Pos­tin­kul­ku tak­kui­lee Kui­va­nie­mel­lä, pos­ti lupaa lisä­voi­mia jakeluun

Pos­tin toi­min­ta saa nykyi­sin har­vem­min kii­tos­ta. Eri­tyi­sen pal­jon moi­tet­ta on vii­me kuu­kausien aika­na tul­lut Kui­va­nie­mel­tä. Palau­tet­ta on tul­lut tois­tu­vas­ti myös Ran­ta­poh­jaan, sil­lä tiis­tai­sin ja tors­tai­sin ilmes­ty­vä leh­ti on jaet­tu usei­ta ker­to­ja vas­ta kes­ki­viik­ko­na ja perjantaina.

Yksi pos­tin­ku­lun ongel­mis­ta kär­si­neis­tä on Kui­va­nie­men Ase­ma­ky­läl­lä asu­va Anne Hei­ni­kos­ki. Vii­mei­sin ongel­ma kos­ki kir­jeen kul­kua. Hei­ni­kos­ken sis­ko lähet­ti hänel­le kir­jeen kes­ki­viik­ko­na 24.10. Espoos­ta ja vel­jen­sä sama­na päi­vä­nä Oulus­ta. Espoos­ta lähe­tet­ty kir­je oli peril­lä per­jan­tai­na 26.10., mut­ta vel­jen lähet­tä­mä kir­je vas­ta tiis­tai­na 30.10.
– Kir­jeis­sä oli tär­ke­ää pos­tia, joka minun piti lait­taa eteen­päin vii­meis­tään kes­ki­viik­ko­na 31. päi­vä, joten kir­jeen vii­väs­ty­mi­nen oli todel­la her­mos­tut­ta­vaa. Tiis­tai­na, jol­loin kir­je lopul­ta tuli, laa­ti­kos­sam­me oli vii­si kir­jet­tä, vaik­ka eihän tiis­tai­sin ole jaos­sa kuin Ran­ta­poh­ja, Hei­ni­kos­ki sanoo.

Hei­ni­kos­ki on soi­tel­lut asias­ta Pos­til­le vihai­sia puheluita.
– On minul­le pahoi­tel­tu tapah­tu­maa ja olen saa­nut hyvi­tyk­sek­si tapauk­ses­ta 21 iki­merk­kiä. En vain tie­dä, menee­kö niil­lä lähe­te­tyt kir­jeet kos­kaan peril­le. En luo­ta pos­tin­kul­kuun enää ollen­kaan. Jos pos­ti jae­taan­kin, niin se jae­taan mones­ti vää­rään laatikkoon.

Pos­tia ei odo­tet­tu Hei­ni­kos­kel­la vii­me vii­kol­la ensim­mäis­tä ker­taa turhaan.
– Isän­näl­le piti tul­la kevääl­lä paket­ti. Kun sitä ei alka­nut kuu­lua, kävi hän kysy­mäs­sä sitä kau­pal­ta. Siel­tä ker­rot­tiin, että paket­ti on jo palau­tet­tu, kun ei sitä nou­det­tu. Mut­ta ei tuos­ta pake­tin saa­pu­mi­ses­ta tul­lut yhtään ilmoi­tus­ta isännälle.

Ennen pos­ti haet­tiin pirtistä

Anne Hei­ni­kos­ki on itse­kin työs­ken­nel­lyt Postissa.

– Olin Hyryn toi­mi­pis­tees­sä asia­kas­pal­ve­li­ja­na. Sil­loin pos­ti­au­to toi las­tin sin­ne ja pos­ti jaet­tiin loke­roi­hin, jos­ta asiak­kaat sen haki­vat. Myös äiti­ni oli pos­tin­hoi­ta­ja. Mei­dän pir­tin lave­ri­sän­kyyn levi­tet­tiin kylä­läis­ten pos­tit ja he haki­vat ne meil­tä. Nyt kuu­los­taa, että ihmi­set otta­vat pos­ti­lo­ke­roi­ta var­mis­taak­seen pos­tin tulon, joten enti­seen­hän täs­sä vähän palataan.

Hei­ni­kos­ki arve­lee, ettei pos­tin­ja­ka­jia ole nyt help­po saada.
– Työn­te­ki­jöi­tä on ihan lii­an vähän. Jaka­jat vaih­tu­vat tihe­ään. Se on ymmär­ret­tä­vää, kun vali­tuk­sia tulee koko ajan.

Hei­ni­kos­ki sanoo, että pos­tin­kul­kua ihme­tel­lään kylä­läis­ten kans­sa lähes päivittäin.
– Pos­tin­kul­ku on vakio­ai­he myös kui­va­nie­me­läis­ten Face­boo­kin puskaradiossa.

Täl­lä vii­kol­la lisävoimia

Pos­tin Poh­jois-Suo­men alue­pääl­lik­kö Ari Kor­ho­nen ker­too, että vii­me vii­kol­la pos­tin­kul­kua Kui­va­nie­mel­lä hidas­ti huo­not kelio­lo­suh­teet. Pidem­mäl­lä jak­sol­la ongel­ma­na on ollut sai­raus­pois­sao­lois­ta joh­tu­va resurssipula.

– Tämän vii­kon alus­ta läh­tien resurs­si­pu­laan saa­daan kor­jaus­ta, kun Kemin­maan pos­tin­ja­ke­lus­ta saa­daan apua Kui­va­nie­mel­le, Kor­ho­nen lupaa.

Vää­riin laa­ti­koi­hin jae­tus­ta pos­tis­ta Kor­ho­nen ei osaa sanoa muu­ta kuin, että ne ovat inhi­mil­li­siä vir­hei­tä. Kai­ken­kaik­ki­aan Kor­ho­nen pahoit­te­lee ja pyy­tää anteek­si pos­tin­ja­ke­lus­ta aiheu­tu­nei­ta ongelmia.