Polii­si ja meri­var­tios­to val­vo­vat juhan­nuk­sen viet­toa

Oulun polii­si val­voo juhan­nuk­sen juh­lin­taa ja puut­tuu rik­ko­muk­siin sekä epä­asial­li­seen mui­ta häi­rit­se­vään käyt­täy­ty­mi­seen. Hyvä sää hou­kut­te­lee ihmi­siä vesil­le, puis­toi­hin ja mök­kei­le­mään, min­kä vuok­si polii­si koh­den­taa val­von­taa noil­le alueil­le.

Polii­sis­ta muis­tu­te­taan, että lii­ken­tee­seen tulee läh­teä vain rait­tii­na ja levän­nee­nä. Polii­sit val­vo­vat juhan­nuk­se­na yleis­tä jär­jes­tys­tä ja tur­val­li­suut­ta, mut­ta vas­tuul­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen läh­tee jokai­ses­ta itses­tään.
– Vetoam­me niin aikui­siin kuin nuo­riin­kin, että juh­lin­nas­sa otet­tai­siin toi­set ihmi­set huo­mioon. Väl­te­tään ros­kaa­mis­ta, tur­haa melua ja häi­riön aiheut­ta­mis­ta sekä pyri­tään sopui­saan, iloi­seen juh­lin­taan, toi­voo yli­ko­mi­sa­rio Arto Autio Oulun polii­si­lai­tok­sel­ta.

Juhan­nus­kok­ko­jen polt­ta­mi­nen ja avo­tu­len teko on kiel­let­tyä met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aika­na. Ilma­tie­teen­lai­tok­sen sivuil­ta voi tar­kis­taa, onko alu­eel­la met­sä­pa­lo­va­roi­tus.

–  Rau­hal­li­nen ja sel­vä­päi­nen juh­la­mie­li kan­nat­taa ottaa mukaan lii­ken­tee­seen, liik­kui­pa autol­la, moot­to­ri­pyö­räl­lä tai vaik­ka veneel­lä. Pysy vesil­lä sel­vä­nä, käy­tä pelas­tus­lii­ve­jä ja huo­mioi muut vesil­lä liik­ku­jat, muis­tut­taa komi­sa­rio Pasi Ris­sa­nen.

Polii­si val­voo juhan­nus­lii­ken­tees­sä sekä perin­tei­ses­ti että auto­maat­ti­val­von­ta­lait­tein. Val­von­nan pää­pai­no on ajo­no­peuk­sis­sa, ohi­tuk­sis­sa ja ajoe­täi­syyk­sis­sä. Juhan­nuk­se­na polii­sin ohjel­mas­sa on lisäk­si tehos­tet­tua rat­ti­juo­pu­mus­val­von­taa.

Kul­jet­ta­jan ajo­kun­toon on hyvä kiin­nit­tää huo­mio­ta, jot­ta ratin taka­na on levän­nyt, ajo­kun­toi­nen kul­jet­ta­ja ja mat­kan­te­ko on mah­dol­li­sim­man tur­val­lis­ta.

Uuden tie­lii­ken­ne­lain mukaan polii­si voi kes­keyt­tää mat­kan­teon myös tilan­teis­sa, jois­sa päih­ty­mys vai­kut­taa sel­väs­ti kul­jet­ta­jan ajo­ky­kyyn, vaik­ka rat­ti­juo­pu­mus­ra­ja ei yli­ty­kään. On myös hyvä huo­ma­ta, että väsy­nee­nä ajo on kiel­let­tyä, vaik­ka alko­ho­lia ei sinän­sä enää ole veres­sä.

Meri­var­tios­tot val­vo­vat vesi­lii­ken­net­tä tehos­te­tus­ti ja var­mis­ta­vat venei­li­jöi­den tur­val­li­suut­ta merel­lä. Juhan­nuk­sen aika­na val­vo­taan esi­mer­kik­si nopeus­ra­joi­tus­ten nou­dat­ta­mis­ta.

Yhdes­sä Met­sä­hal­li­tuk­sen kans­sa meri­var­tios­tot val­vo­vat muun muas­sa kalas­tus­ta, lait­to­mia maas­to­nuo­tioi­ta ja mai­hin­nousu­kiel­to­ja.

Meri­var­tios­tos­ta huo­mau­te­taan, että tär­kein­tä on venei­li­jöi­den oma vas­tuul­li­nen toi­min­ta, joka koros­tuu merel­lä liik­ku­mi­sen tur­va­te­ki­jä­nä.

– Eri­tyi­ses­ti kesän läm­pi­mät säät ja juhan­nus hou­kut­te­le­vat run­saas­ti venei­li­jöi­tä vesil­le. On muis­tet­ta­va, että emme ole vesil­lä yksin. Huo­leh­di­taan yhdes­sä tur­val­li­ses­ta juhan­nuk­ses­ta  ja nou­da­te­taan hyviä meri­mies­ta­po­ja otta­mal­la muut venei­li­jät ja luon­to huo­mioon. Usein huk­ku­mi­seen joh­ta­vas­sa vesi­lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa on ollut osal­li­se­na alko­ho­li. Älä siis nau­ti alko­ho­lia ennen vesil­le läh­töä ja pidä kork­ki kiin­ni veneil­les­sä, meri­var­tios­to tie­dot­taa.

Vin­kit vesil­lä­liik­ku­jil­le

– Tar­kas­ta meri­sää ennen läh­töä. Ker­ro suun­ni­tel­tu reit­ti etu­kä­teen lähi­pii­rii­si kuu­lu­val­le hen­ki­löl­le ja muis­ta ilmoit­taa myös mah­dol­li­sis­ta reit­ti- ja aika­tau­lu­muu­tok­sis­ta.

– Tie­dä mis­sä olet. Äly­pu­he­li­meen kan­nat­taa lada­ta 112 Suo­mi -sovel­lus, jon­ka kaut­ta soit­taes­sa häly­tys­nu­me­roon sijain­ti­tie­to­si välit­tyy auto­maat­ti­ses­ti ja hätä­ti­lan­tees­sa avun­saan­ti nopeu­tuu. Ker­taa tar­vit­taes­sa myös perin­tei­set navi­goin­ti­me­ne­tel­mät.

– Pidä vene ja varus­teet kun­nos­sa huol­ta­mal­la ne sään­nöl­li­ses­ti. Huo­leh­di myös polt­toai­neen riit­tä­vyy­des­tä, ja ota vara­ka­nis­te­ri mukaan.

– Muis­ta pelas­tus­lii­vit. On elin­tär­ke­ää huo­leh­tia, että jokai­sel­la mat­kus­ta­jal­la on pääl­lään asian­mu­kai­set pelas­tus­lii­vit — ne aut­ta­vat ainoas­taan pääl­le puet­tui­na.

– Varus­tau­du ensia­pu­vä­li­neil­lä.

– Huo­leh­di, että venees­sä on toi­mi­va ja tar­kas­tet­tu sam­mu­tin — joku muu­kin kuin lem­pi voi lei­mah­taa liek­kei­hin.

– Hätä- tai vaa­ra­ti­lan­teen sat­tues­sa merel­lä, ota yhteyt­tä meri­pe­las­tuk­sen häly­tys­nu­me­roon 0294 1000.