Poh­jo­laan Suo­men toi­sek­si suu­rin osuuspankki

Oulun Osuus­pan­kin, Poh­jo­lan Osuus­pan­kin ja Tor­nion Osuus­pan­kin edus­ta­jis­tot päät­ti­vät kokouk­ses­saan 22.9.2022 hyväk­syä hal­li­tus­ten esi­tyk­set ja yhdis­tyä uudek­si pan­kik­si. Kemin Seu­dun Osuus­pank­ki ei tule mukaan fuusioon.

Suun­ni­tel­man mukaan uusi osuus­pank­ki aloit­taa toi­min­tan­sa 1.5.2023 ja sen nimek­si tulee Poh­jo­lan Osuus­pank­ki. Yhdis­ty­mi­sen myö­tä syn­ty­vä pank­ki on täl­lä het­kel­lä kool­taan Suo­men toi­sek­si suu­rin osuus­pank­ki ja erit­täin mer­kit­tä­vä finans­sia­lan tekijä.

Kemin Seu­dun Osuus­pan­kin edus­ta­jis­to päät­ti kokouk­ses­saan 22.9.2022 äänes­tyk­sen jäl­keen hylä­tä hal­li­tus­ten esi­tyk­set luvuin 14 puo­les­ta – 9 vas­taan. Edus­ta­jis­ton jäse­nis­tä enem­mis­tö oli hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen kan­nal­la, mut­ta mää­räe­nem­mis­töä ei saa­tu. Osuus­kun­ta­lain mukaan 2/3 anne­tuis­ta äänis­tä on olta­va yhdis­ty­mis­hank­keen puolesta.

Yhdis­ty­mi­sen val­mis­te­lun taus­tal­la ovat sään­te­lyn vaa­tei­den kiris­ty­mi­nen sekä asia­kas­käyt­täy­ty­mi­sen ja finans­sia­lan toi­min­taym­pä­ris­tön nopea muu­tos. Yhdis­ty­mis­suun­ni­tel­man tär­keim­pä­nä tavoit­tee­na oli alu­een menes­ty­mi­nen ja asia­kas­pal­ve­lun vahvistaminen.