Pek­ka Ait­ta­kum­mul­le avustaja

Kan­san­edus­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­mun avus­ta­ja­na on aloit­ta­nut Anne-Mari Pek­ka­ri­nen.

Pek­ka­ri­nen on val­mis­tu­nut filo­so­fian sekä kaup­pa­tie­tei­den mais­te­rik­si Jyväs­ky­län yli­opis­tos­ta pää­ai­nei­naan englan­ti­lai­nen filo­lo­gia ja markkinointi.

Pek­ka­ri­nen on kotoi­sin Poh­jois-Savos­ta, Lep­pä­vir­ral­ta. Hän on aiem­min toi­mi­nut edus­kun­nas­sa Mau­ri Pek­ka­ri­sen ja Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­lan avus­ta­ja­na sekä Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­sen sih­tee­rin sijai­se­na. Kan­san­edus­ta­ja Ait­ta­kum­mun avus­ta­ja­na hän on aloit­ta­nut tou­ko­kuun alus­sa ja teh­tä­vä jat­kuu vaa­li­kau­den lop­puun. Pek­ka­ri­nen avus­taa teh­tä­väs­sään myös kan­san­edus­ta­ja Jou­ni Ovas­kaa.