Päät­tä­jäl­tä: Hyväs­tit koro­nal­le

Me ihmi­set koe­tam­me mie­lel­läm­me ennus­taa tule­vai­suut­ta, mut­ta täl­lä ker­taa se oli koro­na, joka muis­tut­ti, että emme tie­dä kaik­kea. Olem­me sekä koti­seu­dul­lam­me että muu­al­la maa­il­mal­la tilan­tees­sa, jota kukaan ei osan­nut ennus­taa.

On toki ollut sel­vää, että kul­ku­tau­te­ja tulee, mut­ta koro­nan aiheut­ta­ma pysäh­dys ihmis­ten elä­mäs­sä on täy­sin uut­ta ja ennal­ta arvaa­ma­ton­ta. Sekin on sel­vää, että olem­me jo koro­nan myö­tä oppi­neet pal­jon lisää epi­de­mioi­hin varau­tu­mi­ses­ta. Tilan­ne on myös aut­ta­nut yhä useam­paa ymmär­tä­mään koti­mai­sen ruo­ka­tuo­tan­non ja muun oma­va­rai­suu­den mer­ki­tys­tä.

Koro­na osoit­taa ihmi­sen pie­nuu­den, mut­ta toi­saal­ta myös sen, miten vai­kut­ta­viin tekoi­hin pys­tym­me yhdes­sä. Olem­me yhdes­sä näyt­tä­neet, että haluam­me suo­jel­la toi­siam­me, vaik­ka se vaa­ti­si meil­tä jokai­sel­ta uhrauk­sia.

Ei ole ollut yksin­ker­tais­ta päät­tää kou­lu­jen lähio­pe­tuk­sen kes­keyt­tä­mi­ses­tä, liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta ja muis­ta tor­jun­ta­toi­mis­ta. Ne on kui­ten­kin teh­ty asian­tun­ti­joi­den arvioi­den poh­jal­ta yhtei­sek­si hyväk­si.

Koro­na on vaka­va tau­ti, joka voi vie­dä teho­hoi­toon perus­ter­veen työi­käi­sen ihmi­sen­kin. On kui­ten­kin muis­tet­ta­va, että myös rajoi­tus­toi­mil­la voi olla vaka­via seu­rauk­sia ihmis­ten ter­vey­del­le ja hyvin­voin­nil­le.

Mei­dän tulee­kin kai­kin voi­min pyr­kiä toi­mi­maan niin, että yri­tyk­set sel­viy­ty­vät poik­keus­o­lo­jen yli ja että per­hei­den, ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien, van­hus­ten ja kaik­kien jak­sa­mi­ses­ta huo­leh­di­taan.

Kun­nat, jär­jes­töt ja muut toi­mi­jat ovat­kin teh­neet monia luo­via rat­kai­su­ja muun muas­sa kou­lu­ruo­an ja van­hus­ten kaup­pa­kas­si­pal­ve­lun jär­jes­tä­mi­sek­si. Esi­mer­kik­si Oulun osal­ta voit kat­soa näis­tä tie­toa kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta tai puhe­li­mit­se.

On hyvä muis­taa, että myös poik­keus­o­lois­sa pitää ja saa hakea apua esi­mer­kik­si kou­lun­käyn­nin haas­tei­siin, toi­meen­tu­lo-ongel­miin ja sai­rau­teen. Älä jätä pyy­tä­mät­tä apua, jos sitä tar­vit­set!

Täl­lä het­kel­lä maam­me hal­li­tus poh­tii asian­tun­ti­joi­den avul­la, tar­vi­taan­ko uusia rajoi­tuk­sia ja toi­saal­ta myös sitä, miten pää­sem­me poik­keus­ti­lan­tees­ta ulos. On sel­vää, että vie­lä tulee aika, jol­loin olem­me saa­neet jät­tää rajoit­ta­mis­toi­mil­le hyväs­tit.

Meis­tä jokai­nen voi vai­kut­taa sii­hen, että sel­viäm­me mah­dol­li­sim­man vähin vau­rioin. Täl­lä het­kel­lä yhtei­nen teh­tä­väm­me on nou­dat­taa viran­omais­ten ohjei­ta itsem­me ja tois­tem­me suo­jaa­mi­sek­si.

Nyt ei ole koti­maan mat­kai­lun tai ylei­sö­ti­lai­suuk­sien aika. Nii­den aika tulee myö­hem­min. Tavoit­tee­na on, että meis­tä mah­dol­li­sim­man moni näki­si ter­vee­nä tuon ajan.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

kan­san­edus­ta­ja

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Kesk