Oulun seu­dun tal­viuin­ti­her­ruus Haukiputaalle

Tur­ku­lai­set oli­vat hok­san­neet teh­dä ulko­ui­ma-altaan Aura­jo­keen ja kut­sua tal­viui­ma­rit ympä­ri val­ta­kun­nan mit­te­le­mään uin­ti­mes­ta­ruuk­sis­ta 1.–3.2. Uima­rei­ta saa­pui pai­kal­le Lap­pia myö­ten noin 1000 henkeä.

Per­jan­tai­na käy­tiin heti alkuun veret sei­saut­ta­van hur­ja 50m kunin­kuus­mat­kan kil­pai­lu. Täl­le mat­kal­le ei nös­söil­lä ole asi­aa! Sil­ti jopa 86-vuo­tias uin­ti­nei­to sel­vit­ti koi­tok­sen ajas­sa 1.42. Sii­nä ehtii kyl­mäs­tä jo nautiskella!

Hau­ki­pu­taa­lai­sis­ta Tii­na Hau­ta­jär­vi oli hie­nos­ti nel­jäs. Arto Kivi­mä­ki ja Tomi Hil­luk­ka­la kävi­vät tiu­kan tais­ton jos­sa Tomi jou­tui koh­taa­maan voit­ta­jan­sa kään­nök­sen epä­on­nis­tut­tua pahas­ti. Sil­lä aikaa kun Tomi suti tyh­jää, niin Arto leis­kaut­ti por­tail­ta lei­jo­nan loi­kan ja kiih­dyt­ti kar­kuun. Mer­vi Hil­luk­ka­lan sijoi­tus oli 7.
Oulu­lai­set: Timo Vii­na­mä­ki oli nel­jäs, Taru Pou­tiai­nen toi­sek­si, Sal­la Lam­min­pää voit­ti, Tar­ja Hon­ka­nen 10 .ja Ulla Rovan­pe­rä 16.
Poh­jois­suo­ma­lai­sis­ta kunin­kuus­mat­kan epä­vi­ral­li­sen val­ti­kan sai mukaan­sa Arto, Mer­vi, Timo, Taru ja Salla.

Vies­tiin Hau­ki­pu­taan Latu oli aset­ta­nut kak­si jouk­kuet­ta eli kaik­ki uima­rin­sa. Perin­tei­nen kylä­kamp­pai­lu Hau­ki­pu­das-Oulu oli val­mis alka­maan. Tähän asti oulu­lai­set oli­vat aina olleet nopeam­pia. Mut­ta per­jan­tai­na uitu 50m mara­ton ja kaik­ki muut­kin uidut mat­kat val­mis­ti­vat Hau­ki­pu­taan jouk­ku­een isku­ky­vyn huip­puun­sa ja räjäh­tä­vä kamp­pai­lu oli val­mis alkamaan.

Oulu­lai­set aset­ti­vat poh­ja-ajak­si 1.41, jota hau­ki­pu­taa­lai­set läh­ti­vät tavoit­te­le­maan. Vesa aloit­ti hie­nos­ti myö­tä­vir­taan, Arto jat­koi suju­vas­ti vas­ta­vir­taan, Veli-Mat­ti­kin hoi­ti osuu­ten­sa hyvin ja Tii­na kiih­dyt­ti lop­pu­ki­riin kuin lohi por­tai­siin ja lop­puai­ka 1.36. His­to­rian ensim­mäi­nen voit­to oulu­lai­sis­ta oli tosia­sia. Eikä mil­lään pie­nel­lä erolla.
Hau­ki­pu­taal­ta vies­tiin oli aset­taa myös toi­nen jouk­kue (Maria Pur­si­hei­mo, Tomi, Juha ja Mer­vi), joka suo­riu­tui hie­nos­ti myös alle kah­den minuutin.