Oulun OP kas­vus­sa

Oulun Osuus­pan­kin tammi–maaliskuun kas­vu jat­kui nopea­na lii­ke­toi­min­nan kai­kil­la osa-alueil­la, ker­too pank­ki. Uusia omis­ta­ja-asiak­kai­ta pank­ki sai 1 341 eli sel­keäs­ti edel­lis­vuot­ta enem­män (832). Myös Oulun kau­pun­ki ja Oulun seu­tu ovat jat­ka­neet kas­vua. Väes­tön mää­rän lisään­ty­mi­nen, uusien asun­to­jen raken­ta­mi­nen ja suo­tui­sa työ­paik­ka­ke­hi­tys luo­vat hyviä edel­ly­tyk­siä pan­kin kas­vul­le.

Oulun Osuus­pan­kis­sa näh­dään toi­mi­pai­koil­la ole­van edel­leen mer­ki­tys­tä asiak­kail­le.

– Pan­kil­la on yhdek­sän lii­ke­toi­min­nal­taan hyvin kas­va­vaa toi­mi­paik­kaa eri puo­lil­la toi­mia­luet­ta, Oulun Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Levo tote­aa.

–Pank­ki­asioin­nin muu­tos on kui­ten­kin teh­nyt vält­tä­mät­tö­mäk­si uudis­taa toi­mi­paik­ko­ja. Olem­me tänä vuon­na jo siir­tä­neet ja siir­räm­me vuo­den aika­na usei­ta toi­mi­paik­ko­ja uusiin, asiak­kai­den hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­viin tiloi­hin.

Toi­mi­ti­la­uu­dis­tus­ten lisäk­si pank­ki on avan­nut hen­ki­lö­kun­nan suo­rat puhe­lin­nu­me­rot ja asiak­kaat voi­vat soit­taa suo­raan asian­tun­ti­jal­le omis­sa pank­ki­asiois­saan.

Oulun Osuus­pan­kin lii­ke­voit­to oli tammi–maaliskuussa 18,7 mil­joo­naa euroa eli 3,3 % vähem­män kuin edel­li­sen vuo­den vas­taa­va­na aika­na (19,3)1. Alku­vuo­den kor­ko­ka­te oli 8,4 mil­joo­naa euroa (7,9) kas­vaen 7,1 % edel­li­sen vuo­den vas­taa­vaan ajan­koh­taan ver­rat­tu­na. Muut net­to­tuo­tot oli­vat 21,8 mil­joo­naa euroa (19,7).

Uusia luot­to­ja nos­tet­tiin alku­vuon­na 151 mil­joo­naa euroa eli 16,6 % ver­tai­lu­kaut­ta vähem­män. Pan­kin tasees­ta myön­net­ty­jen luot­to­jen kan­ta kas­voi vuo­den alus­ta 2,5 % ja oli 2 801 mil­joo­naa euroa.