Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus ja vir­ka­mie­het usko­vat yrit­tä­jä­myön­tei­sem­pään ja yhtei­söl­li­sem­pään tule­vai­suu­den Ouluun

Oulun kaupunginhallituksen ja johtavien viranhaltijoiden koostaman julkilausuman voi lukea Oulun kaupungin verkkosivuilta. Myös tiedotustilaisuus, jossa julkilausuma esiteltiin, on nähtävissä Oulun kaupungin YouTube-kanavalla.Oulun kaupunginhallituksen ja johtavien viranhaltijoiden koostaman julkilausuman voi lukea Oulun kaupungin verkkosivuilta. Myös tiedotustilaisuus, jossa julkilausuma esiteltiin, on nähtävissä Oulun kaupungin YouTube-kanavalla.

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus ja joh­ta­vat vir­ka­mie­het jul­kis­ti­vat tors­tai­na verk­ko­tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa jul­ki­lausu­man, jota titu­lee­ra­taan myös kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen tes­ta­men­tik­si. Jul­ki­lausu­ma perus­tuu tam­mi­kuus­sa otsi­kol­la ”Yksi Oulu – Yksi tule­vai­suus – Mon­ta reit­tiä” pidet­tyyn tule­vai­suus­se­mi­naa­riin, jos­sa esil­lä oli kol­me tee­maa: Oulun tule­vai­suu­den veto­voi­ma­te­ki­jät bän­di­ky­se­lyn perus­teel­la, tär­keim­mät elin­voi­ma­te­ki­jät, sekä mat­kai­lun ja elä­mys­ta­lou­den potentiaali.

Tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa ääneen pää­si­vät muun muas­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ryh­mien edus­ta­jat. Tilai­suu­den juon­ta­ja­na toi­mi kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja Mik­ko Sal­mi, joka ava­si tapah­tu­man ker­to­mal­la, kuin­ka nykyis­tä kau­pun­gin­hal­li­tus­ta on ehdit­ty epäil­lä niin jakaan­tu­mi­ses­ta kuin erimielisyydestäkin.

– Nyt on saa­vu­tet­tu yksi­mie­li­syys sii­tä, miten kau­pun­kim­me tule­vai­suut­ta tuli­si kehit­tää, esit­te­li Sal­mi ennen puheen­vuo­ron luo­vut­ta­mis­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­räl­le, joka kävi avaus­pu­heen­vuo­ros­saan lyhyes­ti läpi tam­mi­kui­sen tule­vai­suus­se­mi­naa­rin satoa.

– Tule­vai­suus­se­mi­naa­ris­sa etsit­tiin kau­pun­gin vah­vuuk­sia ja Oulun suun­taa. Kuu­lim­me yrit­tä­jiä, kult­tuu­ri­per­soo­nia ja ins­pi­roi­via ihmi­siä, jot­ka ker­toi­vat, mil­lais­ta Oulua he haluai­si­vat tule­vai­suu­des­sa kehit­tää, mil­tä Oulu heil­le näyt­tää ja mil­tä sen tuli­si näyt­tää, Veh­ka­pe­rä kertasi.

Puheen­joh­ta­ja esit­te­li tuo­reen jul­ki­lausu­man pää­piir­teit­täin ennen kau­pun­gin­val­tuus­ton edus­ta­jien puheen­vuo­ro­ja. Ensim­mäi­se­nä jul­ki­lausu­mas­sa esi­te­tään kau­pun­gin pyr­ki­mys yrit­tä­jäys­tä­väl­li­syy­teen ja kan­sain­vä­li­syy­teen, sekä Oulun ase­moin­ti maan kär­ki­kau­pun­kien joukkoon. 

Jul­ki­lausu­mas­sa koros­te­taan myös Oulun mat­kai­lu- ja elä­mys­ta­lous­po­ten­ti­aa­lia sekä kult­tuu­rin ja lii­kun­nan mer­ki­tys­tä asuk­kai­den hyvin­voin­nil­le. Lausu­man ykkösprio­ri­tee­tik­si esi­te­tään elinvoimateot.

– Haluam­me vähen­tää byro­kra­ti­aa ja keven­tää pal­ve­lu­ket­ju­ja, sekä teh­dä muun muas­sa roh­keam­pia kaa­voi­tus­rat­kai­su­ja. Myös Oulun kär­kia­loi­hin, kuten ter­veys- ja hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aan ja kier­to­ta­lou­teen, tulee sat­sa­ta talou­del­li­ses­ti ja poliit­ti­ses­ti, jot­ta pää­sem­me niil­lä maa­il­man kär­keen, Veh­ka­pe­rä totesi.

Veh­ka­pe­rän jäl­keen ääneen pää­si­vät val­tuus­to­ryh­mien edus­ta­jat, joi­den puheen­vuo­rois­ta kuul­si toi­ve koti­kun­tayl­pey­des­tä ja yhtei­söl­li­syy­des­tä. Mik­ko Rau­das­kos­ki (vas.) koros­ti yhteis­työ­tä niin asuk­kai­den kuin hen­ki­lös­tön ja viran­hal­ti­joi­den­kin välil­lä, ja halua löy­tää kei­no­ja, joil­la oulu­lai­set saa­daan aidos­ti innos­tu­maan oman kau­pun­gin kehittämisestä.

Juha Hui­ka­ri (kesk.) perään­kuu­lut­ti puheen­vuo­ros­saan elin­voi­ma­te­ko­ja ja perin­tei­sen byro­kra­tia­mal­lin purkua.

– Elin­voi­man perus­te­ki­jöi­tä ovat elin­voi­mai­set ja kehit­ty­vät yri­tyk­set, laa­duk­kaan kou­lu­tus­paik­ka­kun­nan mai­ne sekä muka­va kau­pun­ki-infra. Näi­hin asioi­hin sat­saam­me ja kiin­ni­täm­me eri­tyis­tä huo­mio­ta. Lisäk­si on etsit­tä­vä sisäi­ses­ti sel­lai­sia hal­lin­to­rat­kai­su­ja, jot­ka tuot­ta­vat pal­ve­lu­ja vail­la monia por­tai­ta ja yhteydenottoja.

Jaa­na Iso­hä­tä­lä (vihr.) puhui Oulun poten­ti­aa­lis­ta mat­kai­lu- ja elä­mys­kau­pun­ki­na. Jul­ki­lausu­mas­sa ensi kesää lähes­ty­tään tur­val­li­se­na mat­kai­lu­ke­sä­nä ja kesää 2022 kaik­kien aiko­jen matkailukesänä.

– On kek­sit­tä­vä rat­kai­sut sii­hen, miten ihmi­set saa­daan käy­mään tur­val­li­ses­ti mei­dän hui­puis­sa kah­vi­lois­sa ja patioilla.

Myös sat­sauk­set Oulun kult­tuu­ri­hank­kei­siin ja kes­kus­ta-alu­een kehit­tä­mi­sek­si nousi­vat esiin. Tui­ja Poh­jo­la (sd.) toi­voi inves­toin­te­ja kult­tuu­rin edis­tä­mi­sek­si esi­mer­kik­si pää­kir­jas­ton päi­vit­tä­mi­sel­lä nyky­ai­kai­sek­si, yhtei­söl­li­sek­si tilaksi.

Poh­jo­lan mukaan Oulun pyr­ki­mys Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si on myös yksi yhtei­söl­li­syyt­tä ja kau­pun­gin elin­voi­maa lisää­vä han­ke. Hän toi­voi­si kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin tit­te­lin mer­ki­tys ole­van sel­vä jokai­sel­le oululaiselle.

– Oulu­lais­ten tuli­si kokea, että kult­tuu­ri osa minua ja minä kulttuuria.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la nos­ti esiin kes­kus­ta-alu­een kehit­tä­mis­työn tar­peel­li­suu­den alu­een veto­voi­man kehit­tä­mi­sek­si. Laa­ja­la toi­voo myös, että jokai­nen oulu­lai­nen voi­si sanoa ole­van­sa ylpeä koti­kau­pun­gis­taan sen sijaan, että ensim­mäi­se­nä tuli­si­vat mie­leen kau­pun­gin viat. 

– Minä olen ylpeä oulu­lai­sis­ta ihmi­sis­tä, jot­ka ovat luo­tet­ta­via, vas­tuul­li­sia ja sitou­tu­nei­ta. Olen ylpeä myös sii­tä, että Oulu on hyväs­sä mai­nees­sa Oulun ulko­puo­lel­la­kin – Oulun ihmi­siä ja yri­tyk­siä arvos­te­taan, Laa­ja­la toteaa.

Tule­vai­suu­den Oulu ‑jul­ki­lausu­man voi käy­dä luke­mas­sa koko­nai­suu­des­saan Oulun kau­pun­gin verkkosivuilta.