Ora­van kou­lu­museo avoin­na yleisölle

Oravan koulumuseon opettajan asunnon keittiö. Kuva: Jenna Louhela

Ora­van kou­lu­museo Kel­los­sa on avoin­na ylei­söl­le ensi vii­kol­la 2.–7. hei­nä­kuu­ta kel­lo 10–16.

Kou­lu­museo on perus­tet­tu vuon­na 1983. Enti­sel­lä Ora­van kou­lul­la on perus­näyt­te­ly, joka sijait­see luok­ka­huo­nees­sa. Lisäk­si museo­ko­ko­nai­suu­teen kuu­luu opet­ta­jan asunto.
Ora­van kou­lu­museo nousi puhee­nai­heek­si Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen yhtey­des­sä. Sel­vi­tyk­ses­sä esi­tet­tiin, että kou­lu­museon esi­neis­tö doku­men­toi­daan ja tilois­ta luovutaan.

Val­tuus­to päät­ti kui­ten­kin, että tilois­ta ei aina­kaan täs­sä vai­hees­sa luo­vu­ta, vaan esi­neis­tön doku­men­toin­nin lisäk­si museon arvo ja kult­tuu­ri­his­to­rial­li­nen mer­ki­tys arvioi­daan osa­na kulttuuripääkaupunkiprosessia.