Ook­ko nää kuul­lu: Vana­ran­nan mys­tee­ri ja mui­ta kesäkuulumisia

Soutelu Kiiminkijoella tukee lähetystyötä.Soutelu Kiiminkijoella tukee lähetystyötä.

Ran­ta­poh­jas­ta 17.11. 1977

Nuo­ri­mies halusi tun­nus­taa hää­päi­vän aamu­na mor­sia­mel­leen seik­kai­lut, joi­ta hänel­lä oli ollut mui­den tyt­tö­jen kanssa.

– Mut­ta kul­ta­se­ni, vas­ta­han sinä kol­me päi­vää sit­ten ker­roit naisseikkailuistasi.

– Niin…, mut­ta haluai­sin pitää sinut ajan tasal­la, vas­ta­si sulho.

M.N. Onka­mo

Kui­va­nie­men koti­seu­tu­juh­laa seuraamaan.

Tule­va­na sun­nun­tai­na 7. hei­nä­kuu­ta jär­jes­te­tään Kui­va­nie­men koti­seu­tu­päi­vä. Tapah­tu­ma aloi­te­taan kel­lo 12 juma­lan­pal­ve­luk­sel­la Kui­va­nie­men kir­kos­sa. Ruo­kai­lu ja juh­la jär­jes­te­tään nuo­ri­so­seu­ran talol­la var­tin yli yksi alkaen. Koti­seu­tu­päi­vää vie­te­tään tänä vuon­na tee­mal­la ”Kui­va­nie­mi osa­na Suur-Iitä”

Sika­juh­liin Sampolaan!

Oijär­ven Sam­po­las­sa jär­jes­tet­tä­vät perin­tei­set Sika­juh­lat juh­li­taan tule­va­na lau­an­tai­na 6.7. kel­lo 21 alkaen. Tans­sit­ta­mas­sa tuol­loin ovat Mei­ju Suvas sekä Mik­ko Mäke­läi­nen & Myrs­ky­lyh­ty. Mikä­li itsel­lä­kin tekee mie­li lau­laa lui­kaut­taa niin sekin onnis­tuu Tii­ron karao­kes­sa. Pilet­ti kus­tan­taa 20 euroa ja lipun­myyn­ti alkaa puol­ta tun­tia aiem­min. Alu­eel­ta löy­tyy aidat­tu annis­ke­lu-alue ja ruo­kaa on val­mis­ta­mas­sa Terwa Foodtruck.

Kunin­kaal­lis­ta menoa.

Jos tans­si­jal­kaa vipat­taa per­jan­tai­na 5.7. suun­nak­si voi ottaa Koi­te­li Pubin, jos­sa esiin­ty­mäs­sä tul­loin on vuo­sien 2005 ja 2015 tan­go­ku­nin­gas Sas­ka Hel­mi­kal­lio. Tans­si­maan pää­see kah­dek­san euron hin­taan ja lip­pu­ja saa ovelta.

Kak­ka­mys­tee­ri Vana-

ran­nas­sa.

Nie­me­län­tör­mäl­lä Vana­ran­nan uima­ran­taan miel­ty­nyt han­hi­per­he sai pai­kal­li­set uima­rit ihmet­te­le­mään jätös­ten mää­rää ran­nal­la. Ensin ihme­tel­tiin kuka keh­taa koi­ran­sa antaa teh­dä jätök­sen­sä vilk­kaal­le uima­ran­nal­le. Lopul­ta todel­li­set syyl­li­set sel­vi­si­vät, eikä kukaan koi­ra tai omis­ta­ja saa­nut tur­haan viho­ja osak­seen ja han­hi­per­heen sot­kut on ilmoi­tet­tu alu­een siis­tey­des­tä huo­leh­ti­val­le kaupungille.

Ran­nal­le hengailemaan.

Iin nuo­ri­so­työ jär­jes­tää kesän aika­na tapah­tu­mia, tapaa­mi­sia, reis­su­ja muun muas­sa seik­kai­lu­puis­toon. Huo­men­na 5.7. nuo­ri­so­toi­mi pitää Kesä Nuok­ka­rin Illin uima­ran­nal­la kel­lo 11–15. Tapah­tu­ma on ilmai­nen ja pai­kal­ta löy­tyy muun muas­sa eri­lai­sia pelejä.

Fak­taa ja fiktiota

opas­te­tus­ti.

Auk­to­ri­soi­tu opas Pert­ti Huo­vi­nen joh­taa opas­tet­tua käve­ly­kier­ros­ta tule­va­na sun­nun­tai­na Iin Wan­has­sa hami­nas­sa. Luvas­sa on fak­taa ja fik­tio­ta Iin ja eri­tyi­ses­ti Hami­nan his­to­rias­ta. Opas­tet­tu kier­ros alkaa kel­lo 16 ja kes­tää puo­li­sen­tois­ta tun­tia. Tapah­tu­maan ei tar­vit­se ilmoit­tau­tua ennak­koon, riit­tää kun saa­puu pai­kal­le Wan­haan Haminaan.

Tuo­re Stan­ley Cup ‑voit­ta­ja mukaan Vir­pi­nie­men hyväntekeväisyysgolfiin.

3. elo­kuu­ta jär­jes­te­tään jäl­leen Vir­pi­nie­mes­sä All Stars Cha­ri­ty Golf ‑tapah­tu­ma, jos­sa kerä­tään rahaa hyvän­te­ke­väi­syy­teen las­ten ja nuor­ten tuke­mi­seen. Sebas­tian Ahon, Jani Hakan­pään, Mar­kus Nuti­vaa­ran, Pek­ka Rin­teen ja Jus­si Joki­sen rin­nal­le tapah­tu­mai­sän­näk­si nousee tuo­re Stan­ley Cup ‑voit­ta­ja Niko Mik­ko­la.

Mik­ko­la on Kii­min­gin Kiek­ko-Poi­kien kas­vat­ti ja pelaa nyt vii­det­tä kaut­taa NHL:ssä. Hän itse ker­toi ole­van­sa iloi­nen pääs­tes­sään mukaan poruk­kaan teke­mään hyvää.

Sou­te­le­maan hyvän-

teke­väi­syy­den puolesta.

Kuu­lit­ko, että Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta vuo­kraa nyt sou­tu­ve­nei­tä Kii­min­ki­joel­le? Tapu­li­kah­vi­las­ta, joka sijait­see Hau­ki­pu­taan kel­lo­ta­pu­lis­sa, saat veneen, airot ja lii­vit 15 eurol­la tun­nik­si, ja voit myös napa­ta mukaan piknik-eväät.

Tuot­to menee lähe­tys­työl­le, joten nyt on hyvä syy läh­teä sou­te­le­maan ja samal­la teh­dä hyvää! Lisä­tie­to­ja löy­dät seu­ra­kun­nan Face­boo­kis­ta tai kysy­mäl­lä suo­raan Tapulikahvilasta.