Onkos tul­lut kesä, kun uima­ko­pis­ta puhutaan?

Ran­ta­poh­jas­ta 31.1.1980:

Per­hees­sä oli 5 las­ta. Nel­jä isoin­ta pää­si kesäl­lä jok­si­kin aikaa iso­van­hem­pien luok­se. Kotiin jäi 4‑vuotias lap­sis­ta. Erää­nä päi­vä­nä lap­si sanoi äidil­le ja isäl­le: ”Ja minä en ala ole­maan näin pie­nel­lä poru­kal­la.” H.V. Haukipudas

 

Ja sit­ten tähän päivään:

Tai­ku­ri saa­puu Leu­val­le Yli-Iihin.

Leu­van Kyläyh­dis­tys halu­aa ilah­dut­taa kylä­läi­si­ään jär­jes­tä­mäl­lä Hyvän mie­len jou­lu ‑tapah­tu­man lau­an­tai­na 30.11. Leu­van toimitalolla.

Tapah­tu­ma alkaa kel­lo 15 tai­kuu­den ammat­ti­lai­sen eli tai­ku­ri Roo­pe Yli­ta­lon tai­kas­howl­la. Tiet­tä­väs­ti tämä on ensim­mäi­nen ker­ta, kun tai­ku­ri esiin­tyy Leuvalla.

Tapah­tu­mas­sa kyläyh­dis­tys myy arpo­ja sekä tar­jo­aa sadal­le ensim­mäi­sel­le torttukahvit.

Myös J. Kar­ja­lai­nen & Pei­li­la­sit-duo, eli Jan­ne Kar­ja­lai­nen ja Jaak­ko Hen­ti­lä, esiin­tyy. Tapah­tu­ma on mak­su­ton ja sopii ihan kaikille.

Jää­lin jou­lu­to­ri jär­jes­te­tään tule­va­na lau­an­tai­na. Arkistokuva

Perin­tei­nen jou­lu­to­ri Jää­lis­sä.

Lau­an­tai­na 30.11. kel­lo 11–14 Jää­lin ostos­kes­kuk­sen piha­maal­la vie­te­tään päi­vää perin­tei­sen jou­lu­to­rin mer­keis­sä. Jou­lu­puk­ki on pai­kal­la koko tapah­tu­man ajan, ja lisäk­si ohjel­mas­sa on seu­ra­kun­nan ter­veh­dys sekä elä­ke­läis­ten kuo­ro. Pai­kal­la on monen­lais­ta myy­jäis­ta­va­raa, arpa­jai­sia, onnen­pyö­rää, kin­kun pai­non arvai­lua ynnä muu­ta muka­vaa. Tar­jol­la on jou­lu­puu­roa jokaiselle.

Tapah­tu­ma on LC Jää­lin, Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen, Jää­lin mart­to­jen sekä Kii­min­gin seu­ra­kun­nan järjestämä.

Ahmas­jär­ven uima­ko­pin siir­tä­mis­tä har­ki­taan.

Yli­kii­min­gis­sä sijait­se­van Ahmas­jär­ven ran­nal­la on uima­kop­pi, jon­ka käyt­tö on todet­tu vähäi­sek­si. Uima­ko­pis­sa on kak­si puku­huo­net­ta ja ulko­puo­lel­la ilmoi­tus­tau­lu. Aikai­sem­min kopil­la on tapah­tu­nut ilki­val­taa, esi­mer­kik­si ikku­noi­ta on rikot­tu. Näis­tä syis­tä har­ki­taan kopin luo­vut­ta­mis­ta lii­kun­ta­pal­ve­lui­den käyt­töön, jot­ta kopin voi siir­tää paik­kaan, jos­sa sil­lä oli­si enem­män kä

yttöä.

Alus­ta­vien kyse­lyi­den perus­teel­la uusi sijoi­tus­paik­ka on löy­ty­nyt ja uima­ko­pil­le on todel­li­nen tar­ve. Jos siir­to pää­te­tään toteut­taa, uima­kop­pi voi­si olla uudel­la pai­kal­la jo ensi kesä­nä. Kop­pia hal­lin­noi täl­lä het­kel­lä Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympäristöpalvelut.

Ahmas­jär­ven uima­ran­ta ja sen raken­teet on teh­ty jär­ven kun­nos­tus­hank­kees­sa vuo­des­ta 2006 alkaen ennen kun­ta­lii­tos­ta. Ahmas­jär­vi on myös kalas­tusa­lue. Kalas­tus­mah­dol­li­suus jär­vel­lä on tar­koi­tus säilyttää.

Palau­tet­ta Ahmas­jär­ven uima­kop­piin ja sen siir­tä­mi­seen liit­tyen voi antaa säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen venla.honkala@ouka.fi tam­mi­kuun lop­puun saak­ka. Kir­joi­ta otsik­koon AHMASJÄRVEN UIMAKOPPI.

Ran­ta­pir­tis­sä jou­lu­lau­lut soi­vat.

Yli­kii­min­gis­sä Eeva ja Erk­ki Pöys­kön luo­na Kau­ha­kos­ken­tie 33:ssa jär­jes­te­tään jou­lu­lau­luil­ta sun­nun­tai­na 8.12. kel­lo 17 alkaen. Yli­kii­min­gin musiik­kiyh­dis­tyk­sen tapah­tu­mas­sa Rem­pal­laan-lau­lu­ryh­mä lau­laa ja lau­lat­taa. Lau­la­mi­sen ohel­la tar­joil­laan glö­giä ja pipa­rei­ta. Jän­nis­tys­tä luo arvonta.

Tai­de­kou­lu­lai­set luon­non lumoissa.

Iin tai­de­kou­lun yhteis­näyt­te­lyn töis­sä tut­ki­taan suh­det­ta itseen, luon­toon ja ympä­ris­töön. Jokai­sel­ta ryh­mäl­tä on esil­lä yhtei­söl­li­nen tai­de­teos, jos­sa näkyy sekä ryh­män yhtei­siä aja­tuk­sia että jokai­sen oppi­laan oma kädenjälki.

Syys­näyt­te­ly nimel­tä Minä, luon­to ja ympä­ris­tö on esil­lä Nät­te­po­ris­sa 9.1. saakka.

Kult­tuu­ri­kaup­pi­lan ilta­ryh­män Sii­lin pesä.

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Puttaalla.

Hau­ki­pu­taal­la on tilai­suus tava­ta minis­te­ri sun­nun­tai­na 1.12. kun val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä poik­ke­aa kah­vi­la Nyy­man­niin (Revon­tie 14). Kah­vi­tar­joi­lu alkaa kel­lo 15, Lin­ti­län on mää­rä saa­pua kel­lo 15.15 ja vii­pyä 16 asti. Tee­moi­na ovat “arki­jär­ki­set rat­kai­sut luon­non ja ilmas­ton suo­je­le­mi­sek­si”. Toki muus­ta­kin voi kysyä.

Vie­rai­lu liit­tyy Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä liik­keel­lä ‑kier­tu­ee­seen.