Mir­ja Veh­ka­pe­rä valit­tiin Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si

Mirja Vehkaperä valittiin kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi. Arkistokuva: Sirpa Tikkala

Hau­ki­pu­taa­lai­nen, 43-vuo­tias Mir­ja Veh­ka­pe­rä (kesk.) valit­tiin Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si sekä kon­ser­ni­jaos­ton jäse­nek­si ja sen puheen­joh­ta­jak­si tänään kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­ses­sa. Veh­ka­pe­rä valit­tiin Kyös­ti Oika­ri­sen tilal­le, joka luo­puu teh­tä­väs­tään maa­lis­kuun alus­ta alkaen.

Kes­kus­tan kun­nal­lis­jär­jes­tö esit­ti yksi­mie­li­ses­ti hau­ki­pu­taa­lais­ta Veh­ka­pe­rää puheen­joh­ta­jan pai­kal­le. Hän on teh­nyt mit­ta­van vuon­na 1996 alka­neen uran polii­tik­ko­na. Veh­ka­pe­rä oli Euroo­pan par­la­men­tin jäsen vuo­des­ta 2018 vuo­teen 2019 ja kan­san­edus­ta­ja hän oli vuo­des­ta 2007 vuo­teen 2019. Veh­ka­pe­rä aloit­ti aiem­min täs­sä kuus­sa työs­ken­te­lyn Euroo­pan aluei­den komi­teas­sa.

Veh­ka­pe­rän mukaan Oulus­sa iso­ja haas­tei­ta ovat talou­den ter­veh­dyt­tä­mis­toi­met, kaa­voi­tuk­sen sekä iso­jen infra­hank­kei­den toteu­tus, joh­ta­mis­jär­jes­tel­mäs­tä päät­tä­mi­nen sekä isoi­hin val­ta­kun­nal­li­siin uudis­tuk­siin val­mis­tau­tu­mi­nen. Hän näkee puheen­joh­ta­jan teh­tä­väk­si raken­taa Oulun tule­vai­suut­ta yhteis­työs­sä kaik­kien poliit­tis­ten ryh­mien ja vir­ka­mies­ten kans­sa.