Mikä on tärkeää

Kuusa­mo­lai­se­na sai­raan­hoi­ta­ja­na, äiti­nä ja polii­tik­ko­na koen tär­keäk­si nuor­ten hyvin­voin­nin ja lap­si­per­hei­den arjes­ta sel­viä­mi­sen. Per­hei­den jak­sa­mi­seen panos­ta­mi­nen on inves­toin­ti, ei vain pelk­kä kus­tan­nus. Suo­men tule­vai­suus riip­puu nuo­ri­sos­tam­me. Syr­jäy­ty­mi­nen on yksi suu­ri ongel­ma, joka mei­dän tulee hoi­taa nykyis­tä parem­min. Mie­len­hy­vin­voin­nin haas­teet koet­te­le­vat nuo­ria, sen vuok­si tar­vit­sem­me mie­len­ter­veys­stra­te­gian tuke­maan eri­to­ten nuo­ria ja hei­dän perheitään.

Täs­sä ajas­sa tar­vi­taan oikeu­den­mu­kai­suut­ta ja roh­keut­ta uudis­tua. Ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sia tar­vi­taan nyt päät­tä­vil­le pai­koil­le, kos­ka hätä on oikea ja asian­tun­te­mus on vält­tä­mä­tön­tä. Täy­tyy muis­taa, että ihmi­set hoi­ta­vat ihmi­siä, sosi­aa­li-ja ter­vey­den­huol­lon työ­tä ei voi koneel­lis­taa, kor­va­ta tek­no­lo­gial­la tai teko­ä­lyl­lä. Lisään­ty­vä ikäih­mis­ten ja moni­sai­rai­den mää­rä vaa­tii pal­jon osaa­mis­ta, hoi­ta­via käsiä, sen vuok­si työn­te­ki­jä­pu­la on rat­kais­ta­va lisää­mäl­lä kou­lu­tus­paik­ko­ja, paran­ta­mal­la työ­olo­suh­tei­ta ja palkkausta.

Tär­ke­ää on panos­taa perus­ter­vey­den­huol­toon paik­ka­kun­nan koos­ta riip­pu­mat­ta. Apua pitää olla saa­ta­vil­la lähel­lä ja oikea-aikai­ses­ti. Hyvin­voin­tia­luei­den rahoi­tuk­sen täy­tyy olla riit­tä­vää ja oikeu­den­mu­kais­ta, huo­mioi­den myös pie­net paik­ka­kun­nat ja pit­kät etäisyydet.

Meil­lä on mah­dol­li­suus teh­dä Suo­men tule­vai­suu­des­ta hyvä paik­ka elää myös hei­kom­pio­sai­sil­le unoh­ta­mat­ta kes­tä­vään kehi­tyk­seen, inno­vaa­tioi­hin ja kou­lu­tuk­seen panos­ta­mis­ta. Jokai­sel­la on jokin super­voi­ma ja osaa­mi­nen, olla osal­li­nen tämän yhteis­kun­nan rakentamisessa.

Puh­das luon­to ei ole itses­tään­sel­vyys. Valin­noil­lam­me on väliä. Inno­vaa­tioi­den kaut­ta puh­taan ener­gian rat­kai­sut voi­vat olla seu­raa­va suu­ri vien­ti­tuot­teem­me. Poh­joi­sen Suo­men vah­vuu­det kau­nis luon­to, met­sät, ahke­rat ja työ­te­li­äät ihmi­set ovat mer­ki­tyk­sel­li­siä elin­voi­man kannalta.

Poli­tiik­kaa on teh­tä­vä ihmi­nen kes­kiös­sä, sil­lä hyvin­voin­ti­val­tiom­me säi­lyt­tääk­sem­me, mei­dän on vedet­tä­vä yhtä köyt­tä ja tuet­ta­va toi­nen toi­siam­me. Yhdes­sä olem­me voit­ta­mat­to­mia. Äänes­tä minut edus­kun­taan, saat mää­rä­tie­toi­sen ja asian­tun­te­van kan­san­edus­ta­jan, joka kyke­nee yhteis­työ­hön yli puo­lue­ra­jo­jen. Minua tarvitaan.

Inka Hok­ka­nen,

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, SDP