Mikä minus­ta tulee iso­na?

Län­si­tuu­len kou­lun 7–9-luokkalaiset pää­si­vät tutus­tu­maan eri kou­lu­tus­aloi­hin ja ammat­tei­hin kou­lul­la jär­jes­te­tyil­lä ammat­ti­mes­suil­la vii­me torstaina.Mikä minus­ta tulee iso­na? Kysy­mys oli vie­lä suu­rel­la osal­la oppi­lais­ta mie­tin­näs­sä, mut­ta hyviä vink­ke­jä ja vaih­toeh­to­ja saat­toi bon­gail­la kou­lu­tus­lin­jo­jen mes­su­pis­teis­sä. Muka­na oli Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton, Luo­vin ja Pal­ve­lua­lan Opis­ton oppi­lai­ta ja hen­ki­lö­kun­taa.

Näyt­teil­lea­set­ta­jia oli 15, jois­ta pää­osa sijait­si kou­lun salis­sa. Ulko­na esit­täy­tyi OSAO:n Hau­ki­pu­taan yksi­kön maan­ra­ken­nus­ko­neen­kul­je­tuk­sen yksik­kö konei­neen. Opis­ke­li­jat Mil­la Rehu, Joo­na Aho­nen ja Valt­te­ri Leh­mi­kan­gas esit­te­li­vät järe­ää kalus­toa opet­ta­jan­sa Tomi Tuo­me­lan joh­dol­la ja innos­ti­vat Län­si­tuu­len kou­lun oppi­lai­ta kii­peä­mään ohjaa­moon.

Mil­la Rehu ker­too, että hänen opis­ke­le­man­sa ala on todel­la hyvä ja lep­poi­sa. Opis­ke­lu on ollut alus­ta asti hyvin käy­tän­nön­lä­heis­tä.

– Koneel­la ajo on simp­pe­liä, Mil­la vakuut­ti.

Hän itse aikoo työs­ken­nel­lä alal­la, mut­ta opis­kel­la vie­lä lisää­kin nuo­ri­so-ohjaa­jak­si.

Tomi Tuo­me­la ker­toi, että maan­ra­ken­nusa­la kiin­nos­taa tänä päi­vä­nä entis­tä enem­män myös tyt­tö­jä.  Töi­tä löy­tyy, sil­lä alal­la on huu­ta­va pula työ­voi­mas­ta, kuten monil­la muil­la­kin käy­tän­nön ja käden­tai­to­ja vaa­ti­vil­la aloil­la.

Tur­val­li­suusa­laa esit­te­le­mäs­sä ollei­den Emi­lia Lius­kin, Eeri­ka Rehun, Lee­vi Ahon ja Tino Lot­vo­sen esit­te­ly­pis­teel­lä kävi myös mel­koi­nen kuhi­na. Eten­kin poi­kia kiin­nos­ti­vat käsi­rau­dat, teles­koop­pi­pamp­pu  ja pip­pu­ri­su­mu­te. Ken­ties heis­tä joku hakeu­tuu tur­val­li­suusa­lal­le ja val­mis­tuu tur­val­li­suus­val­vo­jan ammat­tiin, jos­sa voi työs­ken­nel­lä esi­mer­kik­si var­ti­ja­na, arvo­kul­jet­ta­ja­na, tur­va­tar­kas­ta­ja­na, jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­na ja tur­va­suo­jaa­ja­na. Opis­ke­lun aika­na pereh­dy­tään myös eri­lai­siin tur­va­jär­jes­tel­miin ja -lait­tei­siin.

Kol­man­nen vuo­den opis­ke­li­ja Eeri­ka Rehu ker­toi saa­neen­sa sysäyk­sen alal­le kun Kel­lon kou­lus­sa käy­tiin esit­te­le­mäs­sä alaa.

– Pie­ne­nä haa­vei­lin polii­sin tai rau­han­tur­vaa­jan amma­teis­ta. Täs­sä teh­tä­väs­sä on pal­jon samaa, ja olen ollut todel­la tyy­ty­väi­nen opis­ke­luun. Työs­ken­nel­lyt olen jo var­ti­jan ja jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan teh­tä­vis­sä. Työl­lis­ty­mis­ti­lan­ne on hyvä, sil­lä tur­val­li­suus­pal­ve­lu­jen kysyn­tä on kas­vus­sa.

Alan opis­ke­li­joil­ta edel­ly­te­tään rehel­li­syyt­tä ja luo­tet­ta­vuut­ta sekä riit­tä­vää fyy­sis­tä ja psyyk­kis­tä kun­toa. Valin­taan kuu­luu myös sovel­tu­vuus­koe.

Opin­to-ohjaus­ta aikai­ses­sa vai­hees­sa

Ammat­ti­mes­sut jär­jes­tet­tiin vii­me tors­tai­na ensim­mäis­tä ker­taa Län­si­tuu­len kou­lul­la.

– Mes­suil­la halu­taan teh­dä tutuk­si ja esi­tel­lä kou­lu­tus­vaih­toeh­to­ja jo mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa niin, että on aikaa poh­tia omaa valin­taa, ker­toi opin­to-ohjaa­ja Anne Hyvö­nen Oulun kau­pun­gin kult­tuu­ri- ja sivis­tys­toi­mes­ta. Hän työs­ken­te­lee Nopo:ssa eli nivel­vai­heen opin­to-ohjaa­ja­na perus­kou­lu­lai­sil­le.

Län­si­tuu­len kou­lus­sa on rei­lut 600 oppi­las­ta, jois­ta ylä­kou­lu­lai­sia noin 300. He kaik­ki pää­si­vät tutus­tu­maan mes­suil­la ammat­ti- ja kou­lu­tus­aloi­hin, ker­toi kou­lun opin­to-ohjaa­ja Päi­vi Sal­me­la.

Mes­su­jen tar­jon­ta oli laa­ja ja sik­si käy­tän­nöl­li­nen toteut­taa, samal­la ker­taa iso jouk­ko oppi­lai­ta pää­si tutus­tu­maan moniin eri aloi­hin ja kou­lu­tuk­seen. Esit­te­le­mäs­sä olleil­le oppi­lai­tok­sen oppi­lail­le mes­sut toi­vat myös koke­mus­ta ja osal­le se oli näyt­tö­työ.

Täl­lä het­kel­lä ysi­luok­ka­lai­sis­ta noin puo­let hakeu­tuu lukio-opin­toi­hin ja 48% ammat­tio­pin­toi­hin Län­si­tuu­len kou­lus­ta. Jakau­ma nou­dat­taa val­ta­kun­nal­lis­ta lin­jaa.

Tur­val­li­suus­val­vo­jak­si opis­ke­le­vat Tino Lot­vo­nen ja Eeri­ka Rehu näyt­tä­mäs­sä käsi­rau­doit­ta­mis­ta.

Tino Lot­vo­nen, Eeri­ka Rehu, Lee­vi Aho ja Emi­lia Lius­ki ker­toi­vat tur­val­li­suusa­las­ta.