Meri­nie­men uima­ran­nal­la sinilevää

Kel­lon Meri­nie­men uima­ran­nan vedes­sä on havait­tu tiis­tai­na 5.7. run­saas­ti syano­bak­tee­rei­ta eli sini­le­vää. Uima­ran­ta ei ole sini­le­vän vuok­si uima­kiel­los­sa. Syano­bak­tee­rien mää­rä vedes­sä voi vaih­del­la nopeas­ti muun muas­sa sää­olo­suh­tei­den mukaan. Sini­le­vän run­sas havain­noin­ti tar­koit­taa, että uima­ve­si on sel­väs­ti syano­bak­tee­ri­pi­tois­ta tai uima­ve­den pin­nal­le on kohon­nut pie­niä syano­bak­tee­ri­laut­to­ja tai ran­nal­le on ajau­tu­nut syanobakteerikasaumia.

Ohjee­na on: Väl­tä uimis­ta run­sai­den syano­bak­tee­rie­siin­ty­mien aika­na. Myös vähäi­nen esiin­ty­mä voi aiheut­taa oirei­ta her­kil­le ihmi­sil­le. Jos uit, käy suih­kus­sa uimi­sen jäl­keen. Pidä lap­set pois vedes­tä run­sai­den syano­bak­tee­rie­siin­ty­mien aika­na, sil­lä syano­bak­tee­ri­pi­toi­sen veden jou­tu­mi­nen suu­hun voi olla vaarallista.

Syano­bak­tee­rit voi­vat tuot­taa myr­kyl­li­siä tai ärsyt­tä­viä ainei­ta veteen. Syano­bak­tee­reis­ta yli puo­let on myr­kyl­li­siä. Ihmis­ten herk­kyys saa­da oirei­ta syano­bak­tee­reis­ta vaih­te­lee pal­jon. Syano­bak­tee­ri­pi­toi­nen vesi voi aiheut­taa uima­reil­le aller­gi­sia iho-oirei­ta, vat­sa­vai­vo­ja, nuhaa, tai ylei­soi­rei­ta kuten kuu­met­ta ja päänsärkyä.