Mar­tin­nie­men tsa­sou­nan pur­ku alka­mas­sa

Mar­tin­nie­men tsa­sou­na eli Oulun orto­dok­si­sen seu­ra­kun­nan rukous­huo­ne pure­taan loka­kuus­sa. Rukous­huo­ne on pyhi­tet­ty Apos­to­lien Pie­ta­rin ja Paa­va­lin sekä pyhit­tä­jä Arse­ni Kone­vit­sa­lai­sen muis­tol­le. Ton­til­la ole­va huol­to­ra­ken­nus pure­taan myös. Syy­nä on sisäil­maon­gel­mat.

Oulun orto­dok­si­sen seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­nan­val­tuus­to päät­ti jo vuon­na 2016 rukous­huo­neen pur­ka­mi­ses­ta ja Kirk­ko­hal­li­tus vah­vis­ti pää­tök­sen.

– Pur­ka­mis­ta on tar­koi­tuk­sel­la vii­vy­tet­ty muu­ta­mal­la vuo­del­la, kos­ka seu­ra­kun­nal­la oli meneil­lään mui­ta kiin­teis­tö­hank­kei­ta, ker­too Oulun orto­dok­si­sen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Mar­ko Pat­ro­nen.

Lopul­li­sen luvan raken­nus­ten pur­ka­mi­sel­le antoi Oulun kau­pun­gin raken­nus­val­von­ta tämän vuo­den kesä­kuus­sa ja museo­vi­ras­to pur­ka­mis­ta puol­ta­van lausun­ton­sa tou­ko­kuus­sa.

Pur­ku­työ teh­dään raken­nuk­sen arvok­kuus huo­mioi­den. Kaik­ki raken­nuk­sen his­to­ri­aan ja raken­ta­mi­seen liit­ty­vä näky­vä ja raken­tei­siin mah­dol­li­ses­ti pii­lo­tet­tu tie­to kuva­taan ja tal­len­ne­taan.

Tsa­sou­nas­sa havait­tiin syk­syl­lä 2015 vaka­va sisäil­maon­gel­ma ja käy­tön jat­ka­mi­nen oli­si ollut ter­vey­del­le vahin­gol­lis­ta. Pyhä­kön täy­si­mit­tai­nen kun­nos­ta­mi­nen tai uuden raken­ta­mi­nen oli­si ylit­tä­nyt seu­ra­kun­nan talou­del­li­sen kan­to­ky­vyn, sel­ven­tää Pat­ro­nen.

Rukous­huo­ne raken­net­tiin 1960-luvun alus­sa pal­ve­le­maan sato­ja Pet­sa­mon ja Kar­ja­lan evak­ko­ja, jot­ka tuli­vat työ­hön Mar­tin­nie­men sahal­le. Nykyi­sin Hau­ki­pu­taal­la asuu noin sata orto­dok­sia.

– Rukous­huo­neen sijain­ti ei ole enää ollut ihan­teel­li­nen, sil­lä orto­dok­sis­ta väes­töä on siir­ty­nyt tuo­nil­mai­siin tai muut­ta­nut muu­al­le, siten Mar­tin­nie­men rukous­huo­neen hen­gel­li­nen teh­tä­vä tuli pää­tök­seen, valot­taa Mar­ko Pat­ro­nen.

Näh­tiin, että on parem­pi pur­kaa kor­jaus­kel­vo­ton raken­nus kuin jät­tää se rapis­tu­maan. His­to­rial­li­sen vai­heen vuok­si tsa­sou­nan pihal­la jär­jes­tet­tiin rukous­pal­ve­lus ja vai­na­jien muis­to­li­ta­nia 19.9. Tilai­suu­den jäl­keen seu­ra­kun­nan edus­ta­jat las­ki­vat kuk­ka­vi­hon rukous­huo­neen raken­ta­jien muis­tol­le Hau­ki­pu­taan hau­taus­maal­la.

Hau­ki­pu­taal­la vaa­lit­tiin pit­kään myös Pet­run praas­niek­ka­pe­rin­net­tä 1980-luvul­ta alkaen. Jär­jes­tä­jä­nä oli orto­dok­si­nen Tiis­tai­seu­ra.

Pat­ro­sen mukaan Suo­men orto­dok­si­sen kir­kon kes­kei­nen peri­aa­te tule­vai­suu­des­sa ja elä­män jat­ku­vuu­den edel­ly­tys on, että seu­ra­kun­tien rajal­li­sia resurs­se­ja käy­te­tään kir­kon elä­vään toi­min­taan: juma­lan­pal­ve­luk­siin, pyhiin toi­mi­tuk­siin, eri ikäis­ten ja nykyi­sin myös eri etni­sen taus­tan omaa­vien kir­kol­li­seen kas­va­tuk­seen ja dia­ko­ni­aan, ei kiin­teis­töi­hin. Näin myös Oulun orto­dok­si­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa. Kir­kon toi­min­not ovat myös täs­tä eteen päin Hau­ki­pu­taan orto­dok­sien käy­tet­tä­vis­sä.

Juma­lan­pal­ve­luk­sia pyri­tään jär­jes­tä­mään Hau­ki­pu­taan ev.lut. seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen toi­mi­tus­kap­pe­lis­sa muu­ta­mia ker­to­ja vuo­des­sa.

– Olem­me kii­tol­li­sia Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nal­le ja kirk­ko­her­ra Jaak­ko Tuis­kul­le täs­tä ystä­väl­li­ses­tä ja kris­til­li­sen rak­kau­den hen­ges­sä anne­tus­ta naa­pu­ria­vus­ta, sanoo Mar­ko Pat­ro­nen.