Lap­si­vai­ku­tus­ten arvioin­tiin toi­min­ta­mal­li

Kii­min­ki­läi­sen kau­pun­gin­val­tuu­te­tun Pek­ka Simo­sen (kok.) esi­tys lap­si­vai­ku­tus­ten arvioin­nin toi­min­ta­mal­lin laa­ti­mi­ses­ta Oulun kau­pun­gil­le vuo­den 2018 aika­na hyväk­syt­tiin yksi­mie­li­ses­ti maa­nan­tai­na kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa.

– Esi­tyk­se­ni liit­tyi val­tuus­ton käsit­te­lys­sä ollee­seen Oulun kau­pun­gin las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­man 2018–2021 hyväk­sy­mis­kä­sit­te­lyyn. Lap­si­vai­ku­tus­ten arvion tar­peel­li­suus nousi vah­vas­ti esil­le myös lau­ta­kun­tien lausun­nois­sa, sanoo Simo­nen.

Lap­si­vai­ku­tus­ten arvioin­ti ei ole Simo­sen mukaan mitään lap­siin koh­dis­tu­vaa hyvän­te­ke­väi­syyt­tä tai yli­mää­räis­tä toi­min­taa.

– Se mah­dol­lis­taa, että las­ten etu ote­taan lap­sia kos­ke­vis­sa pää­tök­sis­sä huo­mioon YK:n lap­sen oikeuk­sien sopi­muk­sen edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la. Jot­ta arvioin­ti toteu­te­taan kai­kes­sa val­mis­te­lus­sa ja pää­tök­sen­teos­sa asial­li­ses­ti, sii­hen tar­vi­taan ennal­ta sovit­tu toi­min­ta­mal­li, sum­maa Simo­nen.