Kyy­te­jä tar­jol­la, jos tilaa­mi­nen onnistuu

Haukiputaan ja Kellon asukasillassa kuultiin uusista joukkoliikennekokeiluista.

Hau­ki­pu­taa­lais­ten kul­ke­mi­nen jouk­ko­lii­ken­tees­sä para­nee kah­den uuden kokei­lun myö­tä. Puhe­li­mel­la tilat­ta­va Onni-pal­ve­lu­lii­ken­ne on jo alkanut.

Lisäk­si syk­syl­lä start­taa kut­su­poh­jai­sen jouk­ko­lii­ken­ne­pal­ve­lun kokei­lu 8- ja 16-paik­kai­sil­la autoil­la. Tämän pal­ve­lun kyy­ti­ti­lauk­set teh­dään Anroid ja iOS käy­tö­jär­jes­tel­mil­lä toi­mi­vil­la äly­pu­he­li­mil­la, joi­hin lada­taan sovel­lus, johon saa myös tie­don kul­je­tuk­sen toteutumisesta.

Kokei­lu kes­tää 3–4 kuu­kaut­ta, jol­loin kerä­tään koke­muk­sia ja kar­toi­te­taan tämän­tyyp­pi­sen pal­ve­lun tar­vet­ta, ker­toi jouk­ko­lii­ken­ne­suun­nit­te­li­ja Tee­mu Savela.

Mat­kat ovat mah­dol­li­sia raja­tul­la kir­kon­ky­län, Kel­lon ja Kivi­nie­men alueil­la. Syöt­tö­lii­ken­net­tä on Hau­ki­pu­taan­tiel­le ja kul­je­tuk­set sovel­tu­vat esi­mer­kik­si muu­ta­man kilo­met­rin pääs­sä ole­val­le bus­si­py­sä­kil­le. Yhden mat­kan hin­ta on 1,5 euroa.

Jani­ka Har­ju pitää kokei­lua hyvä­nä, se saat­taa sovel­tua hyvin myös esi­mer­kik­si nuor­ten har­ras­tus­kul­je­tuk­seen ja kimp­pa­kyy­tei­hin. Rajoit­tei­ta käyt­töön aiheut­taa mobii­li­ti­laa­mi­nen, jol­loin osa pal­ve­lun tar­vit­si­jois­ta kuten iäk­kääm­mät ihmi­set kar­si­tu­vat pois, jol­loin ei saa­da luo­tet­ta­vaa kuvaa kyy­tien tar­pees­ta, sanoi Harju.

Lil­ja Soro­nen sanoi, että digi­jär­jes­tel­mät ja netin taak­se siir­ty­vä tie­to nöy­ryyt­tää iäk­kääm­pää väes­töä. Kyy­tien tar­ve on ilmei­nen, sil­lä omis­sa kodeis­sa asu­taan yhä pidem­pään, ja liik­ku­maan ja asioi­maan pitää pääs­tä sit­ten­kin, kun omal­la autol­la ei enää ajeta.

Pent­ti Lah­den­si­vu oli­si toi­vo­nut, että kokei­lu oli­si ulo­tet­tu laa­jem­mal­le alu­eel­le. Erwin Fic­he­rin mie­les­tä jär­jes­tel­mää pitäi­si kehit­tää siten, että se toi­mi­si myös teks­ti­poh­jai­sel­la win­dows-käyt­tö­jär­jes­tel­mäl­lä. Usean toi­vee­na oli myös, että tämän­tyyp­pi­sen kyy­din tilaa­mi­nen onnis­tui­si myös puhe­li­mel­la soittamalla.

Niin Onni-lii­ken­teen kuin kut­su­poh­jai­sen pal­ve­lun­kin käy­tös­tä tar­vi­taan rut­kas­ti lisää tie­toa ja opas­tus­ta. Avain­pai­koik­si näh­dään asu­kas­tu­vat ja asu­ka­sil­lat. Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa pal­ve­lee myös digi­talk­ka­ri, jol­ta saa apua puhe­lin- ja tie­to­ko­ne­asiois­sa. Oulu10 pal­ve­lee kun­ta­lai­sia myös joukkoliikenneasioissa.