Kun­tout­ta­val­le työ­toi­min­nal­le etsi­tään uusia tilo­ja Yli­kii­min­gis­tä

Waatereiden ohjaaja Kalle Rankka ja Taito Pohjois-Pohjanmaan Elina Seppänen ovat vakuuttuneita kuntouttavan työtoiminnan tarpeellisuudesta.

Tai­to Poh­jois-Poh­jan­maa ry:n jär­jes­tä­män kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ryh­mä Waa­te­rit toi­mii Yli­kii­min­gis­sä Rahik­ko­tiel­lä tilois­sa, jois­sa on havait­tu puut­tei­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat toi­min­nan jat­ku­mi­seen niis­sä pit­käl­lä täh­täi­mel­lä. Ongel­mat eivät Busi­nes­sOu­lun vt. työl­li­syys­pal­ve­lui­den pääl­lik­kö Noo­ra Jans­so­nin mukaan ole kii­reel­lis­tä muu­tos­ta vaa­ti­via, eikä niis­tä aiheu­du ter­vey­del­lis­tä hait­taa.

– Haluam­me enna­koi­den tur­va­ta toi­min­nal­le tur­val­li­set tilat. Etsim­me Yli­kii­min­gin alu­eel­ta uusia tilo­ja, ja olem­me olleet yhtey­des­sä myös yli­kii­min­ki­läi­siin yhdis­tyk­siin, jos heil­lä oli­si tilo­ja tar­jol­la.

Hänen mukaan­sa toi­min­nan jat­ku­mi­nen Yli­kii­min­gis­sä halu­taan tur­va­ta ja sik­si tar­koi­tuk­se­na on löy­tää tilat nime­no­maan siel­tä.

– Jos tilo­ja ei löy­dy, niin sit­ten jou­dum­me laa­jen­ta­maan etsin­tä­aluet­ta.

Noo­ra Jans­son koros­taa, että Waa­te­rei­den toi­min­ta Yli­kii­min­gis­sä jat­kuu edel­leen nor­maa­liin tapaan.