Kou­lu­mat­ka­tu­kea kan­nat­taa hakea ajoissa

Kela muis­tut­taa, että kou­lu­mat­ka­tu­ki täy­tyy hakea joka luku­vuo­dek­si. Kela myön­tää kou­lu­mat­ka­tu­kea toi­sen asteen oppi­lai­tok­ses­sa eli esi­mer­kik­si lukios­sa tai amma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa opis­ke­le­vil­le. Jot­ta vält­tyy mah­dol­li­sel­ta ruuh­kal­ta, kan­nat­taa hake­mus toi­mit­taa omaan oppi­lai­tok­seen hyvis­sä ajoin ennen syys­lu­ku­kau­den alkua.

Kou­lu­mat­ka­tuen ehdot ovat eri­lai­set sen mukaan, onko opis­ke­li­jal­la oikeus oppi­vel­vol­li­suus­lain mukai­seen mak­sut­to­maan kou­lu­tuk­seen vai ei. Jos opis­ke­li­jal­la on oikeus mak­sut­to­maan kou­lu­tuk­seen, hän voi saa­da kou­lu­mat­ka­tu­kea, jos kou­lu­mat­ka on vähin­tään 7 kilo­met­riä yhteen suun­taan. Jos opis­ke­li­jal­la ei ole oikeut­ta mak­sut­to­maan kou­lu­tuk­seen, mat­kan täy­tyy olla vähin­tään 10 kilometriä.

Opis­ke­li­jan täy­tyy jät­tää täy­tet­ty kou­lu­mat­ka­tu­ki­ha­ke­mus (KM1) omaan oppi­lai­tok­seen. Oppi­lai­tos tar­kis­taa hake­muk­sen tie­dot. Kou­lu­mat­ka­tu­kea ei siis voi hakea OmaKelassa.

Kun Kela on käsi­tel­lyt kou­lu­mat­ka­tu­ki­ha­ke­muk­sen, opis­ke­li­ja saa pos­tit­se kotiin­sa kir­jal­li­sen pää­tök­sen. Pää­tös ja tie­dot myön­ne­tys­tä kou­lu­mat­ka­tues­ta näky­vät myös OmaKelassa.