Kivi­nie­men Meri­pe­las­tusyh­dis­tys tur­vaa venei­li­jöi­tä ja uimareita

Kiviniemen Meripelastusyhdistys harjoitteli keskiviikkona muun muassa ihmisen siirtymistä veneestä toiseen.

Hyvät venei­ly- ja uin­ti­säät ovat pitä­neet Kivi­nie­men Meri­pe­las­tusyh­dis­tyk­sen kii­rei­se­nä. Eni­ten työl­lis­tä­vät venei­den kone­viat. Vesi­pe­las­tuk­ses­sa ovat tänä kesä­nä näky­neet myös ran­nas­ta uimaan läh­te­neet pelas­tet­ta­vat. Teh­tä­vä­ruuh­kaa ei hel­le­kausi ole kui­ten­kaan aiheuttanut.

– Rau­hal­li­sem­paa mitä odo­tet­tiin. Olem­me huo­man­neet, että venei­li­jät varau­tu­vat vesil­le nyky­ään aiem­paa parem­min, sanoo yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Timo Läm­sä.

Meri­pe­las­ta­jien valis­tus veneen sään­nöl­li­sen huol­lon tär­key­des­tä on yhdis­tyk­sen jäse­nen Timo Riu­tan mukaan men­nyt hyvin perille.

Timo Läm­sä kui­ten­kin halu­aa edel­leen muis­tut­taa venei­li­jöi­tä pelas­tus­lii­vien käytöstä.

Ran­ta­poh­ja kävi seu­raa­mas­sa meri­pe­las­ta­jien päi­vää merel­lä vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na. Tun­nel­mia ja kuvia tiis­tain 31.7. lehdessä!