Kii­min­ki­puis­ton ehdo­tuk­set näh­tä­vil­lä vain Oulus­sa

Kiiminkipuistolle etsitään muotoja suunnittelukilpailuna vulla. Kuvassa Picnic Active Park -ehdotuksen materiaalia.

Syke-talon ja lukion lähiym­pä­ris­töön on suun­nit­teil­la Kii­min­ki­puis­to, jon­ka on tar­koi­tus olla moni­puo­li­nen toi­min­ta­puis­to.

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut jär­jes­ti Kii­min­ki­puis­ton suun­nit­te­lu­kil­pai­lun yhteis­työs­sä Lapp­set Group Oy:n kans­sa.

Idea­kil­pai­lu suun­nat­tiin mai­se­ma- ja mil­jöö­suun­nit­te­lun sekä mai­se­ma-ark­ki­teh­tuu­rin opis­ke­li­joil­le Suo­mes­sa ja Viros­sa.

Kil­pai­lu on nyt sii­nä vai­hees­sa, että ylei­sö voi äänes­tää töis­tä omaa suo­sik­ki­aan. ihme­tys­tä herät­tää se, että Kii­min­ki­puis­ton ehdo­tuk­set ovat vii­kon ajan näh­tä­vil­lä 19.1. saak­ka Oulus­sa Ympä­ris­tö­ta­lon alus­sa. Mik­si­pä ei vaik­ka Kii­min­gis­sä enti­sen kun­nan­ta­lon tilois­sa? Näin kii­min­ki­läi­set pää­si­si­vät hel­pom­min tutus­tu­maan hei­tä kos­ke­vaan suun­ni­tel­maan.

Tavoit­tee­na on löy­tää idea­suun­ni­tel­ma, joka kehit­tää aluet­ta kai­ken ikäis­ten ympä­ri­vuo­ti­se­na toi­min­ta­puis­to­na, Kii­min­ki­puis­to­na. Eri­tyi­ses­ti toi­vo­taan ideoi­ta liit­tyen tal­veen. Oulus­sa laa­di­tus­sa Tal­vi­kau­pun­ki­stra­te­gias­sa tun­nis­tet­tiin tal­ven kak­si eri vai­het­ta: pimeä­tal­vi ja valoi­sa lumi­tal­vi. Vii­den vuo­den­ajan puis­to hyö­dyn­tää ja akti­voi näi­den omi­nais­piir­tei­tä, tode­taan kil­pai­lun net­ti­si­vul­la.

Suun­nit­te­lu­kil­pai­lun voit­ta­ja­työ sel­vi­ää hel­mi­kuun 4. päi­vä­nä Jyväs­ky­läs­sä. Puis­toa pääs­tään toden­nä­köi­ses­ti raken­ta­maan vuon­na 2019, mut­ta raken­ta­mi­sai­ka­tau­lu sel­vi­ää vas­ta myö­hem­min, ker­toi mai­se­ma-ark­ki­teh­ti Mir­jam Larin­ka­ri aiem­min Ran­ta­poh­jal­le. Suun­nit­te­lua­lu­een raken­ta­mis­ta saat­taa hidas­taa se, että täl­lä het­kel­lä Kii­min­gis­sä poh­di­taan Joki­ran­nan kou­lun tule­vaa raken­nus­paik­kaa, jos­sa lukion ympä­ris­tö on yhte­nä vaih­toeh­to­na.