Kii­min­ki­joen kou­lun tilo­ja sul­jet­tu asbes­tin vuoksi

Kii­min­ki­joen kou­lul­la on sul­jet­tu tek­ni­sen työn tila pyyh­käi­sy­näyt­teen asbes­ti­löy­dök­sen vuok­si. Kou­lun reh­to­ri Tomi Molin ker­too, että lisäk­si on sul­jet­tu pää­oven por­tai­kon alla ole­va varas­to, purun­pois­to­ti­la sekä lämmönjakohuone.

– Kii­min­ki­joen kou­lul­la ollaan teke­mäs­sä kesäl­lä remont­tia, jon­ka val­mis­te­lus­sa teh­tiin tut­ki­muk­sia. Tut­ki­muk­sis­sa tut­kit­tiin mai­nit­tu varas­to, jos­ta löy­tyi asbes­tia pyyh­käi­sy­näyt­tees­tä. Tiis­tai­na 10.4. saim­me kou­lul­le tie­don asias­ta, jol­loin tila sul­jet­tiin ja pää­tet­tiin tut­kia mui­ta­kin tilo­ja. Per­jan­tai­na 13.4. tuli tie­to, että myös muis­ta mai­ni­tuis­ta tilois­ta on pyyh­käi­sy­näyt­tees­tä löy­ty­nyt asbes­tia. Lisäk­si saim­me myös tie­toa, että muis­sa lähi­ti­lois­sa ei sitä ollut. Toden­nä­köi­ses­ti asia ei ole laa­jem­pi, mut­ta var­mis­tam­me asi­aa tut­ki­muk­sia laa­jen­ta­mal­la kos­ke­maan kel­la­ri­ker­rok­sen muu­ta­kin aluet­ta. Tulok­sia odot­te­lem­me alkuviikosta.

Molin sanoo, että ole­tus on, että asbes­ti on peräi­sin läm­mön­ja­ko­put­ken pur­ka­mi­ses­ta. Kou­lun vie­res­sä olleen ker­ros­ta­lon läm­pö­put­ki on kul­ke­nut juu­ri näis­sä tilois­sa, jois­ta asbes­tia on löy­ty­nyt. Ker­ros­ta­lon raken­ta­mi­sen aikaan on put­ken tii­vis­tyk­ses­sä käy­tet­ty asbes­tia. Pur­ku on suo­ri­tet­tu ammat­ti-ihmis­ten toi­mes­ta, mut­ta sii­vous on toden­nä­köi­ses­ti jää­nyt huolimattomaksi.

– Kou­lul­la on käyn­nis­tet­ty asbes­ti­sii­vous välit­tö­mäs­ti ja kaik­ki tilat sii­vo­taan. Sii­vouk­sen jäl­keen tilat tut­ki­taan uudel­leen ennen käyt­töön­ot­toa. Luon­nol­li­ses­ti ope­tus­ta ei sul­je­tuis­sa tilois­sa jär­jes­te­tä ennen kuin tilat on todet­tu tur­val­li­sik­si. Kou­lul­la on teh­ty aiem­min­kin tut­ki­muk­sia ottaen näyt­tei­tä ilmas­ta. Näis­sä tut­ki­muk­sis­sa ei asbes­tia ole havait­tu, Molin painottaa.