Kes­tä­vän ammat­tio­saa­mi­sen video­kil­pai­lun toi­nen sija Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­toon iiläi­sil­le opiskelijalle

Toiselle sijalle Oma kädenjälkeni -videokilpailussa tullut Anne Kovan video on nimeltään Mission responsible.

Oma käden­jäl­ke­ni ‑video­kil­pai­lun toi­sen sijan on voit­ta­nut iiläi­nen Anne Kova OSAOs­ta, Vir­pi­nie­men liikuntaopistosta.

Amma­til­li­sil­le opis­ke­li­joil­le suun­na­tun video­kil­pai­lun teh­tä­vä­nä on ollut tuo­da esiin, miten ilmas­to­vas­tuu ja kes­tä­vä kehi­tys näky­vät eri aloilla.

Anne Kovan video on nimel­tään Mis­sion res­pon­sible. Tuo­ma­ris­to perus­te­lee tois­ta sijaa näin: ”Näkyy, että tätä on ollut haus­ka teh­dä. Video miel­lyt­tää sil­mää ja kor­vaa. Täs­sä tuo­daan esiin myös hyvin­voin­tia ja sosi­aa­lis­ta kes­tä­vää kehitystä.”

Kil­pai­lun toi­sen pal­kin­non suu­ruus oli 700 euroa.

Oma käden­jäl­ke­ni ‑video­kil­pai­lun pää­pal­kin­non voit­ti­vat media-alan opis­ke­li­jat Tiia-Maria Lauk­ka­nen sekä Han­na-Maria Karp­pi­nen Fors­san ammat­ti-ins­ti­tuu­tis­ta videol­laan Mik­si? Kes­tä­vän kehi­tyk­sen kil­pai­lu­työ. Pää­pal­kin­to oli 1000 euroa.

Ylei­sö äänes­ti omak­si suo­si­kik­seen M.P.M.O.T.S.-robottivideon, joka sai 1799 ään­tä. Videon taka­na ovat tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan opis­ke­li­jat Jan­ne Uko­na­ho, Riku Mar­tin­mä­ki ja Jan-Erik Kämä­räi­nen Kou­lu­tus­kes­kus JEDUs­ta, Oulai­sis­ta. Teki­jät jaka­vat 300 euron voittosumman.

Oma käden­jäl­ke­ni ‑video­kil­pai­lu on osa OPH:n rahoit­ta­mia vies­tin­tä ja veto­voi­ma­toi­mien tuke­mi­seen liit­ty­viä hank­kei­ta, joil­la pyri­tään nos­ta­maan amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen arvos­tus­ta. Kil­pai­lun toteut­ti Suo­men ympä­ris­tö­opis­to SYKLI yhdes­sä, AMKE ry:n, Skills Fin­lan­din, SAKKI ry:n kans­sa. Kil­pai­lun suo­je­li­ja­na toi­mi ope­tus­mi­nis­te­ri Li Anders­son.