Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maal­le entis­tä parem­pi alue-eko­lo­gi­nen ver­kos­to MBTESTI

Tie­do­te. Jul­kais­tu: 14.05.2020, 11:16

Met­sä­hal­li­tus

Val­tion mai­den alue-eko­lo­gi­sen ver­kos­ton päi­vit­tä­mi­nen Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nis­sa on saa­tu pää­tök­seen. Mit­ta­van työn lop­pu­tu­lok­se­na on entis­tä parem­pi moni­käyt­tö­met­sien alue-eko­lo­gi­nen ver­kos­to. Ver­kos­to täy­den­tää aiem­pia suo­je­lu­pää­tök­siä sekä suo­je­lua­lue­ver­kos­toa erinomaisesti.

Pro­jek­tin tavoit­tee­na oli päi­vit­tää 1990-luvul­la aloi­tet­tua alue-eko­lo­gis­ta suun­nit­te­lua kor­jaa­mal­la puut­tei­ta, joi­ta oli suun­ni­tel­mien luon­to- sekä vir­kis­tys ja mai­se­ma­koh­tei­den kart­ta­tie­dois­sa. Ver­kos­toa täy­den­net­tiin arvok­kail­la koh­teil­la myös maas­to­kar­toi­tuk­sin. Ver­kos­toon sovel­tu­via soi­ta, luon­non­ti­lai­sia met­siä, puro­ja, läh­tei­tä ja mui­ta luon­to­koh­tei­ta onnis­tut­tiin löy­tä­mään lisää lähes 2000 heh­taa­ria Met­sä­hal­li­tuk­sen työn­te­ki­jöi­den, kan­sa­lais­ten ja sidos­ryh­mien yhteistyöllä.

Kart­ta­poh­jai­sel­la verk­ko­ky­se­lyl­lä kerät­tiin ylei­söl­tä vih­jei­tä mah­dol­li­sis­ta arvok­kais­ta kohteista.”Saimme kaik­ki­aan 90 ehdo­tus­ta. Eni­ten esi­tet­tiin luon­toar­voil­taan tai riis­tan eli­nym­pä­ris­töl­tään arvok­kai­ta koh­tei­ta sekä ret­kei­ly- tai luon­to­mat­kai­lu­paik­ko­ja. Suu­rin osa koh­teis­ta oli jo otet­tu huo­mioon alue-eko­lo­gi­si­na koh­tei­na tai eri­tyyp­pi­si­nä maan­käyt­tö­pää­tök­si­nä”, pro­jek­ti­pääl­lik­kö Heik­ki Jun­tu­nen Met­sä­hal­li­tuk­ses­ta kertoo.

Alue-eko­lo­gi­sen ver­kos­ton päi­vi­tyk­ses­sä kart­ta­ra­jauk­sia tar­kis­tet­tiin luon­to­koh­tei­den maas­to­ra­jo­jen mukai­sik­si ja vir­heel­li­siä tie­to­ja pois­tet­tiin. Yksi tär­keim­mis­tä tavoit­teis­ta oli myös täy­den­tää luon­to­koh­de­ver­kos­toa. Etsin­tä koh­dis­tui eri­tyi­ses­ti met­sä­lain tar­koit­ta­miin eli­nym­pä­ris­töi­hin ja iäk­käi­siin luon­non­ti­lai­siin met­siin. Tar­kis­tet­ta­via luon­to­koh­tei­ta pei­lat­tiin tuo­rei­siin luon­to­tyyp­pien uha­na­lai­suusar­vioi­hin sekä met­sä­lain tarkennuksiin.

”Uusien koh­tei­den etsin­tä koh­dis­tui eri­tyi­ses­ti met­sä­lain tar­koit­ta­miin eli­nym­pä­ris­töi­hin ja iäk­käi­siin luon­non­ti­lai­siin met­siin. Päi­vi­tyk­sen aika­na ver­kos­toon sovel­tu­via luon­to­koh­tei­ta onnis­tut­tiin löy­tä­mään lisää lähes 2000 heh­taa­ria. Suu­rin osa uusis­ta koh­teis­ta löy­tyi \