Kesä­kuus­sa 24 hukkunutta

Suo­men Uimao­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton (SUH) median väli­tyk­sel­lä kerää­mien ennak­ko­ti­las­to­jen mukaan kesä­kuus­sa huk­kui 24 ihmistä.

Huk­ku­neis­ta 14 oli mie­hiä, kol­me nais­ta ja seit­se­mäs­sä tapauk­ses­sa suku­puo­li ei ole tie­dos­sa. Huk­ku­mi­sis­ta kah­dek­san tapah­tui uides­sa, kuusi huk­ku­mis­ta tapah­tui vesi­lii­ken­teen yhtey­des­sä ja 10 tapauk­ses­sa tapah­tu­mien kul­ku ei ole sel­vil­lä. Huk­ku­nei­ta oli perä­ti 11 enem­män kuin vuo­den 2023 kesäkussa.

Kesä­kuun huk­ku­mi­sis­ta kah­dek­san tapah­tu Län­si- ja Sisä-Suo­mes­sa, kuusi Ete­lä-Suo­mes­sa, vii­si Lou­nais-Suo­mes­sa, kol­me Itä-Suo­mes­sa, yksi Lapis­sa ja yksi Pohjois-Suomessa.

Huk­ku­vaa ei ole help­poa tun­nis­taa. Huk­ku­va hen­ki­lö pys­tyy har­voin huu­ta­maan apua. Kaik­ki ener­gia jou­du­taan käyt­tä­mään pin­nal­la pysy­mi­seen. Joku voi näyt­tää kii­peä­vän näky­mät­tö­miä tik­kai­ta ylös­päin. Kädet voi­vat räis­käh­tää ker­ran pin­nal­la tai voi näyt­tää sil­tä, että ihmi­nen vain sukel­taa. Jos­kus huk­ku­va voi myös näyt­tää teke­vän kuper­keik­ko­ja vedes­sä. Sai­raus­koh­tauk­sen saa­nut saat­taa vain vajo­ta pin­nan alle.

Jos epäi­lee vedes­sä ole­val­la ole­van jokin hätä­nä, kan­nat­taa kysyä onko kaik­ki hyvin. Jos vas­taus­ta ei kuu­lu, on syy­tä ryh­tyä toi­meen. Ensik­si on tär­ke­ää hälyt­tää lisä­apua ja teh­dä pelas­tus­ti­lan­ne näky­väk­si muil­le. Huk­ku­vaa tulee pyr­kiä rau­hoit­te­le­maan ja koit­taa löy­tää jokin kel­lut­ta­va apu­vä­li­ne mukaan ja pelas­taa hen­ki­lö. Apu­vä­li­neen mer­ki­tys­tä ei voi koros­taa lii­kaa, sil­lä huk­ku­van suun­ta on usein ylös­päin ja ilman apu­vä­li­net­tä lähes­tyes­sä huk­ku­va voi pai­naa myös pelas­ta­jan pin­nan alle, ker­too SUH:n vesi­tur­val­li­suus­asian­tun­ti­ja Anne Hil­tu­nen.

Huk­ku­mis­ta­pauk­set voi­daan ehkäis­tä toi­mi­mal­la oikein veden äärel­lä. Tun­nis­te­taan oma ja läheis­ten toi­min­ta­ky­ky, huo­leh­di­taan että lähel­lä on aut­ta­mis­ky­kyi­nen hen­ki­lö. Lisäk­si var­sin­kin las­ten kans­sa täy­tyy muis­taa olla läs­nä ja val­voa lap­sia riit­tä­vän lähel­lä, käsi­var­ren mitan päässä.