Kesä­fii­lik­ses­tä teke­mis­tä kesä­lo­mal­le

Kesä­fii­lis on ilmes­ty­nyt, nyt jo 42. ker­ran. Kesä­fii­lik­seen on koot­tu tie­dot Oulus­sa jär­jes­tet­tä­väs­tä las­ten ja nuor­ten kesä­toi­min­nas­ta. Teke­mis­tä kesä­lo­mal­le tar­joa­vat Oulun kau­pun­gin lisäk­si jär­jes­töt, urhei­luseu­rat ja muut toi­mi­jat.

Koro­na­vi­rus ja sii­tä joh­tu­vat rajoi­tuk­set ja lomau­tuk­set ovat vai­kut­ta­neet tänä kevää­nä kesä­toi­min­to­jen suun­nit­te­luun. Kurs­se­ja ja lei­re­jä on nyt tar­jol­la vähem­män kuin aiem­pi­na kesi­nä, ja osa toi­min­nas­ta tar­jo­taan ver­kos­sa. Kai­kes­sa lähi­toi­min­nas­sa ote­taan huo­mioon voi­mas­sa ole­vat osal­lis­tu­ja­ra­joi­tuk­set ja hyvä hygie­nia.

Pää­osa kurs­seis­ta ja lei­reis­tä on mak­sul­li­sia, mut­ta jou­kos­sa on myös ilmais­ta puu­haa.

Fii­lis-sivul­le on koot­tu eri tee­mo­jen alle kaik­ki kurs­sit, lei­rit ja tapah­tu­mat. Uusia voi tul­la vie­lä tou­ko­kuun aika­na. Kesä­fii­lis-tar­jon­ta löy­tyy osoit­tees­ta www.ouka.fi/fiilis.