Kel­lon kou­lun tukiop­pi­laat jär­jes­tä­vät monen­lais­ta toi­min­taa, myös koro­nan aikaan

Luukas Kallio ja Juuso Keskiaho.

Kel­lon kou­lus­sa tukiop­pi­lai­den teh­tä­vä­nä on tutus­tut­taa joka­vuo­ti­set uudet 7.-luokkalaiset kou­lun tiloi­hin, sään­töi­hin sekä kou­lun tapoi­hin. Tukiop­pi­laat tark­kai­le­vat, ettei kiusaa­mis­ta tapah­du ja ettei kukaan jää yksin ryh­män ulko­puo­lel­le. 7.- luok­ka­lais­ten ryh­mäyt­tä­mi­nen eli oman luok­ka­lais­ten ja opet­ta­jan kans­sa tutus­tu­mi­nen eri­lais­ten leik­kien avul­la on tär­ke­ää. Se paran­taa luok­ka­hen­keä ja sen avul­la voi saa­da uusia ystä­viä. Heil­le pide­tään myös oppi­tun­te­ja kiusaa­mi­ses­ta, nuus­kas­ta sekä sosi­aa­li­ses­ta medias­ta tukiop­pi­lai­den toi­mes­ta. Tukiop­pi­laat jär­jes­tä­vät joka vuo­si eri­lais­ta toi­min­taa koko kou­lul­le. Yleen­sä toi­min­taa on kalen­te­rin juh­la­päi­vi­nä esi­mer­kik­si jou­lu­na, hal­lowee­ni­na ja ystä­vän­päi­vä­nä. Sil­loin kaik­ki pää­se­vät osallistumaan!

Jou­lu­na tukiop­pi­laat jär­jes­tä­vät mones­ti jou­luai­hei­sen Kahoo­tin eli tie­to­vi­san pidet­tä­väk­si jokai­sel­le luo­kal­le. Hal­lowee­ni­na yleen­sä pide­tään örk­kien met­säs­tys­kil­pai­lu. Sii­nä ympä­ri kou­lua on pii­lo­tet­tu eri­lai­sia pape­ris­ta lei­kat­tu­ja örk­ke­jä, joi­ta kerää­mäl­lä voi voit­taa pie­nen pal­kin­non. Ystä­vän­päi­vä­nä on aina ennen ollut halaus­kier­ros, jos­sa pape­ri­seen sydä­meen kerä­tään tois­ten oppi­lai­den nimiä aina sen jäl­keen, kun on halan­nut. Vali­tet­ta­vas­ti tänä vuon­na sitä ei voi­da jär­jes­tää, mut­ta sen tilal­le tukiop­pi­laat ovat kek­si­neet muu­ta haus­kaa puuhaa.

Tukiop­pi­laat ovat tänä luku­kau­te­na jär­jes­tä­neet oppi­tun­te­ja seit­se­mäs- ja kuu­des­luok­ka­lai­sil­le. Näil­lä tun­neil­la on käy­ty kes­kus­te­lua nuus­kan käy­tös­tä ja sen vaa­rois­ta sekä kiusaa­mi­ses­ta. Vii­mei­sin aihe on ollut sosi­aa­li­nen media, joka on hyvin tär­keä, sil­lä lähes kaik­ki käyt­tä­vät sitä päi­vit­täin. Oppi­laat ovat pääs­seet tun­neil­la osal­lis­tu­maan eri­lais­ten har­joi­tus­ten kaut­ta aihei­siin ja ilmai­se­maan halu­tes­saan mie­li­pi­teen­sä. Oppi­lait­ten lisäk­si tuka­rit ovat myös saa­neet pal­jon uut­ta tie­toa näis­tä aiheis­ta ja oppi­neet tar­kas­te­le­maan luo­kan tapah­tu­mia eri näkökulmasta.

Tukiop­pi­laa­na toi­mi­nen on muun kou­lun­käyn­nin ohes­sa muka­vaa ja ren­toa toi­min­taa. Tukiop­pi­lai­den mie­les­tä seis­ko­jen ryh­mäyt­tä­mi­nen ja aut­ta­mi­nen on ollut paras­ta. Kave­rei­den kans­sa yhdes­sä ole­mi­nen ja toi­mi­mi­nen on myös ollut kivaa. Tuka­rien ohjaa­jan, opet­ta­ja Anna Nybac­kan, mie­les­tä paras­ta on ollut tukiop­pi­lai­den oma­toi­mi­suus ja posi­tii­vi­nen palau­te tun­neis­ta. Edel­lis­vuo­sien tukiop­pi­laat innos­ti­vat mei­tä osal­lis­tu­maan tukiop­pi­las­toi­min­taan. Tukiop­pi­laa­na on myös oppi­nut ja saa­nut kehi­tet­tyä usei­ta tär­kei­tä tai­to­ja, kuten tois­ten huo­mioi­mi­nen sekä esiintyminen.

Mint­tu Hyvö­nen, Eeri­ka Jurmu