Kel­lon Kivi­nie­mes­sä ja Pate­nie­mes­sä äänes­tet­tiin aktiivisimmin

Katri Kulmuni, Suomen Keskusta. (kuva: Eduskunta)Katri Kulmuni, Suomen Keskusta. (kuva: Eduskunta)

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lien tulok­set ovat sel­vil­lä ja Brys­se­liin äänes­te­tyis­tä 15 mepis­tä kak­si kol­mas­osaa ovat uusia. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la eni­ten ääniä kerä­si Kes­kus­tan Kat­ri Kul­mu­ni, jota äänes­tet­tiin eni­ten jokai­sel­la äänes­ty­sa­lu­eel­la, pait­si Pate­nie­mes­sä. Pate­nie­mes­sä eni­ten ääniä sai Vasem­mis­to­lii­ton Li Anders­son, joka sai vaa­leis­sa yhteen­sä ennä­tyk­sel­li­set 247604 ään­tä. Kul­mu­nin ja Anders­so­nin jäl­keen eni­ten ääniä Ran­ta­poh­jan alu­eel­la sai Vasem­mis­to­lii­ton Mer­ja Kyl­lö­nen. Nel­jän­nes­tä pai­kas­ta kävi­vät tiuk­kaa tais­te­lua Perus­suo­ma­lais­ten Sebas­tian Tynk­ky­nen ja Kokoo­muk­sen Mika Aal­to­la.

Kul­mu­nin ja Kyl­lö­sen lisäk­si poh­joi­ses­ta Euro­par­la­ment­tiin läh­tee myös Perus­suo­ma­lais­ten Tynk­ky­nen, joka on myös nuo­rin vali­tuis­ta. Muut vali­tut ovat; Vasem­mis­to­lii­ton Jus­si Sara­mo, SDP:n Maria Guze­ni­na ja Eero Hei­nä­luo­ma, Vih­rei­den Maria Ohi­sa­lo ja Vil­le Nii­nis­tö, Kes­kus­tan Elsi Katai­nen, RKP:n Anna-Maja Hen­riks­son, Kokoo­muk­sen Aura Sal­la, Pek­ka Tove­ri ja Hen­na Virk­ku­nen. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la pal­jon ääniä kerä­si­vät myös Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Eija-Riit­ta Kor­ho­la, joka ei tul­lut vali­tuk­si ja SDP:n Vil­le Meri­nen, joka jäi varasijalle.

Kes­kus­ta on edel­leen vah­voil­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la, mut­ta kan­na­tus las­ki kui­ten­kin edel­li­sis­tä vaa­leis­ta. Samoin kävi myös Perus­suo­ma­lai­sil­la. Vaik­ka Kes­kus­ta sai­kin eni­ten ääniä Ran­ta­poh­jan alu­eel­la, Mar­tin­nie­mes­sä eni­ten äänes­tet­ty puo­lue oli Vasem­mis­to­liit­to ja Kel­lon Kivi­nie­mes­sä Kokoo­mus. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus las­ki hie­man pääl­le kuusi pro­sent­tia ja samaa luok­kaa las­ku oli myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Sii­tä­kin huo­li­mat­ta Perus­suo­ma­lai­sia äänes­tet­tiin alu­eel­la val­ta­kun­nan tasoa enem­män. Puo­leen kan­na­tus oli val­ta­kun­nal­li­ses­ti 7,6 pro­sent­tia, kun Ran­ta­poh­jan alu­eel­la puo­luet­ta äänes­ti 10,3 pro­sent­tia. Vasem­mis­to­lii­ton kan­na­tus nousi niin val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuin Oulun­kin vaa­li­pii­ris­sä kym­me­ni­sen prosenttia.

Perus­suo­ma­lai­set menet­ti­vät toi­sen mep­pi-paik­kan­sa, kun taas Kokoo­mus sai yhden ja Vasem­mis­to­liit­to kak­si uut­ta paik­kaa. Isoin ero val­ta­kun­nal­li­sen tulok­sen ja Oulun vaa­li­pii­rin tulok­sis­sa on Kes­kus­tan ja Kokoo­muk­sen kan­na­tuk­sis­sa. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti Kokoo­mus­ta äänes­tet­tiin 24,8 pro­sent­tia, kun luku on Oulun vaa­li­pii­ris­sä vain 17,2 pro­sent­tia. Kes­kus­taa äänes­ti Oulun vaa­li­pii­ris­sä 28,3 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta, kun taas val­ta­kun­nal­li­ses­ti puo­lu­een tulos oli 16,5 pro­sent­tia vähem­män, eli vain 11,8 pro­sent­tia. Eni­ten Kes­kus­taa äänes­tet­tiin Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Yli-Iis­sä, mis­sä Kes­kus­tan kan­na­tus nousi 57,8 prosenttiin.

Äänes­tys­pro­sent­ti las­ki edel­li­sis­tä EU-vaa­leis­ta, mut­ta vain 0,3 pro­sent­tia. Koko Suo­men äänes­tys­pro­sent­ti oli 42,4, mut­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la sii­hen ei yltä­nyt kuin Pate­nie­mi, mis­sä äänen­sä antoi 43,1 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta. Kel­lon Kivi­ni­mes­sä äänes­tys­pro­sent­ti oli 39,4, kun taas muil­la alueil­la jää­tiin rei­lus­ti 37 pro­sen­tin alle. Vähin­ten äänioi­keut­ta käy­tet­tiin Mar­tin­nie­mes­sä, mis­sä äänes­tys­pro­sent­ti jäi 28,6 prosenttiin.

Pre­si­den­tin- ja edus­kun­ta­vaa­lien tapaan val­tao­sa antoi äänen­sä ennak­koon. Var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä sun­nun­tai­na 9.6. äänen­sä antoi 16,9 pro­sent­tia kai­kis­ta äänes­tä­neis­tä. Kel­lon äänes­tys­pai­kal­la sun­nun­tai­na ei ruuh­kia kerin­nyt syn­ty­mään ja ilta­päi­väl­lä yksit­täi­set ihmi­set kävi­vät hil­jak­sel­taan anta­mas­sa äänen­sä. Vaa­li­toi­mit­si­ja­na Kel­los­sa ollut Ansel­mi Lie­des ker­toi päi­vän olleen hiljainen.

– Enem­män­kin oli­si saa­nut käy­dä äänes­tä­jiä, mut­ta toi­vo­taan, että tämä vie­lä vil­kas­tui­si iltaa koh­den, Lie­des totesi.