Juh­la­ras­tit Virpiniemessä

Virpiniemi täyttyi helatorstaina suunnistajista.Virpiniemi täyttyi helatorstaina suunnistajista.

Perä­me­ren Ras­ti jär­jes­ti hela­tors­tai­na ras­ti-iloit­te­lua Vir­pi­nie­men hiih­to­ma­jan nopea­kul­kui­ses­sa lähi­maas­tos­sa. Kysees­sä oli­vat seu­ran 30-vuo­tis­juh­la­ras­tit. Rata­mes­ta­ri Pek­ka Kans­te loih­ti kiin­toi­san haas­teen eri sar­jo­jen suun­nis­ta­jil­le. Aamu­päi­väl­lä kir­mais­tiin vauh­di­kas maas­tosprint­ti ja pie­nen lepo­tauon jäl­keen ilta­päi­väl­lä keskimatka.

Nais­ten pää­sar­jas­sa tah­ti­puik­koa pite­li taka­vuo­sien Suo­mea arvo­ki­sois­sa­kin edus­ta­nut Poh­jan­täh­den Sofia Haa­ja­nen vakuut­ta­val­la taval­la, tai­dot oli­vat tal­lel­la ja vauh­tia­kin riit­ti kii­tet­tä­väs­ti. Mies­ten puol­ta pää­sar­jas­sa isän­nöi tut­tuun tapaan Poh­jan­täh­den Han­nu Nie­me­lä, joka tun­tuu pääs­seen oivaan kevätkuntoon.

Pal­kin­not jaet­tiin kai­kis­sa sar­jois­sa yhteis­tu­lok­sien perus­teel­la. Kil­pai­lun joh­ta­ja­na toi­mi Mika Rah­ja ja val­vo­ja­na Heik­ki Gre­ke­lä.

Kan­sal­li­sen suun­nis­tuk­sen rin­nal­la oli tar­jol­la kun­to­suun­nis­tus­ta niil­le, joil­le parem­min sopii oman aika­tau­lun mukai­nen kun­toi­lu, har­ras­ta­jia oli nyt­kin lähes 200. Vir­pi­nie­men kui­vat muka­va­kul­kui­set maas­tot sopi­vat erin­omai­ses­ti kuntosuunnistukseen.