Lau­ta­kun­ta esit­tää usei­den kylä­kou­lu­jen lakkautusta

Tirinkylän koulun tulevaisuus astui taas askeleen kohti lopullista lakkautusta, samoin kuin Ylikylän, Keiskan ja Takkurannan koulujen Rantapohjan alueella. (Kuva: Teea Tunturi)Tirinkylän koulun tulevaisuus astui taas askeleen kohti lopullista lakkautusta, samoin kuin Ylikylän, Keiskan ja Takkurannan koulut Rantapohjan alueella. (Kuva: Teea Tunturi)

Oulun sivis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti esit­tää tiis­tai­ses­sa kokouk­ses­saan kuu­den kylä­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta. Kii­min­gis­tä lak­kau­tet­ta­vak­si esi­te­tään Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­ja, Hau­ki­pu­taal­ta Keis­kan kou­lua sekä Kel­los­ta Tak­ku­ran­nan kou­lua. Myös San­gin­suun ja Läm­sän­jär­ven kou­lu­ja esi­te­tään nyt lak­kau­tet­ta­vak­si. Pik­ka­ra­lan kou­lun osal­ta hyväk­syt­tiin esi­tys, jon­ka mukaan kou­lu­ja jat­kaa toi­min­taan­sa niin kau­an kuin oppi­lai­ta on vähin­tään 20.

Keis­kan kou­lu jat­kai­si esi­tyk­sen mukaan toi­min­taan­sa vuo­teen 2025 saak­ka, jol­loin oppi­laat aloit­ta­vat kou­lun syk­syl­lä Hau­ki­pu­taan kou­lus­sa. Tak­ku­ran­nan kou­lu puo­les­taan jat­kai­si esi­tyk­sen mukaan niin kau­an, että Kel­lon kou­lun perus­kor­jaus val­mis­tuu, mikä­li Tak­ku­ran­nan oppi­laat sil­loin sin­ne mahtuvat.

Tirin­ky­län kou­lun osal­ta sivis­tys­lau­ta­kun­ta esit­tää kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si, että Tirin­ky­län kou­lu­yk­si­kös­tä luo­vu­taan 2027, mikä­li oppi­laat mah­tu­vat Ala­ky­län kou­luun. Yli­ky­län kou­lus­ta luo­vu­taan 2027, mikä­li oppi­laat mah­tu­vat Hut­tu­ky­län kou­luun tai Kii­min­ki­puis­ton kou­luun sen laa­jen­nuk­sen valmistuttua.

Sivis­tys­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa sen perus­s­suo­ma­lai­set jäse­net Mika Aikio ja Pek­ka Het­ta teki­vät muu­tos­esi­tyk­set Tirin­ky­län, Yli­ky­län, Keis­kan, Tak­ku­ran­nan ja San­gin­suun osal­ta. Niis­sä todet­tiin, että kou­lu­jen toi­min­taa oli­si vie­lä jat­ket­ta­va. Äänes­tyk­sis­sä lak­kau­tuk­sia ehdot­ta­vat poh­jae­si­tyk­set kui­ten­kin voit­ti­vat äänin 10–2.

Lak­kau­tuk­sia kan­nat­ti­vat Mart­ti Kor­ho­nen (vas.), Suvi Hela­nen (kesk.), Pek­ka Kai­nua (kesk.), Lot­ta Ello­nen (kok.), Jamal Awad (vihr.), Jari Laru (kok.), Eve­lii­na Les­ke­lä (kesk.), Päivi Lai­ti­nen (kok.), Tan­ja Tiai­nen (sdp.) ja Lii­sa Väi­sä­nen (vihr.).

Lak­kau­tuk­sia perus­tel­laan lap­si­mää­rän mer­kit­tä­väl­lä vähe­ne­mi­sel­lä. Kau­pun­gin­val­tuus­to käsit­te­lee kou­lu­jen lak­kau­tuk­sia kokouk­ses­saan 19.6.