Iloa ja hyvin­voin­tia kulttuuritarjottimelta

Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­pal­ve­lut on kehit­tä­nyt yhdes­sä kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen ja yhteis­työ­kump­pa­nien kans­sa kult­tuu­ri­tar­jot­ti­men, jol­ta hoi­va- ja asu­mi­syk­si­köt voi­vat vali­ta heil­le sopi­vaa kulttuuritoimintaa.

Oulun kau­pun­ki myön­tää lah­joi­tus­ra­has­toa­vus­tus­ta hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den asiak­kai­den hyvin­voin­tia ja toi­min­ta­ky­kyä tuke­vaan toi­min­taan. Avus­tuk­sel­la kau­pun­gin omat ja osto­pal­ve­lu­na tuo­te­tut sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon yksi­köt voi­vat ostaa kult­tuu­ri­pal­ve­lu­ja asiak­kail­leen. Kult­tuu­ri­tar­jot­ti­men avul­la kult­tuu­rin teki­jöi­den ja yksi­köi­den usko­taan löy­tä­vän parem­min toisensa.

Kult­tuu­ri­toi­mi­joi­ta pyy­det­tiin kevääl­lä teke­mään ehdo­tuk­sia kult­tuu­ri­tar­jot­ti­mel­le, johon tuli 50 hake­mus­ta tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä. Niis­tä lähes kaik­ki hyväk­syt­tiin. Esit­tä­vään tai­tee­seen saa­pui 34 hake­mus­ta, yhtei­sö­tai­tee­seen 13 ja muu­hun kult­tuu­ri­toi­min­taan kak­si hake­mus­ta. Hake­mus­ten laa­juus ja moni­puo­li­suus yllät­ti valit­si­jat positiivisesti.

Kult­tuu­ri­tar­jot­ti­men tavoit­tee­na on edis­tää hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den asiak­kai­den kult­tuu­ris­ten oikeuk­sien yhden­ver­tais­ta toteu­tu­mis­ta ja paran­taa hei­dän elä­män­laa­tu­aan tai­teen keinoin.

Koh­de­ryh­mä­nä ovat Oulun kau­pun­gin alu­eel­la toi­mi­vat hoi­va- ja asu­mi­syk­si­köt eli esi­mer­kik­si ikäih­mis­ten hoi­va- ja pal­ve­lu­ko­dit sekä eri­tyis­pal­ve­lui­den eli vam­mais­ten, kehi­tys­vam­mais­ten tai mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien palveluyksiköt.

Toi­min­ta toteu­te­taan syk­syl­lä 2021 siten, että Oulun kau­pun­gin alu­eel­la toi­mi­vat hoi­va- ja hoi­to­yk­si­köt valit­se­vat Kult­tuu­ri­tar­jot­ti­mel­ta halua­man­sa kult­tuu­ri­tuot­teen ja yksik­kö ottaa yhteyt­tä ja var­mis­taa toi­min­nan saa­ta­vuu­den ja ajan­koh­dan alus­ta­vas­ti. Lah­joi­tus­ra­has­toa­vus­tus­ta hae­taan 31.8. men­nes­sä ja sii­tä päät­tää hyvinvointijohtaja.

Kult­tuu­ri­tar­jo­tin on voi­mas­sa vuo­den ja sitä kehi­te­tään saa­dun palaut­teen perusteella.

Lisää aihees­ta: ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kulttuuritarjotin