Hir­si­run­gon kor­jaa­mi­sen kor­jaus­kort­ti on päivitetty

Museo­vi­ras­to on jul­kais­sut hir­si­run­gon kor­jaus­kor­tis­ta päi­vi­te­tyn ver­sion. Van­han kor­tin tie­to­ja on tar­ken­net­tu ja laa­jen­net­tu ja kuvi­tus­ta uusit­tu. Hir­si­run­gon kor­jaus­kort­ti antaa poh­ja­tie­toa hir­si­ra­ken­ta­mi­ses­ta, vau­rio­kar­toi­tuk­ses­ta ja kor­jaus­ta­vois­ta niin koti­kor­jaa­jil­le kuin urakoitsijoille.

Kor­jaus­kor­tit ovat vii­me vuo­si­kym­men­ten aika­na muo­dos­tu­neet tär­keäk­si osak­si Museo­vi­ras­ton kor­jaus­neu­von­taa, jota hyö­dyn­tä­vät niin ammat­ti­lai­set kuin kor­jaa­mis­ta opet­te­le­vat. Nyt kor­jaus­kort­te­ja tar­kas­tel­laan nyky­päi­vän kor­jaa­mi­sen käy­tän­tö­jen näkö­kul­mas­ta ja nii­hin teh­dään tar­vit­ta­via täs­men­nyk­siä. Hir­si­run­gon kor­jaus­kort­ti on ensim­mäi­nen päi­vi­tet­ty kort­ti. Se poh­jau­tuu vuon­na 2000 jul­kais­tuun korjauskorttiin.

– Van­has­sa kor­tis­sa ei ollut suu­rem­pia vir­hei­tä, mut­ta ohjei­ta täy­den­net­tiin uusil­la valo­ku­vil­la ja kort­tiin lisät­tiin aihei­ta, jot­ka ovat nous­seet esil­le asian­tun­ti­joi­den kans­sa, ker­too Seu­ra­saa­ren ulko­museon vas­taa­va raken­nus­kon­ser­vaat­to­ri Jani Puhak­ka, joka teki päi­vi­tys­työn yhdes­sä raken­nus­kon­ser­vaat­to­ri Erk­ka Paju­lan kanssa.

Kor­jaus­kor­tin päi­vit­tä­mi­seen ovat Museo­vi­ras­ton asian­tun­ti­joi­den lisäk­si osal­lis­tu­neet myös muut kort­tien ammat­ti­käyt­tä­jät eli ura­koit­si­jat ja suun­nit­te­li­jat. He luki­vat ja kom­men­toi­vat kor­jaus­kor­tin ohjei­ta jo kirjoitusvaiheessa.

– Uskon, että meil­lä on nyt tar­jo­ta hyvin tur­val­li­set ja luo­tet­ta­vat ohjeet hir­si­ra­ken­nuk­sen kun­nos­ta­mi­seen, jat­kaa Puhakka.

Hir­si­ra­ken­ta­mi­nen on Suo­mes­sa vuo­si­tu­han­sia van­ha perin­ne. Se on tur­val­li­nen, ter­veel­li­nen ja pit­käi­käi­nen raken­nus­ta­pa. Hir­si­ra­ken­nus­ta voi kor­ja­ta ja muo­ka­ta hel­pos­ti, ja sen voi tar­vit­taes­sa myös pur­kaa ja pys­tyt­tää uudelleen. 

– Hir­si on hyvin ajan­koh­tai­nen mate­ri­aa­li, sil­lä nyt on kor­jaa­mi­sen ja kier­rä­tyk­sen, ei pur­ka­mi­sen ja hävit­tä­mi­sen aika, huo­maut­taa Puhakka.

Hir­si­run­gon kor­jaus­kort­ti antaa poh­ja­tie­toa hir­si­ra­ken­ta­mi­ses­ta sekä neu­voo vau­rio­kar­toi­tuk­sen teke­mi­ses­sä ja kor­jaus­ta­vois­sa. Se on apu­na niin itse raken­nus­taan kor­jaa­val­le kuin työn ura­koit­si­jal­la teet­tä­väl­le. Ohjeen tavoit­tee­na on säi­lyt­tä­vä kor­jaa­mi­nen, jon­ka avul­la hir­si­ra­ken­nuk­sen eri ker­ros­tu­mat saa­vat jää­dä näky­viin osak­si jat­ku­moa, joka ulot­tuu par­haim­mil­laan vie­lä vuo­si­sa­to­ja tulevaisuuteen.

Hir­si­ta­lon run­ko ‑kor­jaus­kort­ti on osa Museo­vi­ras­ton kor­jaus­kort­tien sar­jaa. Kor­jaus­kor­tit ovat mak­sut­ta kaik­kien saa­ta­vil­la korjaustaito.fi-sivustolla.