Hau­Pan mie­het jat­koi­vat voi­tok­kaas­ti

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue otti nel­jän­nen peräk­käi­sen voit­ton­sa mies­ten Kol­mo­ses­sa. Raa­he­lai­nen AS Moon kaa­tui vie­ra­sot­te­lus­sa kes­ki­viik­ko­na 2–3 luke­min.

Otte­lu pelat­tiin lois­ta­vis­sa olo­suh­teis­sa, kun aurin­koi­sen sään lisäk­si hyväs­sä kun­nos­sa ole­va Koi­vu­luo­don nur­mi­kent­tä antoi hyvät edel­ly­tyk­set viih­dyt­tä­vään näy­tök­seen. Otte­lu alkoi mel­ko tasai­sis­sa mer­keis­sä. Kum­pi­kaan jouk­kue ei löy­tä­nyt peliin­sä toi­vot­tua tasa­pai­noa ja tämä ava­si mah­dol­li­suuk­sia vaa­ral­li­siin hyök­käyk­siin. Rat­kai­se­vat suo­ri­tuk­set kui­ten­kin ontui­vat ja näin­pä maa­li­pai­kat oli­vat vähis­sä.

Hau­Pa aloit­ti maa­lin­teon puo­len tun­nin koh­dal­la, kun Tane­li Koho­nen lait­toi nap­pi­kes­ki­tyk­sen maa­lil­le ja Toni Tuo­mi­nen pus­ki pal­lon var­mas­ti verk­koon. Ensim­mäi­sen puo­lia­jan lopul­la Hau­Pa sai hie­man kiin­ni pelis­tään ja kyke­ni kont­rol­loi­maan otte­lua parem­min.

Vie­ras­jouk­kue tupla­si joh­ton­sa vii­si minuut­tia ennen tau­koa, kun sama kak­sik­ko onnis­tui lähes ident­ti­sel­lä taval­la. Täl­lä ker­taa Koho­sen kes­ki­tyk­sen maa­liin jat­ka­nut Tuo­mi­nen jou­tui teke­mään isom­man työn pääs­täk­seen pal­lol­le, mut­ta vii­meis­te­ly oli ensim­mäi­sen veroi­nen.

AS Moon kyke­ni käyt­tä­mään Hau­Pan pie­nen nukah­duk­sen toi­sen maa­lin jäl­keen ja kaven­si tau­ko­tu­lok­sek­si 1–2.

Lopun pai­nos­tus pal­kit­tiin

Hau­Pa oli toi­sen puo­lia­jan alus­sa vai­keuk­sis­sa pal­lol­li­ses­sa pelis­sään ja se ava­si koti­jouk­ku­eel­le mah­dol­li­suu­det tul­la mukaan peliin. Hyök­käys­pe­lin haas­teet aiheut­ti­vat epä­var­muut­ta myös puo­lus­ta­mi­seen ja lopul­ta AS Moo­nin Tee­mu Ait­to­la käyt­ti mah­dol­li­suu­ten­sa tasoit­taen otte­lun toi­sel­la maa­lil­laan.

Lop­pua koh­ti Hau­Pa sai siir­ret­tyä pain­opis­tet­tä koh­ti vas­tus­ta­jan kent­tä­pää­tyä, mut­ta rat­kai­se­vat syö­töt haki­vat omia, tai vii­meis­te­lyt jäi­vät kesyik­si. Kai­vat­tu voit­to­maa­li syn­tyi kym­me­nen minuut­tia ennen lop­pua. Mik­ko Suo­me­lan anta­man vapaa­pot­kun jäl­ki­ti­lan­tees­ta pal­lon lau­koi voi­mal­la sisään Miik­ka Pal­dan.

Pelin lopun puo­lus­tus­pe­li toi­mi täl­lä kau­del­la totu­tul­le tasol­le nous­seel­la taval­la, eikä AS Moon pääs­syt enää hätyyt­te­le­mään Hau­Pan voit­toa.

– Tilan­ne on meil­lä sii­nä mie­les­sä hyvä, että laa­juut­ta hyök­käyk­ses­sä riit­tää, puo­lus­tuk­sen joh­to­hah­mo­na toi­mi­nut Alek­si Autio­nie­mi ker­toi otte­lun jäl­keen.

– Peli ei ollut par­hais­sa uomis­saan, mut­ta lopul­ta rat­kai­si­jat löy­tyi­vät, Autio­nie­mi jat­koi.

Hau­Pan seu­raa­va otte­lu pela­taan Hau­ki­pu­taan kes­kus­ken­täl­lä kes­ki­viik­ko­na 26.6. Täl­löin vas­tas­sa on ilman tap­pioi­ta ole­va Kemi City FC.

Toni Tuo­mi­nen on teh­nyt nel­jä maa­lia kah­des­sa pelaa­mas­saan otte­lus­sa