Hau­ki­pu­taan van­has­ta hau­taus­maas­ta sel­vin­nyt tie­to­ja

Haukiputaan vanhalla hautausmaalla on säilynyt upeita vanhoja ristejä. KUVA ARKISTO AULI

Hau­ki­pu­taan van­han hau­taus­maan doku­men­toin­ti­ra­port­ti on val­mis­tu­nut. Tulok­sia esi­tel­lään ylei­söl­le maa­nan­tai­na 18.2. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa alka­vas­sa tilai­suu­des­sa kel­lo 18.

Vii­me tou­ko­kuus­sa alka­nees­sa arkeo­lo­gian ja ant­ro­po­lo­gian opis­ke­li­joi­den voi­min toteu­te­tus­ta Hau­ki­pu­taan van­han hau­taus­maan doku­men­toin­nis­ta val­mis­tu­nut raport­ti luo­vu­tet­tiin vii­me vuo­den lopul­la työn tilaa­jal­le Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mäl­le.

Doku­men­toin­ti pal­jas­ti aida­tul­ta met­sä­hau­taus­maal­ta yhteen­sä 77 eri­tyyp­pis­tä hau­ta­muis­to­merk­kiä ja ole­tet­tua hau­ta-aluet­ta, jois­ta 33:lle pys­tyt­tiin mää­rit­tä­mään hau­da­tun tie­dot.

Hau­ki­pu­taan kirk­koa vas­ta­pää­tä sijait­se­van van­han hau­taus­maan vii­mei­sin hau­taus on teh­ty vuon­na 1890. Sama­na vuon­na otet­tiin käyt­töön uusi hau­taus­maa Ukon­kai­vok­sen alu­eel­la ja van­han hau­taus­maan hau­taus­toi­min­ta lop­pui. Van­haa
hau­taus­maa­ta ei kui­ten­kaan ole lak­kau­tet­tu vaan se on pysy­nyt kos­ke­mat­to­ma­na nyt 128 vuo­den ajan.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan, joka on osa Oulun seu­ra­kun­taa, aja­tuk­se­na on mah­dol­li­ses­ti jat­kaa hau­taus­maan aktii­vis­ta käyt­töä pää­osin luon­non­ti­lai­se­na uur­na­hau­taus­maa­na.

Van­han hau­taus­maan doku­men­toin­nis­ta ja mah­dol­li­sis­ta tule­vis­ta­kin suun­ni­tel­mis­ta kuul­laan siis tar­kem­min ensi vii­kon maa­nan­tai­na jär­jes­tet­tä­väs­sä tilai­suu­des­sa. Pai­kal­la on niin tut­ki­joi­ta kuin seu­ra­kun­nan­kin edus­ta­jia.

Lii­sa Ervas­ti-Jul­ku Hau­ki­pu­das-seu­ras­ta ker­too, että tilai­suu­des­sa on mah­dol­li­suus naut­tia kah­den euron hin­tai­set pul­la­kah­vit Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museon hyväk­si.

Auli Haa­pa­la

auli.haapala(at)rantapohja.fi