Hau­ki­pu­taan olo­huo­ne löy­tä­nyt jo paik­kan­sa

Haukiputaan suuralueen asukasyhdistyksen järjestäytymiskokouksen osanottajia uudessa olohuoneessa. Paavo Kuvaja (ylhäällä vas.), Pirkko Perkiö, Kullervo Rauhala, Maija Kumpula ja Nuusa Niskala. Pöydän ääressä vasemmalta Hannu Liljamo, Titta Kivimäki, Katja Havana ja Liisa Koskela.

Hau­ki­pu­taa­lais­ten oman olo­huo­neen toi­min­ta on läh­te­nyt hyvin liik­keel­le. Olo­huo­net­ta ryh­tyy hal­lin­noi­maan ja orga­ni­soi­maan Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asukasyhdistys.Asukasyhdistys on perus­tet­tu jo vuon­na 2012, mis­tä läh­tien asukastupaa/olohuonetta on toi­vot­tu Hau­ki­pu­taal­le. Sopi­via tilo­ja ei ole kui­ten­kaan ollut.

Asu­ka­syh­dis­tys  jär­jes­täy­tyi vii­me tors­tai­na ja päät­ti ryh­tyä hal­lin­noi­maan Joke­lan­tie 1:ssä, kir­jas­toa vas­ta­pää­tä sijait­se­vaa Hau­ki­pu­taan olo­huo­net­ta.

Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­ta vuo­kra­si tilat asukastuvan/olohuoneen käyt­töön elo­kuun alus­ta lukien. Toi­min­ta siel­lä on alka­nut jo var­sin vilk­kaas­ti. Tilois­sa toi­mii kes­ki­viik­ko- ja lau­an­tai-iltai­sin Nuor­ten Pop­pi, jota yllä­pi­tää hau­ki­pu­taan vapaa­eh­toi­set. Myös yhdis­tyk­siä on kokoon­tu­nut olo­huo­nees­sa. MLL:n per­he­kah­vi­la kokoon­tuu tilois­sa maa­nan­tai­sin kel­lo 10–12.

Asu­ka­syh­dis­tyk­sen hal­li­tus päät­ti ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­saan, että jos kun­ta­lais­ten olo­huo­neen toi­min­ta Oulun kau­pun­gin toi­mes­ta pää­te­tään siir­tää myö­hem­min Jatu­liin, niin asu­ka­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä­nä kun­ta­lais­ten olo­huo­ne­toi­min­ta lop­puu Hau­ki­pu­taal­la. Tie­to toi­mi­te­taan kir­jat­ta­vak­si Jatu­lin perus­pa­ran­nus­työ­ryh­män raport­tiin.

Kau­pun­gil­la on nimit­täin menos­sa Jatu­lin perus­pa­ran­nus- ja kor­jaus­suun­ni­tel­ma ja olo­huo­neen on kaa­vail­tu sijoit­tu­van Jatu­liin. Monis­sa yhteyk­sis­sä Hau­ki­pu­taal­la pide­tyis­sä asu­kas­ko­kouk­sis­sa on tuo­tu jul­ki, että kun­ta­lais­ten yhtei­sel­le  kokoon­tu­mis­ti­lal­le paras paik­ka on Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa. Kau­pun­gil­la on läh­tö­koh­ta­na, että asu­kas­tu­vat ja olo­huo­neet toi­mi­si­vat kau­pun­gin omis­ta­mis­sa kiin­teis­töis­sä. Tie­toa Jatu­lin tilan­tees­ta saa­ta­neen lop­pu­vuo­den kulues­sa.

Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­sel­lä on nyt jär­jes­täy­dyt­ty­ään suun­ni­tel­mis­sa hakea tukea hen­ki­lön palk­kaa­mi­seen Joke­lan­tien olo­huo­nee­seen. Rei­lun kuu­kau­den ver­ran toi­min­taa on pyö­ri­tet­ty vapaa­eh­tois­voi­min. Vapaa­eh­toi­set ovat ter­ve­tul­lei­ta mukaan toi­min­taan.

Asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Han­nu Lil­ja­mo ja vara­pu­heen­joh­ta­jak­si Pirk­ko Per­kiö. Hal­li­tuk­seen valit­tiin  Kari Hol­ma (rahas­ton­hoi­ta­ja), Paa­vo Kuva­ja (sih­tee­ri), Kat­ja Hava­na, Kul­ler­vo Rau­ha­la ja Mai­ja Kum­pu­la sekä vara­jä­se­nik­si Tit­ta Kivi­mä­ki ja Lii­sa Kos­ke­la.

Jo nyt Hau­ki­pu­taan olo­huo­nees­sa on kokoon­tu­nut  yhdis­tyk­siä ja toi­min­ta­ryh­miä. Tilo­jen vuo­kras­ta ja muis­ta kiin­teis­tö­ku­luis­ta vas­taa kau­pun­ki. Olo­huo­nees­sa kokoon­tu­vien ryh­mien ei tar­vit­se mak­saa vuo­kraa, kuten pitää Jatu­lin tilois­ta. Olo­huo­neen toi­min­nas­ta voi kysyä olo­huo­neel­ta  Kat­ja Hava­nal­ta, Paa­vo Kuva­jal­ta tai muil­ta yhdis­tyk­sen toi­mi­joil­ta. Toi­min­nas­ta pyri­tään myös tie­dot­ta­maan kun­ta­lai­sil­le eri kana­via käyt­täen.

Popis­ta tul­lut jo suo­sit­tu

Nuor­ten­kah­vi­la Popis­ta on muo­dos­tu­nut jo suo­sit­tu koh­taa­mis­paik­ka nuo­ril­le. Enim­mil­lään illan aika­na kävi­jöi­tä on ollut 50–60. Kes­ki­viik­koi­sin paik­ka on auki kel­lo 17–20.30 ja lau­an­tai­sin 18–22. Olo­huo­nees­sa on mah­dol­lis­ta viet­tää aikaa, tava­ta toi­sia ja siel­lä on jota­kin puu­haa­mis­ta­kin. Tulos­sa on myös tie­to­ko­ne ja net­tiyh­teys.

Tar­jot­ta­vat kah­vit lah­joit­taa Hau­ki­pu­taan S-mar­ket ja ilta­pa­la­lei­vät kes­ki­viik­koi­sin Putaan Pul­la. Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jät on lahoit­ta­nut nuo­ril­le tele­vi­sion Vei­kon Koneen vali­koi­mis­ta. Lisäk­si Pop­pia spons­saa­vat yksi­tyi­set hen­ki­löt. Huo­ne­ka­lut, pele­jä ynnä muu­ta on saa­tu lah­joi­tuk­si­na. Asu­ka­sil­las­sa Pent­ti Lah­den­si­vu ker­toi, että Mar­tin­nie­men eläk­keen­saa­jat lah­joit­ti olo­huo­neel­le 25 kah­vi­kup­pia.

Nuor­ten Popis­ta löy­tyy tie­toa Face­boo­kis­ta ja Ins­ta­gra­mis­ta haul­la Nuor­ten Pop­pi.

Pop­pi sai alkun­sa hau­ki­pu­taa­lais­ten van­hem­pien ja vapaa­eh­tois­ten aloit­tees­ta vii­me vuon­na. Ensim­mäi­nen pop­pi­kah­vi­la jär­jes­tet­tiin vii­me kevää­nä kou­lun päät­tä­jäis­päi­vä­nä enti­sen Pop-pan­kin tilois­sa, mis­tä nimi juon­taa juu­ren­sa. Nyt pysy­vien tilo­jen myö­tä nuo­ril­le voi­daan tar­jo­ta sään­nöl­li­nen ajan­viet­to­paik­ka.

Pop­pi-iltoi­na olo­huo­neel­le voi­vat poi­ke­ta muut­kin kuin nuo­ret.

Tämä on yhtei­söl­li­nen ja toi­min­nal­li­nen tila, jon­ne kai­ken ikäi­set ovat ter­ve­tul­lei­ta, sanoi Van­hem­pai­nyh­dis­tyk­sen Tit­ta Kivi­mä­ki.

Nuor­ten iltoi­na hau­ki­pu­taa­lai­set vapaa­eh­toi­set toi­mi­vat val­vo­ji­na. Nuo­ret ovat itse laa­ti­neet ja hyväk­sy­neet pai­kan sään­nöt, jot­ka on esil­lä huo­neen­tau­lus­sa.

Asu­ka­syh­dis­tys alkaa suun­ni­tel­la Hau­ki­pu­taan olo­huo­neel­le yhtei­siä  tapah­tu­mia, joi­ta myös yhdis­tyk­set ja muut toi­mi­jat voi­vat jär­jes­tää. Lau­lu- ja karao­keil­lat nousi­vat jo ehdol­le.  Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­ta asu­ka­syh­dis­tyk­sen kokouk­seen osal­lis­tu­nut seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Nuusa Nis­ka­la ker­toi, että tar­vit­taes­sa hän on myös muka­na ja aut­ta­mas­sa.

Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tys hyväk­syi yhdis­tyk­sen jäsen­mak­suk­si 10 euroa ja kan­na­tus­jä­sen­mak­suk­si 50 euroa. Viral­li­set ilmoi­tuk­set pää­tet­tiin jul­kais­ta Ran­ta­poh­jas­sa. Seu­raa­va hal­li­tuk­sen kokous on 1.10. klo 18 Hau­ki­pu­taan olo­huo­neel­la.

 

25.9. jut­tua on kor­jat­tu: Popin jär­jes­tää vapaa­eh­toi­set hau­ki­pu­taa­lai­set toi­mi­jat, ei van­hem­pai­nyh­dis­tys. Myös lahoi­tus­ten anta­jien lis­taa on täy­den­net­ty.