Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro 85 vuot­ta: Juh­la­kon­ser­tis­sa kau­neim­mat lau­lut

Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran talol­ta kan­tau­tuu tut­tu­ja säve­liä. Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro on kokoon­tu­nut har­joit­te­le­maan 85-vuo­tis­juh­la­kon­sert­tin­sa ohjel­maa. Luvas­sa on läpi­leik­kaus kuo­ron tai­pa­leel­ta ja otos par­haim­mis­ta ja kau­neim­mis­ta kap­pa­leis­ta Made­to­jan salil­la Oulus­sa 26.10.

Luvas­sa on mies­kuo­rol­le tun­net­tuun tapaan iki-iha­nia ja perin­tei­siä kap­pa­lei­ta, mut­ta ripauk­sel­la uut­ta ja roh­ke­aa. Var­maa on, että kuu­li­joi­den kan­nat­taa vara­ta nenä­lii­no­ja mukaan.

Muka­na har­joi­tuk­sis­sa on mies­kuo­ron juh­la­kon­sert­tia täh­dit­tä­vä Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon oma poi­ka Tee­mu Roi­vai­nen. Vuo­den 2014 tan­go­ku­nin­kaan musii­kil­li­nen ura on hur­jas­sa nousu­kii­dos­sa ja keik­ka­ka­len­te­ri tupa­ten täyn­nä. Solis­tei­na juh­la­kon­ser­tis­sa esiin­ty­vät myös lois­ta­vat Anna-Lee­na Kol­dits ja Otto Kol­dits.

 

“Hie­no fii­lis olla muka­na”

– On todel­la hie­noa olla tääl­lä tree­naa­mas­sa, en ole käy­nyt nuo­ri­so­seu­ral­la pariin­kym­me­nen vuo­teen. Tääl­tä on niin nos­tal­gi­sia muis­to­ja kou­lua­joil­ta. Ja mikä upein­ta, on suu­ri kun­nia pääs­tä esiin­ty­mään arvok­kaan ja perin­teik­kään Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ron kans­sa, heh­kut­taa Tee­mu Roi­vai­nen.

33-vuo­tias lau­la­ja ker­too muis­ta­van­sa jo lap­suu­des­saan kuul­leen­sa samo­ja tut­tu­ja lau­lu­ja ja kas­vo­ja mitä nyt vie­lä­kin mies­kuo­ron riveis­sä.

– Todel­li­sia her­ras­mie­hiä kaik­ki. Mah­ta­vaa, että omal­la koti­paik­ka­kun­nal­la on näin pit­kä ja ansio­kas kuo­ro­pe­rin­ne.

Tee­mu Roi­vai­sel­la on menos­sa kii­rei­nen keik­ka­vuo­si, johon mah­tuu pit­käl­ti yli 200 kon­sert­tia ja keik­kaa, kuten edel­li­se­nä­kin vuon­na. Espoos­sa asu­vas­sa Roi­vai­sen per­hees­sä ele­tään onnel­lis­ta aikaa, sil­lä per­hee­seen syn­tyi lap­si hei­nä­kuus­sa.

– Jou­lus­ta hel­mi­kuun lop­puun on hie­man rau­hal­li­sem­paa aikaa ja tar­koi­tus on teh­dä sil­loin omaa musiik­kia ja toi­von mukaan enem­män olla per­heen­kin kans­sa, suun­nit­te­lee Roi­vai­nen.

Ensi vuon­na on suun­ni­tel­mis­sa jul­kais­ta uusi albu­mi. Sävel­lys­työ­tä Tee­mu tekee yhdes­sä enti­sen kou­lu­ka­ve­rin­sa Lee­vi Lau­rin kans­sa.

Lop­pu­vuo­den ohjel­mas­sa on keik­ka­kier­tue Smok­ki­mie­het-kokoon­pa­nos­sa ja jou­lu­kon­sert­ti­kier­tu­een Dian­dran kans­sa.

 

Juh­la­vuo­den hui­pen­nus

Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ron juh­la­kon­ser­tin ohjel­mas­sa on rei­lut pari­kym­men­tä kap­pa­let­ta. Luvas­sa on muun muas­sa Ola­vi Vir­taa, Veik­ko Lavia, Tapio Rau­ta­vaa­raa ja Jamp­pa Tuo­mis­ta.

– Oli todel­la vai­kea vali­ta “ne par­haat”, kos­ka lau­lu­ja meil­lä on todel­la pal­jon. Ja tie­ten­kin täs­sä valin­nas­sa kuo­ron tai­teel­li­sel­la joh­ta­jal­la Mih­kel Kol­dit­sil­la oli pai­na­va sanan­sa sanot­ta­va­na, tote­aa kuo­ron puheen­joh­ta­ja Han­nu Luh­ta­nie­mi.

Har­joi­tuk­set käyn­nis­sä. Oikeal­la kuo­ron tai­teel­li­nen joh­ta­ja Mih­kel Kol­dits. Lavan reu­nal­la Tee­mu Roi­vai­nen.

 

Mies­kuo­ron juh­la­vuo­si hui­pen­tuu omaan juh­la­kon­sert­tiin, mut­ta muu­ta­kin on vie­lä luvas­sa. Suo­men Mies­kuo­ro­liit­to täyt­tää tänä vuon­na 200 vuot­ta, ja näis­sä mer­keis­sä kier­tu­eel­la ole­va Suo­men huip­pu­kuo­ro Lau­lu-Mie­het saa­puu mies­kuo­ron vie­raak­si Hau­ki­pu­taal­le. Lau­lu­mie­het esiin­tyy seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa 7.12 jou­lu­kon­ser­tin mer­keis­sä, ker­too Han­nu Luh­ta­nie­mi.

– Oli kun­nia saa­da pyyn­tö toi­mia vie­rai­lun isän­tä­nä.

Mies­kuo­ron tule­vis­ta suun­ni­tel­mis­ta kuo­ron puheen­joh­ta­ja­na 10 vuot­ta toi­mi­nut Luh­ta­nie­mi tote­aa, että uut­ta pro­jek­tia ryh­dy­tään miet­ti­mään kun juh­la­vuo­si saa­daan paket­tiin. Suun­ni­tel­mia on, mut­ta niis­tä kuul­laan myö­hem­min.

Han­nu Luh­ta­nie­mi ja Tee­mu Roi­vai­nen suun­nit­te­le­mas­sa juh­la­kon­sert­ti­päi­vän aika­tau­lu­ja.

Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro on ollut mones­sa muka­na. Luh­ta­nie­men mie­leen nousee esi­mer­kik­si esiin­ty­mi­nen Kot­kan meri­päi­vil­lä Veik­ko Lavin lau­lu­jen mer­keis­sä. Esiin­ty­ji­nä oli­vat lisäk­si Pepe Will­berg ja Lau­ri Täh­kä.

Mies­kuo­ro­toi­min­taa Han­nu Luh­ta­nie­mi kuvaa erit­täin mie­len­kiin­toi­sek­si ja anto­sak­si, jos­kin teh­tä­vää­kin on ollut.

– Meil­lä on onnek­si hyvä, työs­ken­te­le­vä hal­li­tus, kiit­te­lee Luh­ta­nie­mi.

Eri­tyi­ses­ti hän halu­aa kiit­tää myös tär­ke­ää taus­ta­jouk­koa, nais­toi­mi­kun­ta Harp­pu­ja. Mil­lään muul­la mies­kuo­rol­la ei ole näin aktii­vis­ta ja toi­mi­vaa taus­ta­ta­hoa.

Yhteis­työ Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan ja kant­to­ri Han­nu Nie­me­län kans­sa on toi­mi­nut hie­nos­ti. Seu­ra­kun­ta on mies­kuo­rol­le tär­keä yhteis­työ­kump­pa­ni.

Hau­ki­pu­taan mies­kuo­ron har­joit­te­lu­ko­ti on Kel­lon seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Har­joi­tuk­sia pide­tään myös tar­vit­taes­sa Kel­lon nuo­ri­so­seu­ral­la.

Han­nu Luh­ta­nie­mi roh­kai­see lau­la­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta tule­maan mukaan mies­kuo­roon. Sel­vää on, että väki ikään­tyy, ja nuo­ria kai­va­taan lisää kuo­roon. Jokai­nen löy­tää var­mas­ti paik­kan­sa ja sopi­van stem­man­sa.

– Kyn­nys on mata­lal­la, ei kan­na­ta aras­tel­la, vaan tul­la roh­keas­ti mukaan. Lau­lam­me perin­tei­siä mies­kuo­ro­lau­lu­ja, kevyt­tä musiik­kia ja har­ras­ta kirk­ko­musiik­kia, skaa­la on laa­ja, innos­taa Han­nu Luh­ta­nie­mi.

Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­rol­la on pit­kä his­to­ria. Kuo­ro aloit­ti toi­min­tan­sa Mar­tin­nie­men musiik­kiyh­dis­tyk­sen yhtey­teen perus­tet­tu­na Mar­tin­nie­men lau­luseu­ra­na 1.5.1934.

 

Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro

• Suo­men suu­rim­pia mies­kuo­ro­ja. Toi­mii Oulu-opis­ton opin­to­pii­ri­nä. Jäse­niä 65, aktii­vi­lau­la­jia 55.

• Kuo­ron tai­teel­li­nen joh­ta­ja Mih­kel Kol­dis vuo­des­ta 2010.

• Puheen­joh­ta­ja Han­nu Luh­ta­nie­mi.

• Taus­ta­vai­kut­ta­ja Nais­toi­mi­kun­ta Har­put.

• Kuo­ro teh­nyt äänit­tei­tä, kon­sert­ti­vie­rai­lu­ja ja esiin­ty­mi­siä koti­maas­sa ja ulko­mail­la.

• Musii­kil­li­sia pro­jek­te­ja mm. Veik­ko Lavin ja Jamp­pa Tuo­mi­sen lau­luis­ta sekä pro­jek­te­ja mm. Dan­nyn, Juk­ka-Pojan, Mik­ko Ala­ta­lon kans­sa. Vii­mei­sin Tapio Rau­ta­vaa­ra -musi­kaa­li Kai Leh­ti­sen kans­sa.

• 85-vuo­tis­juh­la­kon­sert­ti “Kaik­ki kau­neim­mat mat­kan var­rel­ta” Made­to­jan salil­la 26.10. klo 16 ja 19.