Hau­ki­pu­taan ilme parem­mak­si

Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa­ja­man ylei­sil­meen paran­ta­mis­ta on suun­ni­tel­tu ja ideoi­tu mil­loin min­kä­kin hank­keen yhtey­des­sä. Juu­ri mitään ei ole kui­ten­kaan tapah­tu­nut eikä toteut­ta­jaa löy­ty­nyt. Mil­loin on odo­tet­tu kaa­va­muu­tok­sen val­mis­tu­mis­ta, mil­loin enti­sen kun­nan­ta­lon ton­tin raken­ta­mi­sen aloit­ta­mis­ta ja sii­nä ohes­sa Kirk­ko­tien ympä­ris­tön paran­nus­ta. Vir­kis­tys­reit­ti joki­ran­taan on myös vireil­lä.

Kes­kus­taa­ja­man viih­tyi­syy­den paran­ta­mi­nen nos­tet­tiin esil­le Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­sen kokouk­ses­sa, jos­sa asu­kas­tu­van toi­min­nan kehit­tä­mi­sen ohel­la suun­na­taan kat­se myös ympä­ris­töön.

Ideoi­ta ryh­tyi kyse­le­mään ja kerää­mään hal­li­tuk­seen kuu­lu­va yrit­tä­jä Mai­ja Kum­pu­la, jol­la on Mai­jan Putik -lii­ke kylän vilk­kaim­man ja kes­kei­sim­män kadun Revon­tien var­rel­la.

– Mie­li­pi­tei­tä on tul­lut jo muka­vas­ti, nii­tä voi edel­leen ker­toa minul­le. Ehdo­tuk­sia on tul­lut asuk­kail­ta ja yrit­tä­jil­tä. Alan sel­vit­tää yhteyk­siä kau­pun­gin suun­taan, mut­ta vas­ta jou­lun­py­hien jäl­keen alku­vuo­des­ta, ker­too Kum­pu­la.

Hau­ki­pu­taal­la ihme­tel­lään, miten Oulun alu­een suu­riin kes­kus­taa­ja­miin ei rii­tä kau­pun­gil­la varo­ja lait­taa edes yhtä isom­paa kuk­kais­tu­tus­ta vaik­ka Hau­ki­pu­taan toril­le, sel­lais­ta, joi­ta on kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­la run­sain mitoin.

Toria­lu­eel­le pitäi­si saa­da viih­tyi­syyt­tä lisää­viä ele­ment­te­jä, istu­tus­ten ohel­la esi­mer­kik­si penk­ke­jä. Toril­le oli­si tar­peen myös lava tapah­tu­mia var­ten. Sel­lais­ta on jo aiem­min suun­ni­tel­tu ja esi­tet­ty, mut­ta epä­sel­vää on, kenel­le vas­tuu ja kulut sii­tä kuu­lu­vat.

Yrit­tä­jät ovat jon­kin ver­ran lait­ta­neet somis­tus­ta liik­kei­den eteen var­sin­kin kesä­ai­ka­na. Monet kui­ten­kin pel­kää­vät, että se on ilki­val­lan takia tur­haa.

Mai­ja Kum­pu­la halu­aa uskoa, että kau­niil­la ympä­ris­töl­lä voi olla päin­vas­tai­nen­kin vai­ku­tus –vaik­ka hänel­tä itsel­tään­kin on käh­vel­let­ty suh­teel­li­sen pai­na­va ruuk­ku kuk­ki­neen liik­keen edus­tal­ta.

Hau­ki­pu­taan­tien lii­ken­neym­py­röis­tä esi­te­tään pal­jon kom­ment­te­ja. Ne pitäi­si pitää siis­tei­nä. Isoim­mas­sa ympy­räs­sä on suu­ria istu­tuk­sia, mut­ta pitäi­si­kö nii­tä siis­tiä, jot­ta näky­vil­le tuli­si myös ympy­räs­sä ole­va “kivi­pu­ro”. Lii­ken­teen­ja­ka­jien irron­neet palat pitäi­si kun­nos­taa, ja yleen­sä­kin tien­var­sien pien­ta­reet ja bus­si­py­sä­kit pitäi­si pitää siis­tis­sä kun­nos­sa.

Tyh­jät lii­ke­ti­lat otta­vat myös monel­la sil­mään, ne eivät ole hyvän näköi­siä. Jois­sa­kin pai­kois­sa ikku­nat on pei­tet­ty pape­ril­la, toi­sis­sa van­hat kyl­tit on jätet­ty pai­koil­leen, vaik­ka lii­ke toi­mii jo muu­al­la tai on lop­pu­nut koko­naan. Myös näi­den kiin­teis­tö­jen ympä­ris­tös­tä pitäi­si pitää huol­ta. Yhtä lail­la yksi­tyis­ten kiin­teis­tö­no­mis­ta­jien pitäi­si pitää omat ton­tit siis­tei­nä.

Rin­ki-eko­pis­te sijait­see aivan Hau­ki­pu­taan yti­mes­sä Revon­to­rin park­ki­pai­kal­la. Sijain­ti on kes­kei­nen ja hyvin saa­vu­tet­ta­vis­sa, mut­ta onko täl­lai­sel­le pis­teel­le oikea paik­ka Hau­ki­pu­taan vilk­kain ja ehkä näky­vin lii­ke­paik­ka? Aika ajoin pit­kin kent­tiä ole­vat ros­kat puhut­ta­vat eko­pis­teel­lä kävi­jöi­tä ja ohi­kul­ki­joi­ta.

Ter­ve­tu­loa-kyl­tin lait­ta­mis­ta tien­var­teen Hau­ki­pu­taal­le tul­taes­sa on myös esi­tet­ty. Alu­eel­ta läh­det­täes­sä voi­si kyl­tis­sä toi­vot­taa Ter­ve­tu­loa uudes­taan tai vas­taa­vaa.

Poh­dit­ta­va­na on myös, mikä voi­si olla Hau­ki­pu­taan veto­nau­la, jota tul­tai­siin kau­em­paa­kin kat­so­maan? Voi­si­ko vaik­ka toria­lu­een asfalt­tia tai­teil­la kau­niim­mak­si? Kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen, nuo­ri­so­toi­men ja Hau­ki­pu­taan lukion yhteis­hank­kee­na kir­kon­ky­län ali­kul­ku­käy­tä­vä maa­lat­tiin vii­me vuon­na.

Ideoi­ta voi lähet­tää säh­kö­pos­tit­se maija.kumpula@maijanputik.inet.fi tai ole­mal­la yhtey­des­sä häneen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

Ran­ta­poh­ja seu­raa asioi­den edis­ty­mis­tä.

Tal­vi ja lumi­sa­teet tuo­vat omat haas­teet ympä­ris­töl­le ja käy­tän­nön asioi­den suju­mi­seen. – Han­ka­la puka­ta pyö­rä­tuo­lia polan­tei­den yli, har­mit­te­li Ran­nan­tien suo­ja­tie­tä ylit­tä­nyt pari­val­jak­ko.