Hau­ki­pu­das-päi­vien myy­jäi­sis­sä vils­ket­tä kuin Man­ner­hei­min­tiel­lä

– Kyl­lä­pä tääl­lä on vils­ket­tä ja ruuh­kaa kuin Man­ner­hei­min­tiel­lä, myhäi­li Hau­ki­pu­das-päi­vien ohjel­mas­ta ja jär­jes­te­lyis­tä vas­tan­neen Kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Han­nu Lil­ja­mo sil­mäil­les­sään myy­jäis­ta­pah­tu­man menoa Jatu­lis­sa lau­an­tai­na. Pai­kal­la oli yli 70 myy­jää ja väkeä arvel­tiin olleen ennä­tys­mää­rä. Hau­ki­pu­das-päi­vät jär­jes­tet­tiin jo 39. ker­ran.

Vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­nen

Tapah­tu­man koho­koh­ta ostos­ten lomas­sa oli Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien vuo­den 2019 hau­ki­pu­taa­lai­sen pal­kit­se­mi­nen. Tun­nus­tuk­sen sai Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pent­ti Haa­pa­kan­gas, joka on orga­ni­soi­nut van­han Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tuk­sen, joka vie­lä jat­kuu. Yrit­tä­jät pal­kit­si­vat vuo­den yrit­tä­jän nyt 40. ker­ran.

Haa­pa­kan­gas sanoi, että ilman kylä­läis­ten ja mui­den yhteis­työ­kump­pa­nei­den muka­nao­loa ja tukea han­ke ei toteu­tui­si. Kun­nos­tus­han­ke on ollut pit­kään vireil­lä ja haa­vee­na. Nyt sitä on toteu­tet­tu kol­me vuot­ta mil­tei täy­si­päi­väi­ses­ti.

– Pal­jon tämä on vaa­ti­nut työ­tä ja voi­mia, mut­ta on ollut todel­la pal­kit­se­vaa saa­da toi­mia ihmis­ten kans­sa yhdes­sä, kiit­te­li Haa­pa­kan­gas.

“Iso­ken­käis­ten” jouk­koon Pent­ti Haa­pa­kan­kaan toi­vot­ti­vat ter­ve­tul­leek­si Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Jon­na Kur­vi­nen (vas.) ja vara­pu­heen­joh­ta­ja Tii­na Sota­nie­mi.

Urak­ka­tar­jouk­sia kai­vuu­töi­hin pyy­det­täes­sä ja työ­tä seu­ra­tes­saan hänen arvos­tuk­sen­sa yrit­tä­jiä koh­taan kas­voi. Huo­lis­saan hän on kui­ten­kin sii­tä, että konea­lan yrit­tä­jät eivät tah­do nykyi­sin saa­da nuo­ris­ta enää työ­voi­maa alal­le, ja tämä ilmiö on maan­laa­jui­nen.

Yllä­tys­vie­raa­na laval­le nousi Hau­ki­pu­taan mies­kuo­ron kokoon­pa­no, jos­sa myös Pent­ti Haa­pa­kan­gas lau­loi muka­na.

Varo­ja yhtei­seen toi­min­taan

Hau­ki­pu­das-päi­vien myy­jäi­set ovat monil­le pai­kal­li­sil­le seu­roil­le ja yhdis­tyk­sil­le mer­kit­tä­vä tulon­läh­de koko vuo­den toi­min­taan, niin myös Hau­ki­pu­taan elä­ke­läi­sil­le, joi­den jäse­net oli­vat poru­kal­la lei­po­neet ja teh­neet käsi­töi­tä myyn­ti­pöy­tään. Niin lei­von­nais­ten raa­ka-aineet kuin käsi­työ­tar­peet kus­tan­ne­taan itse yhtei­sek­si hyväk­si. Kaup­pa kävi hyvin, heti alkuun­sa lop­pui­vat pul­lat ja kui­va­ka­kut. Myös arpo­jen myyn­nil­lä saa­daan tulo­ja.

– Onnek­si nämä Hau­ki­pu­das-päi­vät sai­vat jat­kua, vaik­ka tul­tiin­kin oulu­lai­sik­si, tote­si­vat elä­ke­läi­set.

Pai­kal­la oli myös yrit­tä­jiä ja yhtei­sö­jä esit­te­le­mäs­sä toi­min­taan­sa. Hau­ki­pu­das-päi­vien tapah­tu­mat ovat yhtei­söl­li­syyt­tä lisää­viä, hau­ki­pu­taa­lais­ten koh­taa­mis­paik­ko­ja, jois­sa näh­dään toi­sia ja vaih­de­taan kuu­lu­mi­sia.

Moni isä saat­toi saa­da aamu­kah­vil­le tai lah­jak­si myy­jäi­sis­tä han­kit­tu­ja tuot­tei­ta. Hau­ki­pu­taan Pal­lo oli yksi muka­na olleis­ta, ja myyn­ti­pöy­dän takaa löy­tyi myös seu­ran junio­rei­ta. Hau­ki­pu­taan lei­jo­nat kaup­pa­si perin­teis­tä, salai­sel­la resep­til­lä val­mis­tet­tua kon­jak­ki­si­nap­pia. Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tyk­sel­lä oli kau­pan Mar­tin­nie­mi T-pai­to­ja.

Pau­la Huo­vi­nen ja Maa­rit Kova Iis­tä ja Lii­sa Ukko­la Hau­ki­pu­taal­ta oli­vat teh­neet jou­lui­sia koris­tei­ta yhtei­seen myyn­ti­pöy­tään. Myy­jäis­ta­pah­tu­maa he piti­vät oikein onnis­tu­nee­na ja väkeä oli liik­keel­lä. Seu­raa­vak­si he aiko­vat osal­lis­tua Kui­va­nie­men jou­lu­mark­ki­noil­le 14.12.

Pau­la Huo­vi­nen, Maa­rit Kova ja Lii­sa Ukko­la oli­vat ensim­mäis­tä ker­taa muka­na myy­jäi­sis­sä.

Pat­ro­sel­ta hur­jia ideoi­ta

Hau­ki­pu­taan oma koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen haus­kuut­ti ylei­söä uusil­la oival­luk­sil­laan. Hänel­lä oli yllään Hau­ki­pu­das Natoon -pai­ta ja Kem­pe­leen kun­to­por­tai­den mal­lin mukaan hän ehdot­taa Hei­ton talon vie­reen raken­net­ta­vak­si liu­ku­por­tai­ta, ja Ouluun met­roa.

Mat­ti Pat­ro­nen

 

Pat­ro­nen ker­toi jo osal­lis­tu­neen­sa ilmas­to­tal­koi­siin lopet­ta­mal­la lihan­syön­nin len­to­ko­nees­sa. Hän oli huo­lis­saan myös sii­tä, että Ähtä­rin Pan­dat syö­vät 14 tun­tia päi­väs­sä uha­na­lais­ta bam­bua.

– Soi­tan minä kita­raa­kin, mut­ta ehdo­tet­tu on sahan­soit­toa, veis­te­li Pat­ro­nen.

Ran­ta­poh­jal­le koo­mik­ko esit­ti teke­män­sä 50-vuo­ti­son­nit­te­lu­lau­lun, jota on kuul­tu kesän aika­na myös tapah­tu­mis­sa eri puo­lil­la Ran­ta­poh­jan aluet­ta leh­den juh­la­vuo­den mer­keis­sä. Ran­ta­poh­jan ja Mat­ti Pat­ro­sen kier­tue hui­pen­tui Hau­ki­pu­das-päi­vil­le.

– Kii­täm­me kaik­kia muka­na ollei­ta, tääl­lä Hau­ki­pu­taal­la­kin on pal­jon Ran­ta­poh­jan ystä­viä, iloit­si pää­toi­mit­ta­ja Pek­ka Kevä­jär­vi.

Sahan- ja hai­ta­rin­soi­tol­la viih­dyt­ti­vät hau­ki­pu­taa­lai­nen Sulo Räi­nä ja pate­nie­me­läi­nen Mat­ti Kil­ve­lä.

Lau­an­tai-ilta hui­pen­tui Hei­ton talol­la Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön vetä­mään Koko Hau­ki­pu­das -lau­laa tapah­tu­maan. Ohjel­maa oli vii­kon­lo­pun aika­na myös kir­jas­tos­sa, seu­ra­kun­nas­sa, Oulu-opis­tos­sa, Vesi-Jatu­li­sa ja nuo­ri­so­ti­las­sa.

Hau­ki­pu­taan elä­ke­läis­ten myyn­ti­pöy­däl­tä löy­tyi kaik­kea tar­peel­lis­ta. Myy­mäs­sä Enne-Lii­sa Soi­ni­nen (vas.), Armi Lai­ne, Aino Timo­nen, Tais­to Kor­va­la ja Rai­li Kor­va­la.

Sulo Räi­nä ja Mat­ti Kil­ve­lä.

 

Laa­jem­min Sii­ka­pu­das-hank­kees­ta ja Pent­ti Haa­pa­kan­kaan haas­tat­te­lu Hau­ki­pu­das Yrit­tää -leh­des­sä 7.11.2019

 

Yrit­tä­jä­leh­det