Kel­lon “Pik­ku-TB” on pitä­nyt pin­tan­sa

Hau­ki­pu­taan van­him­piin yksi­tyi­siin yri­tyk­siin lukeu­tu­va Kel­lon TB Poh­jois-Kel­los­sa on myy­nyt polt­to–  ja voi­te­luai­nei­ta jo 70 vuot­ta. Merk­ki­päi­vän kun­niak­si ja kii­tok­sek­si asiak­kail­le huol­ta­mol­la juo­tiin kak­ku­kah­vit vii­me tors­tai­na. Yrit­tä­jät Tert­tu ja Sep­po Iso­hoo­ka­na sai­vat pal­jon onnit­te­lu­ja ja kävi­jöi­tä riit­ti aamus­ta iltaan.

Lue lisää

Hau­ki­pu­das-päi­vien myy­jäi­sis­sä vils­ket­tä kuin Man­ner­hei­min­tiel­lä

– Kyl­lä­pä tääl­lä on vils­ket­tä ja ruuh­kaa kuin Man­ner­hei­min­tiel­lä, myhäi­li Hau­ki­pu­das-päi­vien ohjel­mas­ta ja jär­jes­te­lyis­tä vas­tan­neen Kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Han­nu Lil­ja­mo sil­mäil­les­sään myy­jäis­ta­pah­tu­man menoa Jatu­lis­sa lau­an­tai­na. Pai­kal­la oli yli 70 myy­jää ja väkeä arvel­tiin olleen ennä­tys­mää­rä. Hau­ki­pu­das-päi­vät jär­jes­tet­tiin jo 39. ker­ran.


Yhtei­set 95-vuo­tis­juh­lat Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa

Eila ja Hem­mi Jaa­ra täyt­ti­vät 7.11. molem­mat 95 vuot­ta. Vuon­na 2016 avioi­tu­nut paris­kun­ta asuu nykyi­sin Yli-Iis­sä Joki­ran­nan pal­ve­lu­ta­los­sa, jon­ne Hem­mi muut­ti Eilan peräs­sä muu­ta­ma viik­ko sit­ten. Tors­tai­seen syn­ty­mä­päi­vä­juh­laan kokoon­tui jouk­ko suku­lai­sia, naa­pu­rei­ta  ja kylä­läi­siä sekä eri jär­jes­tö­jen edus­ta­jia juh­li­maan paris­kun­nan yhteis­tä juh­la­päi­vää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lea­de­rin uusi ohjel­ma­kausi lähes­tyy – Vii­mei­set hake­muk­set täl­le kau­del­le on teh­tä­vä vii­meis­tään jou­lu­kuun alus­sa

Oulun seu­dun Lea­de­rin toi­min­nan­joh­ta­ja Pir­jo Hon­gis­to oli ker­to­mas­sa Yli­kii­min­gin asu­ka­sil­las­sa Lea­de­rin tues­ta eri­tyi­ses­ti yhdis­tyk­sil­le. Nyt meneil­lään ole­va ohjel­ma­kausi päät­tyy rahoi­tuk­sen myön­tä­mi­sen osal­ta ensi vuon­na ja han­ke­tu­ki­ha­ke­muk­set seu­raa­vaan hal­li­tuk­sen käsit­te­lyyn pitää jät­tää 4.12. men­nes­sä. Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­öön on jätet­ty hake­mus lisä­ke­hyk­ses­tä ja pää­tös asi­aan saa­daan mar­ras­kuun aika­na. Rahoi­tuk­sia myön­ne­tään vie­lä ensi vuo­den aika­na niin kau­an, kuin sii­hen käy­tet­tä­vät varat riit­tä­vät.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausToi­mit­ta­jal­ta: Gut­sy Go -rau­han­työ­tä myös Yli­kii­min­gis­sä

Asunn­ot­to­mien sau­no­tus­ta, halauk­sia tun­te­mat­to­mil­le, vete­raa­ne­ja Kärp­pä-mat­siin tai hat­ta­raa ja huo­len­pi­toa OYSin las­ten­sai­raa­laan. Tämän syk­syn ajan on voi­nut vaik­ka­pa You­tu­bes­ta seu­ra­ta, miten Suo­men suu­rim­man inno­vaa­tio­pal­kin­not voit­ta­nut Gut­sy Go -mene­tel­mä on ran­tau­tu­nut ensim­mäis­tä ker­taa poh­joi­seen Suo­meen ja Oulun seu­dul­le.


Voi­daan hyvin: Nuor­ten mie­len tuke­mi­ses­sa kes­ki­ty­tään vah­vuuk­siin ja voi­ma­va­roi­hin

Nuo­ril­le suun­na­tut mie­len­ter­vey­den ja hyvin­voin­nin tuke­mi­sen pal­ve­lut puhut­ta­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti pal­jon. Vali­tet­ta­vas­ti kes­kus­te­luis­sa nousee esiin ennen kaik­kea ylä­kou­lui­käis­ten nuor­ten pal­ve­lu­jen vähäi­set resurs­sit tai nii­den puut­tu­mi­nen, pit­kät jonot, tai että pal­ve­lui­den toi­min­ta­ta­vat eivät koh­taa nuor­ten maa­il­maa. Pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäm­me ei pysy tämän päi­vän ilmiöi­den peräs­sä, jol­loin toi­min­ta­mal­le­ja on tar­kas­tel­ta­va luo­vas­ti ja tii­viis­sä yhteis­työs­sä eri pal­ve­lusek­to­rei­den kes­ken.Ran­ta­poh­jan arvon­ta

Myös Ran­ta­poh­ja oli muka­na Hau­ki­pu­das-päi­vien myy­jäis­ta­pah­tu­mas­sa omal­la osas­tol­laan. Luva­tus­sa arvon­nas­sa pää­pal­kin­non eli leh­den vuo­si­ker­ran voit­ti Anu Tas­de­mir Hau­ki­pu­taal­ta, Ran­ta­poh­ja-kas­sit läh­te­vät Veli Met­to­vaa­ral­le Hau­ki­pu­taal­le, Jaak­ko Heik­ki­sel­le Kel­loon sekä Ante­ro Lei­no­sel­le Hau­ki­pu­taal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Huh, huh, oli­pa riti­soin­nis­ta kir­joi­tus. Olen aika iäkäs ihmi­nen, en ole eläis­sä­ni yhtään kir­jaa luke­nut, vaan kovaa työ­tä teh­nyt hyväl­lä työ­nan­ta­jal­la. Riti­soi­ja ois jos­kus voi­nut, mut­ta vis­siin sitä ei ymmär­tä­nyt, mitä se tar­koit­taa. Nyt vois vaik­ka ymmär­tää, kun tun­tuu ole­van oikein pesia­lis­te­ja sii­hen, miten ja mis­tä riti­soi­daan. Ois var­maan minun­kin pitä­nyt sit­ten­kin lukea kir­ja lop­puun eikä pais­kia ras­kai­ta töi­tä.