Ennen var­ti­jan käyt­töä reh­to­ri kon­sul­toi tur­val­li­suus­joh­ta­mi­sen tiimiä

Yli­kii­min­gin kou­lul­la jou­dut­tiin täl­lä vii­kol­la tur­vau­tu­maan ulko­puo­li­sen var­tioin­tiy­ri­tyk­sen työn­te­ki­jän jär­jes­tyk­sen yllä­pi­tä­mi­sen avuksi.

Oulun sivis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Mika Pent­ti­lä ker­too, että Oulun kou­luis­sa var­ti­ja­pal­ve­lui­ta käy­te­tään tar­peen mukaan.

– Reh­to­ri tai kou­lun joh­to kon­sul­toi nor­maa­li­ta­pauk­sis­sa sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den tur­val­li­suus­joh­ta­mi­sen tii­miä ennen var­ti­jan tilaus­ta. Kon­sul­toin­nin aika­na muo­dos­te­taan tilan­ne­ku­va ja sen perus­teel­la pää­te­tään toi­men­pi­teis­tä. Var­ti­jan tilaus tai yhteys polii­siin voi­vat olla toi­men­pi­tei­nä tämän­kal­tai­sis­sa tapauk­sis­sa, Pent­ti­lä sanoo.

Hänen mukaan­sa var­ti­joi­ta käy­te­tään Oulun alu­eel­la muu­ta­mis­sa tapauk­sis­sa vuosittain.

– Tilan­teet ja tar­peet vaih­te­le­vat suu­res­ti. Yli­kii­min­gin kou­lun tar­ve oli oman­lai­sen­sa ja joh­tui sel­keäs­tä muu­tok­ses­ta kou­lun arjes­sa. Uskoi­sin, että tilan­ne on jo vakaa, arvioi Penttilä.

Hän koros­taa, että akuu­teis­sa asiois­sa ei kon­sul­toi­da sisäi­ses­ti, vaan ollaan yhtey­des­sä suo­raan poliisiin.

Yli­kii­min­gin tapauk­ses­sa huhu­pu­heet läh­ti­vät liik­keel­le ja asian pai­su­mis­ta ede­saut­toi osal­taan Yli­kii­min­gin kah­des­sa eri pus­ka­ra­dios­sa käy­dyt epä­mää­räi­set kes­kus­te­lut kou­lun tapah­tu­miin liit­tyen. Kou­lun Wil­ma-vies­tis­sä on ker­rot­tu, että min­kään­lais­ta vaa­ra­ti­lan­net­ta kou­lul­la ei ole ollut.

– Yli­kii­min­gin kou­lus­sa var­ti­ja toi­mii lisä­re­surs­si­na ja paran­taa val­von­taa, reh­to­ri Art­tu Park­ki­nen kertoo.

Päi­vi­tet­ty 13.1. reh­to­rin kommentilla