Bän­di­kil­pai­lu tulee

Pal­jon kysyt­ty ja toi­vot­tu bän­di­kil­pai­lu jär­jes­te­tään jäl­leen. Syk­syn puo­lel­la tar­jo­taan bän­deil­le mah­dol­li­suut­ta esit­tää omaa osaa­mis­taan. Ravin­to­las­sa pidet­tä­vään bän­di­kil­pai­luun on 18 vuo­den ikä­ra­ja. Tapah­tu­maan odo­te­taan sel­väs­ti eri­lai­sia esi­tyk­siä. Levy-yhtiön ja ohjel­ma­toi­mis­to­jen sopi­musbän­dit eivät voi osal­lis­tua. Kil­pai­lua var­ten kasa­tut kokoon­pa­not ovat yllät­tä­neet ja olleet kiinnostavia.

Tapah­tu­mas­sa on mah­dol­li­suus tava­ta mui­ta musiik­kia­lan muusi­koi­ta ja teki­jöi­tä. Raa­ti valit­see kil­pai­luun 5–8 bän­diä. Kol­mes­ta musiik­kia­lan ammat­ti­lai­ses­ta koos­tu­va tuo­ma­ris­to antaa esi­tyk­ses­tä palau­tet­ta. Kol­me paras­ta bän­diä pal­ki­taan. Tapah­tu­man on tar­koi­tus luo­da lisää keik­ko­ja aloit­ta­vil­le bändeille.

Tapah­tu­man val­mis­te­lut, tie­dot­ta­mi­nen hakuai­ka ja kut­sut vali­tuil­le vie­vät muu­ta­man kuukauden.

Bän­di­kil­pai­lu­ja on pidet­ty yli kak­si­kym­men­tä vuot­ta. Suu­rin näis­tä kai­kis­ta on ollut val­ta­kun­nal­li­nen bän­di­kil­pai­lu, johon oli kar­sin­to­ja eri puo­lel­la Suo­mea. Lop­pu­kil­pai­lu oli Oulussa.

Väri­käs ja terä­vä kieli