Bän­di­kil­pai­lu saa jat­koa Jää­lis­sä

Hyvän menes­tyk­sen saa­nut rockbän­di­ki­sa poi­kii nyt jat­koa Jää­lis­sä. Hel­mi­kuun 16. päi­vä­nä jär­jes­te­tään Rai­vo­här­kä­rock -bän­di­ta­pah­tu­ma, jos­sa bän­deil­lä on taas mah­dol­li­suus nous­ta esil­le. Täl­lä ker­taa kysees­sä ei ole kil­pai­lu, mut­ta esi­raa­ti valit­see haki­joi­den jou­kos­ta kuusi bän­diä, jot­ka pää­se­vät iltaan esiin­ty­mään.

– Etsim­me esiin­ty­jik­si eri­lais­ta rock-musiik­kia soit­ta­via, aloit­te­le­via bän­de­jä, joi­den soit­ta­jat ovat 18 vuot­ta täyt­tä­nei­tä, ker­too tapah­tu­mia orga­ni­soi­va Kari Kuusis­to.

Jär­jes­tä­jil­lä eli Rock­pis­te Oy:llä, Kuusis­tol­la sekä Jää­lin Bume­ran­gil­la on tar­koi­tus jär­jes­tää myö­hem­min vas­taa­va tapah­tu­ma hea­vy-bän­deil­le. Syk­syl­lä puo­les­taan jär­jes­te­tään jäl­leen bän­di­ki­sa.

Hel­mi­kuun tapah­tu­maan pitää ilmoit­tau­tua tam­mi­kuun lop­puun men­nes­sä ravin­to­la Bume­ran­giin.