Aurin­kois­ta mark­ki­na­mei­nin­kiä Hui­lin­gis­sa

Markkinoilla katseltiin ja käytiin kauppaa sekä ihan vain jutusteltiin ja nautittiin aurinkoisesta päivästä.

Kala- ja maa­lais­mark­ki­nat ovat vakiin­nut­ta­neet paik­kan­sa iiläi­seen alku­ke­sään. Täl­lä ker­taa tapah­tu­maa suo­si­vat myös sään­hal­ti­jat, sil­lä aurin­ko jak­soi pais­taa koko mark­ki­na­päi­vän ajan.

Totut­tuun tapaan löy­tyi myyn­ti­pöy­dis­tä sekä tuo­ret­ta kalaa että monen­lai­sia kala­tuot­tei­ta. Myös luon­no­nan­ti­mis­ta jalos­tet­tu­ja val­mis­tei­ta sekä monen­lais­ta muu­ta­kin toreil­ta tut­tua tava­raa oli tar­jol­la run­saas­ti puhu­mat­ta­kaan sii­tä, mitä oli­si­vat­kaan mark­ki­nat ilman kark­ki­kaup­piai­den iha­nia lakrit­si­nau­ho­ja.

Tapah­tu­ma­päi­vän juon­ta­ja­na toi­mi vii­me­vuo­ti­seen tapaan innok­kaa­na kalas­ta­ja­na tun­net­tu oulu­lai­nen Kati Jurk­ko. Tut­tuun tapaan päi­vään toi­vat puo­les­taan musii­kil­lis­ta antia Iin Lau­lu­pe­li­man­nit esi­tyk­si­neen sekä hei­dän vetä­män­sä yhteis­lau­lu­tuo­kio.

Ilta­päi­vän mit­taan mark­ki­noil­le pol­kai­si­vat tien­sä myös Iloi­sen Iijo­ki­pyö­räi­lyn osa­not­ta­jat.

Hau­ki­kin on hyvä kala

Tapah­tu­man kes­kei­sim­piin koh­tei­siin lukeu­tui kalan­myyn­ti­pis­te, mis­sä Perä­me­ren kala­ta­lous­yh­tei­sö­jen lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja Tapio Kan­gas myös esit­te­li muun muas­sa hau­en ja ahve­nen käsit­te­lyä ruo­dot­to­mik­si.

– Hau­kea monet kaih­ta­vat sen ikä­vien y-ruo­to­jen takia, mut­ta nii­den­kin pois­ta­mi­nen on koh­ta­lai­sen help­poa, kun­han käy­tet­tä­vä veit­si vain on riit­tä­vän terä­vä, että sil­lä tun­tee ruo­dot, Kan­gas sel­vit­ti.

Hän pois­ti kalas­ta ensin van­kan sel­kä­ruo­don ja vats­a­puo­len ruo­dot sekä nahan.

– Nahan alta pal­jas­tu­va tum­mem­pi liha kuu­luu kalaan sii­nä mis­sä vaa­leam­pi­kin, sil­lä kalan lihak­sis­toon kuu­luu sekä tum­mem­pia että vaa­leam­pia lihak­sia, hok­saut­ti Kan­gas lei­ka­ten samal­la sel­kä­fi­leen ruo­dot­to­man osan irti han­ka­lia y-ruo­to­ja myö­ten, min­kä jäl­keen ruo­to­jen­kin irrot­ta­mi­nen onnis­tui suju­vas­ti.

Lopuk­si pois­tet­tiin pie­nel­lä viil­lol­la vie­lä hau­en perä­ruo­to, ja kala oli val­mis pan­nul­le.

– Sor­mi­tun­tu­ma käsit­te­lyyn har­jaan­tuu tois­to­jen myö­tä, joten ei kan­na­ta tus­kas­tua, jos fileoin­ti ei heti suju, opas­ti Kan­gas myös kat­so­jia, jois­ta moni kovas­ti epäi­li kyky­ään oppia mois­ta tai­ta­vuut­ta.

Kan­kaan mukaan myös hau­en ruo­dot, joi­hin kalan lihaa väis­tä­mät­tä jon­kin ver­ran jää, ovat käyt­tö­kel­poi­sia jau­ha­mal­la ne hau­ki­pih­vien val­mis­tusai­neik­si.

Hau­en jäl­keen pää­tyi­vät Kan­kaan pöy­däl­le fileoi­ta­vik­si ahve­net, joi­den val­mis­tu­mis­ta innok­kaat osta­jat jo vie­res­sä vesi kie­lel­lä odot­ti­vat­kin.