Kor­vaus myös maisemasta?

Tuu­li­voi­mayh­ty­mä suun­nit­te­lee Iin Olha­van ja Simon tuu­li­voi­ma­kes­kit­ty­miin liit­tyen alu­eel­le suur­ta säh­kö­lin­jaa. Kysy­mys on kui­ten­kin Iin ja Simon alu­een vesia­lu­een, laa­jan meria­lu­een, mai­se­man, kult­tuu­rin ja ennen kaik­kea vapaa-ajan­viet­toa­lueis­ta. Nii­tä ei arvo­te­ta ollenkaan.

Kuin­ka pal­jon em. asioi­den arvo on las­ke­nut, vaik­ka niil­lä on rahal­li­nen arvo, joka tuli­si kor­va­ta mene­tyk­siä koke­neil­le, kuten teki Kemi­joen voi­mayh­tiö, joka mak­soi kalas­ta­jil­le lohi­kor­vauk­sia ohi Kui­va­jo­ki­suun meria­lu­een­kin. Oli­han Kemi­jo­ki Euroo­pan suu­rin lohijoki.

Kemi­jo­ki Oy raken­si myös säh­kön­siir­ron voi­ma­lin­jo­ja, mut­ta jou­tui vii­mein mak­sa­maan Perä­me­ren lohi­ka­las­ta­jil­le korvauksia.

Pek­ka Onka­lo, Kemi