Pie­nois­mal­le­ja venei­den veis­tä­jiä kunnioittaen

Iiläis­läh­töi­sen, nykyi­sin Oulus­sa asu­van Kyös­ti Vil­min elä­mään puu­ve­neet ja nii­den veis­tä­jät ovat kuu­lu­neet jo aivan pie­nes­tä pitäen, sil­lä hänen isän­sä raken­si itse­kin koti­tar­ve­ve­nei­tä. Lisäk­si Kyös­ti-poi­kaa veti puo­leen­sa nykyi­sen Nät­te­po­rin pai­kal­la sijain­nut vene­veis­tä­mö, mis­sä Pet­te­ri Kin­nu­nen raken­te­li vesil­le käy­piä kul­ku­pe­le­jä enemmänkin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hen­na Anun­til­le kol­mois­voit­to ja Mai­ja Kum­pu­la maa­il­man­ti­las­ton kär­keen 200 metrillä

Vii­me vii­kon­lop­pu­na kisat­tiin Oulus­sa Suo­men Aikui­sur­hei­li­joi­den SM-kisat ja kisois­sa oli muka­na urhei­li­joi­ta laa­jas­ti Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta. Oulun Pyrin­töä edus­ta­va hau­ki­pu­taa­lai­nen Hen­na Anun­ti voit­ti 45-vuo­tiai­den sar­jois­sa kor­keus­hy­pyn (155), pituus­hy­pyn (4.72) ja 80 met­rin aidat (13.20) ja kuu­las­sa hän sijoit­tui vii­den­nek­si tulok­sel­la 9.10. Kor­keus­hy­pys­sä Anun­ti yrit­ti vie­lä ylit­tää kor­keu­den 161, mut­ta pudot­taen sen kol­me ker­taa. Tulok­seen­sa hän oli kui­ten­kin tyy­ty­väi­nen, kuten myös sii­hen, että sai kisa­ta terveenä.Uusia pal­ve­lu­ja: Pub Rumble halu­aa olla iiläis­ten olohuone

Pub Rumble ava­si oven­sa vii­me vii­kon­lop­pu­na Iis­sä ja ava­jai­sis­sa pubi oli teras­sia myö­ten täyn­nä ja pal­juun­kin pää­si pulah­ta­maan. Tilois­sa toi­mi aiem­min Joku Pai­kal­li­nen Pubi, Ii ja tilat on rem­pat­tu nyt uuden tee­man mukai­sik­si. Tilan omis­ta­ja Jark­ko Kor­ho­nen on pitä­nyt vuo­sia sit­ten tilois­sa Tuu­lia­jo ‑pubia ja suun­ni­tel­mis­sa oli nyt tilan myy­mi­nen. Kui­ten­kin mie­les­sä kävi oman pubin perus­ta­mi­nen ja tuol­loin hän kysyi mukaan Jan­ne Väi­säs­tä, joka innos­tui ajatuksesta.Auto­kaup­pa hiljeni

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan kesä­kuus­sa 2024 rekis­te­röi­tiin uusia hen­ki­lö­au­to­ja 6 764, mikä oli 26 % vähem­män kuin vuot­ta aiem­min. Kai­ken kaik­ki­aan kesä­kuus­sa rekis­te­röi­tiin 12 016 uut­ta ajo­neu­voa. Ensi­re­kis­te­röin­nit vähe­ni­vät 23 % edel­lis­vuo­den vas­taa­vaan kuu­kau­teen verrattuna.


Musiik­kia ja lausun­taa sekä his­to­ri­aa luo­taa­va juh­la­pu­he, Kui­va­nie­mel­lä vie­tet­tiin kotiseutujuhlaa

Kui­va­nie­men koti­seu­tu­päi­vä käyn­nis­tyi perin­tei­seen tapaan juma­lan­pal­ve­luk­sel­la ja sep­pe­leen­las­kul­la sekä jat­kui nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la lohi­keit­to­lou­naan ja pää­juh­lan parissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pate­nie­mi-Seu­ran ja Pate­nie­men Elä­ke­läis­ten kult­tuu­ri­mat­ka Vaalaan

Kesä on suo­sit­tua ret­kien teon aikaa. Sitä ryy­dit­tä­vät esi­mer­kik­si alu­eel­li­set toi­min­ta­ra­ha-avus­tuk­set, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat yhdis­tyk­sil­le useam­pia­kin ret­kiä. Pate­nie­mi-Seu­ra oli saa­nut uusi­muo­toi­sen avus­tuk­sen, Oulun kau­pun­gin Hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sen jär­jes­tö­avus­tuk­sen. Läh­tö­koh­ta­na oli, että mat­ka oli kai­kil­le avoin ja yhteis­työ­kump­pa­ni­na oli joku muu­kin jär­jes­tö, täl­lä ker­taa Pate­nie­men Elä­ke­läi­set ry. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Unoh­tu­mat­to­mal­la inter­rail­mat­kal­la Euroo­pan halki

Inter­rei­laa­mi­nen on junil­la teh­tä­vää rep­pu­reis­saa­mis­ta, jon­ka aika­na pää­see näke­mään usei­den eri mai­den upei­ta mai­se­mia. Rei­laa­mal­la seik­kail­leet Iida Mati­kai­nen, Edla Hie­ta­nen ja Eevi Lim­ma ker­to­vat koke­muk­ses­taan Euroo­pan eri puo­lil­la ja sii­tä, miten pää­tyi­vät matkalle.


Varo­ja kasaan ahte­ria piinaamalla

Ran­ta­poh­jas­ta 31.5.1979: Isä tapa­si käy­dä jär­ven ran­nal­la 3‑vuotiaan poi­kan­sa kans­sa ja lap­si oli tot­tu­nut näke­mään, kun tuu­li ja jär­ven pin­ta aal­toi­li. Sit­ten ker­ran, kun he taas meni­vät ran­taan, oli jär­vi pei­li­tyy­ni, jol­loin poi­ka tuu­ma­si har­vak­seen, että setä on lii­man­nut sen.

J.P. Hau­ki­pu­das

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus