Yli­kii­min­gin vuo­den yrit­tä­jä on Elsi Määttä

Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jät jär­jes­ti­vät vuo­tui­sen tori­päi­vä­nY­li­kii­min­gin kylän­rai­til­la puna­koi­vun toril­la vii­me tors­tai­na. Mark­ki­na­tun­nel­maa ja myyn­ti­ko­ju­ja saa­pui kat­so­maan päi­vän aika­na muka­vas­ti poruk­kaa ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Biit­ti­kios­kil­la kaup­pa käy laki­muu­tok­sis­ta huolimatta

Tämän vuo­den kevääl­lä perus­tet­tu Biit­ti­kios­ki toi­mii Hau­ki­pu­taan Revon­tiel­lä. Yri­tys myy niko­tii­ni­tuot­tei­ta, kuten niko­tii­ni­pus­se­ja ja säh­kö­tu­pak­kaa. Vali­koi­ma kas­vaa piak­koin, kun myyn­tiin tulee mui­ta tupak­ka­tuot­tei­ta, kuten sikareita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Illin­juok­sut 2024: Tor­nion seu­dun nuo­ri­so hur­jas­te­li Illin kak­ko­sel­la – Mat­ti Kor­ho­nen vito­sen kunkku

Hei­nä­kuul­le kal­lis­tu­nei­den Illin­juok­su­jen per­jan­tai­päi­vää kas­te­li sateen juma­la­tar Este­ri ilta­päi­vään saak­ka. Kun kisa-aika lähes­tyi kaik­ko­si­vat pili­vet ja aurin­ko läm­mit­ti muka­vas­ti. Kir­kon­penk­ki alkoi täyt­tyä nor­maa­lis­sa päi­vä­jä­ri­jes­tyk­se­sä. Jär­ven­pään Rek­sa ja Rekis­te­röi­ty­mä­tön val­ta­si­vat pen­kin ete­lä­pään ja piti­vät paik­kaa Per­nun Pen­til­le, Muka­van Pai­kan Wan­hal­lei­sän­näl­le ja tämän fil­la­ril­le, Raap­pa­nan Rek­sa kur­vai­li pian jouk­koon. Toi­seen pää­hän aset­tui Pekan­räm­meen lai­jan väkiä, johon Ala­ran­nan mies ja mus­tis­sa laseis­sa her­ras­tel­lut Paka­sen Esa liit­tyi­vät. Päk­ki­kan­kaan suf­fra­geet­te­jä ei näkynyt.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Väki löy­si mai­nios­ti pitäjäpäiville

Yli-Iin pitä­jä­päi­vät sai­vat torin seu­tu­vil­le kokoon­tu­maan val­ta­van ylei­sö­mää­rän. Niin tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­tan­nei­den jär­jes­tö­jen edus­ta­jat kuin lukui­sat kävi­jät ilmai­si­vat­kin ole­van­sa aivan innois­saan tapah­tu­man saa­mas­ta suo­sios­ta. Myös sää oli ihan­teel­li­nen, aluk­si puo­li­pil­vi­nen ja sit­ten aurin­koi­nen mut­ta ei lii­an kuuma. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vas­ti­ne Lau­ri Nikulalle

Onko­han Pudas­jär­vel­lä (29.6–30.6) puhut­tu ajan­koh­tai­ses­ta armos­ta jota käy­te­tään usein ilmai­sus­sa ”löy­tää armo tai suo­sio jon­kun sil­mis­sä”? Lau­ri Niku­la mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­saan (Ran­ta­poh­ja 2.7.) toi perus­suo­ma­lai­set huo­nos­sa valos­sa esiin, eikä tämä ole ensim­mäi­nen ker­ta. Alue­val­tuus­tos­sa olem­me saa­neet seu­ra­ta kuin­ka hän voi­mak­kaas­ti arvos­te­lee perus­suo­ma­lai­sia eikä yhteis­työs­tä ole tietoakaan,vaikka sitä oli­si tar­vit­tu mm. Raa­hen yöpäi­vys­tyk­sen jat­koa­jan saamiseksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vaa­ral­li­nen tieosuus

Iis­sä 5.7.2024 tapah­tu­nut kuo­le­maan joh­ta­nut auto-onnet­to­muus tie­o­suu­del­la Rata­sil­ta-Yli­ran­ta aiheut­taa pal­jon kysy­myk­siä tien tur­vat­to­muu­des­ta, täl­lai­set onnet­to­muu­det ovat aina lii­kaa. Nyt on aika toteut­taa hidas­tei­den asen­nus tuol­le tiel­le välil­lä Rata­sil­ta-Jak­ku­ky­lä nopeus 50 km/h sekä puut­tu­va valais­tus ja kevyen­lii­ken­teen jat­ka­mi­nen samal­la tieosuudella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mat­kai­lu kas­voi Oulun seu­dul­la toukokuussa

Oulun seu­dul­la ja Poh­jo­lan Ren­gas­tiel­lä mat­kai­lu on kas­va­nut tasai­ses­ti. Tou­ko­kuus­sa Oulun seu­dul­la yöpy­nei­den mat­kus­ta­jien mää­rä kas­voi kol­me pro­sent­tiyk­sik­köä ver­rat­tu­na edel­lis­vuo­teen. Ulko­maa­lais­ten yöpy­jien mää­rä kas­voi majoi­tus­liik­keis­sä 21 pro­sent­tiyk­sik­köä, jois­ta suu­rin osa oli Euroop­pa­lai­sia. Sak­sa­lais­ten mat­kus­ta­jien mää­rä nousi 41 prosenttiyksikköä 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus