Jää­lin­rait­ti avat­tiin pie­nin mut­ta juh­lal­li­sin menoin

Val­ta­kun­nal­li­sen Avoi­met Kylät ‑päi­vä­nä vii­me vii­kon lau­an­tai­na Jää­lin­rai­til­la kävi pie­noi­nen kuhi­na, kun rait­ti avat­tiin juh­la­me­noin ja K‑Supermarket Jää­lin park­ki­paik­ka täyt­tyi lap­sis­ta ja lap­sen­mie­li­sis­tä. Iloi­nen las­ten­päi­vä hou­kut­ti nuo­ret ja per­heet liik­keel­le jo heti 12 pin­taan ja kau­pan piha-alu­eel­la rai­kui nauru.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pit­kään pal­vel­lut optik­ko siir­tyi vapaalle

Sil­mä­ase­man Iin myy­mä­läs­sä kah­vi­tel­tiin tou­ko­kuun vii­mei­se­nä päi­vä­nä sen kun­niak­si, että pit­kään iiläi­siä pal­vel­lut optik­ko Heik­ki Ran­ta­suo­me­la siir­tyi eläk­keel­le. Luke­mat­to­mia asiak­kai­ta Ran­ta­suo­me­la onkin ehti­nyt Iis­sä pal­vel­la, sil­lä hän perus­ti Iin Näkö­vink­ki ‑optik­ko­liik­keen paik­ka­kun­nal­le jo vuon­na 1991. Alan yrit­tä­jä­nä hän oli sitä ennen jo ennät­tä­nyt toi­mia myös Muhok­sel­la, mis­sä toi­mi­nees­ta liik­kees­tä hän luo­pui 2000-luvun taitteessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­ki­jo­ki­suun kehit­tä­mis­toi­mia tar­peen jat­kaa. Mat­kai­lu­hank­kei­ta ja vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma vireil­lä Haukiputaalla

Ase­ma­ky­läl­le Loma­ko­ti Onne­laan oli kut­sut­tu kool­le Kii­min­ki­jo­ki ja ‑suis­to kun­toon yhdis­tyk­sen edus­ta­jat sekä mui­ta joen kun­nos­tu­kes­ta kiin­nos­tu­nei­ta asuk­kai­ta tou­ko­kuun lopulla.

– Tilai­suu­des­sa hen­ki tun­nel­ma, että joen tilas­ta ja sen kun­nos­tuk­ses­ta ollaan jat­kos­sa­kin kiin­nos­tu­nei­ta. Huol­ta herät­tää joen ja joki­mai­se­man umpeen­kas­vu, ker­too yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pasi Haa­pa­kan­gas.


Hölök­kä­ra­jat murs­kak­si Illin­juok­su­jen avauksessa

EM-kisa- ja olym­pia­vuo­den Illin­juok­sut käyn­nis­tyi­vät vii­kon myö­hem­min kuin vii­me vuon­na. Direk­to­raat­ti halusi pereh­tyä uusiin juok­su­di­rek­tii­vei­hin, joi­ta WA (World Ath­le­tics) eli Kan­sain­vä­li­nen Ylei­sur­hei­lu­liit­to on suol­ta­nut ja joi­den nou­dat­ta­mis­ta hau­kan lail­la vaa­nii SUL:n alueor­ga­ni­saa­tio. Lähin­nä on kysy­mys sii­tä, että juok­su­ki­sois­sa ei ole lupa olla mitä tahan­sa tos­sun­ku­lut­ta­jia, joi­den ken­gän­po­ho­jat ovat lii­an pak­sut. Iin juok­su­jen jär­jes­tä­jil­le on tul­lut asias­ta kor­va­ma­ki­aa nettikaupalla.
Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi vie­hät­ti kai­ken ikäisiä

Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi fes­ti­vaa­li jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na. Tapah­tu­ma­paik­ka­na toi­mi­vat Ker­ho­la ja Mar­tin­nie­men ran­nat. Tapah­tu­maan oli kai­kil­le vapaa pää­sy. Tapah­tu­mas­sa yhteis­työs­sä ollut Ker­ho­la ava­si poik­keuk­sel­li­ses­ti oven­sa vii­kon­lo­pun ajak­si. Moni­tai­teel­li­ses­sa tapah­tu­mas­sa näh­tiin usei­ta eri­lai­sia esi­tyk­siä aina live-musii­kis­ta kuva­tai­tee­seen. Perin­tei­käs­tä tapah­tu­maa on jär­jes­tet­ty jo vuo­des­ta 2009, mut­ta tark­kaa lukua jokai­ses­ta jär­jes­te­tys­tä tapah­tu­mas­ta ei jär­jes­te­lyis­sä muka­na olleen Juk­ka Taka­lon mukaan ole. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lii­kun­nan rie­mua ja peli-iloa Kesä­pu­das ‑tur­nauk­ses­sa

Hau­pan jär­jes­tä­mä Kesä­pu­das ‑tur­naus jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na. Tur­naus jär­jes­tet­tiin yhdek­sät­tä ker­taa. Kesä­pu­das ‑tur­naus on suun­nat­tu 5–13 ‑vuo­tiail­le lap­sil­le. Jouk­kuei­ta tur­nauk­seen osal­lis­tui 153 kap­pa­let­ta. Jouk­kuei­ta oli tul­lut Hau­ki­pu­taan, Iin ja Oulun lisäk­si myös muun muas­sa Rova­nie­mel­tä, Raa­hes­ta ja Kajaa­nis­ta. Pele­jä pelat­tiin Hau­ki­pu­taan Kes­kus­ken­täl­lä, Vir­pi­nie­mes­sä, Län­si­tuu­les­sa, Tal­vik­ki-puis­tos­sa ja Haupa-hallilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raha­pe­lit: Viik­ko 23

Lot­to: 2, 4, 9, 16, 28, 33, 37. Lisä­nu­me­ro: 38. Plus­nu­me­ro: 30. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein — kpl, 6 oikein 1 390,35 e, 5 oikein 41,45 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.