Pesis­mies­ten suo­men­sar­ja alkoi Iissä

Iin Urhei­li­joi­den mies­ten pesä­pal­lo­jouk­kue nousi maa­kun­ta­sar­jas­ta vii­me syk­sy­nä pelaa­maan ylem­pää suo­men­sar­jaa ja vii­me sun­nun­tai­na pelat­tiin sar­jan ensim­mäi­nen kotiot­te­lu. Koleas­sa säässä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sal­la Aute­re on hyvin onnel­li­nen valin­nas­taan kirkkoherraksi

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan uusi kirk­ko­her­ra on Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen, teo­lo­gian mais­te­ri Sal­la Aute­re, 42.

– Olen tosi iloi­nen ja onnel­li­nen. En uskal­ta­nut aja­tel­la, että voit­tai­sin. Oltai­siin­ko Hau­ki­pu­taal­la val­mii­ta valit­se­maan minut, Aute­re kom­men­toi Ran­ta­poh­jal­le maanantaina.


Han­nan­ko­ti Hau­ki­pu­taal­la lak­kau­te­taan kesä­kuun lop­puun mennessä

Han­nan­ko­din toi­min­ta Hau­ki­pu­taal­la lop­puu kesä­kuun lop­puun men­nes­sä. Pää­tös pal­ve­lua­su­mi­syk­si­kön lak­kaut­ta­mi­ses­ta teh­tiin viran­hal­ti­ja­pää­tök­se­nä Poh­teel­la tou­ko­kuun alussa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Raha­pe­lien tulok­sia vii­kol­la 20

Kier­ros 20

Lot­to: 4, 12, 14, 23, 35, 37, 39. Lisä­nu­me­ro 36, plus­nu­me­ro 14.

7 oikein‑, 6+1 oikein 1 kpl 128 337,40 €, 6 oikein 2 483,30 €, 5 oikein 59,35 €, 4 oikein 10 €, 3+1 oikein 2 €, Plus oikein-.


Hela-Ras­tit Annalankankaalla

Perä­me­ren Ras­ti jär­jes­ti kevään ensim­mäi­set kan­sal­li­set suun­nis­tus­kil­pai­lut Poh­jois- Suo­mes­sa Anna­lan­kan­kaal­la Hau­ki­pu­taal­la hela­tors­tai­na. Sää suo­si kil­pai­lu­ja. Osal­lis­tu­jia ajan­koh­das­ta joh­tuen oli laa­jal­ti poh­joi­sen alu­eel­ta Rova­nie­mel­tä sekä Pel­lon, Kuusa­mon, Kuh­mon ja Raa­hen tie­noil­ta. Aamu­päi­vän sprint­ti ja ilta­päi­vän kes­ki­mat­kat kerä­si­vät noin 300 suo­ri­tus­ta. Lisäk­si kun­to­suun­nis­tuk­ses­sa oli lähes 200 osanottajaa.


Aurin­koa ja yhdes­sä­oloa hyvän­tuu­len tapahtumassa

Iin Elä­ke­läi­set, Elä­ke­lii­ton Iin yhdis­tys ja Iin Eläk­keen­saa­jat ovat jo rei­lun vuo­si­kym­me­nen ajan jär­jes­tä­neet yhteis­voi­min Illin­saa­ren hiih­to­ma­jal­la lii­kun­ta- ja ulkoi­lu­ta­pah­tu­man keväi­sin tou­ko­kuus­sa sekä syk­syi­sin loka­kuun alkuun sjoit­tu­val­la van­hus­ten­vii­kol­la. Vaik­ka jokai­nen yhdis­tys toi­mii itse­näi­ses­ti, ovat yhteis­ta­pah­tu­mat tuo­neet toi­min­taan lisä­vä­riä sekä monen­lais­ta aja­tus­ten vaihtoa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Maa­lis­maan tapah­tu­ma­päi­vä kerä­si jättiyleisön

Maa­lis­maan kos­ket Iijoen van­has­sa uomas­sa kuo­hui­vat lau­an­tai­aa­mu­na vuo­lai­na, kun frees­ty­le­me­lo­jat aloit­te­li­vat kisa­päi­vään­sä ja Poh­jo­lan Voi­ma käyn­nis­ti Avoi­met ovet ‑tapah­tu­maan­sa voi­ma­lai­tok­sel­la. Päi­vän koho­koh­dan, tuk­ki­lau­tan saa­pu­mi­sen, lähes­tyes­sä oli­vat niin park­ki­pai­kat kuin joen var­ren ylei­sö­alue tupa­ten täyn­nä katsojia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus