Hai­luo­don sil­lan kiviai­nes tulee pää­osin Kii­min­gis­tä – Ala­ky­läs­sä on huo­li rek­ka­ral­lin vai­ku­tuk­sis­ta liikenneturvallisuuteen

Hai­luo­don kiin­teän maan­tie­yh­tey­den raken­ta­mi­nen alkaa pen­ke­reen raken­ta­mi­sel­la jo tänä kevää­nä. Uusi maayh­teys kor­vaa laut­tayh­tey­den syk­syl­lä 2026. Maa­pen­ger­tä raken­ne­taan kaik­ki­aan lähes seit­se­män kilo­met­riä, ja suu­rin osa pen­ke­reen lou­heis­ta eli kiviai­nek­sis­ta läh­tee liik­keel­le Kii­min­gin Ala­ky­läs­tä Kum­puse­län montuilta.

Lue lisää

Loi­mien lomas­sa ‑näyt­te­ly Yli-Iissä

Yli-iiläis­tä käsi­työ­tä on näh­tä­vil­lä Yli-Iin kir­jas­tol­la 9.4. saak­ka. Loi­mien lomas­sa- kan­kaan­ku­don­ta­kurs­si on tul­lut Oulu-opis­ton kurs­si­tar­jon­taan tam­mi­kuus­sa 2019. 


Kuusa­mon­tien kehit­tä­mi­nen Jää­lin koh­dal­la etsii muo­to­aan – Suun­ni­tel­mis­sa ohi­kul­ku­tie tai kehit­tä­mi­nen nykyi­sel­lä paikallaan

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mat ovat vaih­del­leet vii­meis­ten vuo­si­kym­men­ten aika­na Jää­lin ohi­kul­ku­ties­tä pie­neen pai­kal­laan kohen­ta­mi­seen. Vaih­toeh­to­jen mää­rit­tä­mi­ses­sä on hyö­dyn­net­ty tie­o­suu­del­le aiem­min laa­dit­tu­ja suun­ni­tel­mia ja sel­vi­tyk­siä, jois­ta kes­kei­sin on vuon­na 2019 val­mis­tu­nut Vt 20 Kor­ven­ky­lä – Kii­min­ki kehittämisselvitys.Meri­ra­ja siir­tyi – muu­tok­sia kalastusalueisiin

Kii­min­ki­jo­ki­suun kala­väy­län ja joki­suu­alu­een rajat on mää­ri­tet­ty uudel­leen. Mää­ri­tyk­set ovat käyn­nis­ty­neet Lapin ELY-kes­kuk­sen aloit­tees­ta vii­me elo­kuus­sa. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da mää­ri­tet­tyä ajan­ta­sai­set, kalas­tus­lain mukai­set verkkokalastusetäisyydet. 


Puk­ki­no­kan sil­lan uusi­mi­nen etenee

Fin­nin­ka­rin yksi­tyis­tien tie­kun­ta käyn­nis­ti Puk­ki­no­kan sil­lan uusi­mi­sen vuo­den alus­sa. Uusi sil­ta kor­vaa van­han, vuon­na 1967 raken­ne­tun sil­lan Iijoen poh­jois­puo­lel­la Iin Konin­tiel­lä. Sil­lan kaut­ta lii­ken­nöi­dään Fin­nin­ka­riin ja Koi­ran­ka­riin. Uusi beto­ni­nen vesis­tö­sil­ta val­mis­tuu kesäkuussa.


Nuo­ril­le enem­män apua ongelmiin

Nyky­ään monil­la nuo­ril­la on mie­len­ter­vey­son­gel­mia, mut­ta sitä ei iki­nä sai­si nor­ma­li­soi­da. Nuo­ril­la alkaa yleen­sä mur­ro­siäs­sä ongel­mat, kun mie­li muut­tuu ja keho muut­tuu. Mie­len­ter­vey­son­gel­miin vai­kut­taa kiusaa­mi­nen, kou­lu, stres­si, pai­neet, sosi­aa­li­nen media ja moni muu asia. 


Net­ti pahen­taa nuor­ten ulkonäköpaineita

Menen puhe­li­mel­le­ni, avaan Ins­ta­gra­min, näen usko­mat­to­man kau­nii­ta ja nät­te­jä ihmi­siä. Alan ver­ra­ta hei­hin itseä­ni enkä näe enää itseä­ni kau­nii­na tai pidä sii­tä mil­tä näy­tän. Masen­nun sii­tä ajatuksesta.… 


Päät­tä­jäl­tä: Miten käy Hau­ki­pu­taan urheilukentän?

Hau­ki­pu­taan urhei­lu­kent­tä on ollut perus­kor­jauk­sen tar­pees­sa jo aina­kin pari­kym­men­tä vuot­ta. Jo Hau­ki­pu­taan kun­nal­la oli ken­täl­le kun­nos­tus­suun­ni­tel­ma ja rahoi­tus­kin han­kit­tu­na. Kent­tää ei kui­ten­kaan kun­nos­tet­tu ja sii­hen vara­tut rahat jäi­vät käyt­tä­mät­tä, kun pää­tet­tiin sel­vit­tää koko urhei­lu­ken­tän siir­tä­mis­tä Torpanmäkeen.